Om EPU

Senast ändrad: 13 november 2023

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) är till för alla som arbetar med utbildningsfrågor och undervisning på SLU.

EPU:s vision

Som högskolepedagogisk enhet har vi hög nationell standard och med bred kompetens är vi det självklara högskolepedagogiska stödet för alla lärare och forskarhandledare på SLU.

Våra mål

Målen för den högskolepedagogiska enheten är att:

  • Erbjuda god högskolepedagogisk utbildning för att SLU:s alla lärare och forskarhandledare ska kunna arbeta professionellt i sitt ämnesområde och kunna medverka i högskoleutbildningens utveckling i enlighet med målen för Agenda 2030.
  • Snabbt och professionellt erbjuda anpassad konsultation för undervisande personal i behov av pedagogiskt stöd.
  • Erbjuda högskolepedagogisk expertkunskap. kontinuerligt medverka i större globala projekt.

Mål för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen:

EPU:s historik

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bildades 1977 som en sammanslagning av fyra högskolor Lantbrukshögskolan i Uppsala, Skogshögskolan i Umeå (och Uppsala), Veterinärhögskolan i Stockholm och Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Ett par år tidigare hade Lantbruksinstitutet i Alnarp slagits samman med Lantbrukshögskolan. Det nybildade universitetet etablerades med huvudcampus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, men i dag har SLU tre huvudcampus i Umeå, Uppsala och Alnarp.

I samband med bildandet av det nya lärosätet inrättades också en tjänst som pedagogisk konsult. Det låg i linje med utvecklingen vid andra lärosäten och den pedagogiska konsulten hade i uppdrag att stödja universitetets lärare i den pedagogiska utvecklingen samt bedriva pedagogisk utbildning för lärarna. När Mårten Carlsson blev rektor för SLU 1982 (t.o.m. 1994) började aktiviteterna kring den pedagogiska utvecklingen öka och studenterna drogs in i utvecklingsarbetet. Under Carlssons tid som rektor utökades personalstyrkan i det som nu hette Pedagogiska enheten med en sekreterare, Karin Rask samt en kursledare och pedagogisk konsult Ann-Mari Åkerblom. När Bengt Ekman, pedagog vid Uppsala universitet 1993 knöts till enheten började ett arbete med att utöka den pedagogiska utbildningens omfattning. Steg för steg utökades utbildningen från tre dagar i början på 80-talet till en vecka, sedan fyra veckor 1993 och till slut sex veckors obligatorisk pedagogisk utbildning 2001.

Bengt Ekman startade 1994 också SLU:s andra omfattande pedagogiska kurs ”Kurs för blivande docenter”. Kursen omfattade fyra veckor och blev några år senare obligatorisk för att kunna bli docent vid SLU. 1996 anställdes enhetens tredje heltidsanställda pedagogiska konsult Laine Strömberg som kom att ägna hela sin tid vi SLU åt att driva just Kurs för blivande docenter. Den så kallade ”Docentkursen” var som nämnts ovan obligatorisk för att bli just docent. Samtidigt var förkunskapskravet för att få gå ”Kurs för blivande docenter” att först ha genomgått den pedagogiska grundkursen. I praktiken innebar det att den som ville bli docent var tvungen att först genomgå tio veckors pedagogisk utbildning, och det är en ordning som gäller än idag även om kursstrukturen har förändrats. För ett forskningstungt universitet som SLU innebär det i praktiken att alla som har för avsikt att bli kvar på SLU genomför de tio veckorna högskolepedagogisk utbildning.

I slutet av 1990-talet svepte IT-vågen över landet , och världen. Vid en projektorganisation inom SLU som hette SLU-Omvärld bildades 1997, liksom vid flera andra lärosäten, en mindre organisation för IT i undervisningen. Enheten fick namnet Datapedagogiskt forum och bestod av en grupp mediaproducenter och en grafisk formgivare som tillsammans med två tjänster på den Pedagogiska enheten med IT-pedagogisk inriktning skulle arbeta med användningen av den nya tekniken i universitetets pedagogiska verksamhet.

De första åren efter sekelskiftet präglades organisationen av SLU:s pedagogiska utvecklare och övriga resurserför pedagogisk utveckling av ständiga omorganisationer och personalförändringar. SLU Omvärld som varit värd för ”Datapedagogiskt forum” lades ned och datapedagogiskt forum blev IT-pedagogiskt centrum och placerades jämsides Pedagogisk enheten under Utbildningsbyråns vingar. Något år senare blev Pedagogiska enheten och IT-pedagogisk centrum en gemensam enhet nu med namnet Utvecklingscentrum för lärande.

Här, i början på 2000-talet började det gamla gänget av pedagogiska konsulter närma sig pensionsåldern, några gick ned i tjänst och andra i pension. Enheten rekryterade under det här seklets första årtionde flera nya medarbetare, men med en tydlig skillnad. De nyanställda liksom den kvarvarande mellangenerationen kallades nu pedagogiska utvecklare, det fanns inte längre några pedagogiska konsulter. Rollen för de pedagogiska utvecklarna förändrades också från den de tidigare pedagogiska konsulterna hade haft.

De pedagogiska konsulterna hade i hög utsträckning varit agitatorer som, tillsammans med en liten klick engagerade lärare och ledningspersoner, arbetat för att pedagogiken ska uppmärksammas och utvecklas vid universitetet. Den nya generationen pedagogiska utvecklare arbetade och arbetar istället närmare lärarna och med en bredare kontaktyta En annan förändring när vi kommit in några år på 2000-talet var att den så kallade ”IT-pedagogiken” sakta försvann som begrepp på SLU. Tanken var nu mer att tekniken skulle ses som ett stöd för det pedagogiska arbetet när den hade något att tillföra. Idén om att IT skulle revolutionera utbildningen hade bleknat om än inte insikten om att den nya tekniken kommer att påverka hur vi arbetar inom universiteten liksom inom alla andra sektorer av samhället.

Något som inte förändrades under det här första decenniet på 2000-talet var det fakum att en ny förvaltningschef innebar en ny organisation. Utbildningsbyrån hade omvandlats till Student och utbildningsservice där Utvecklingscentrum för lärande fortfarande var en enhet. Men nu skulle organisationen bli plattare och Student och utbildningsservice blev till två enheter 2007: Enheten för studier och lärande respektive Enheten för studenter och dokumentation. Den pedagogiska verksamheten blev en del av Enheten för studier och lärande tillsammans med studievägledning och ”international office”. År  2011 avskaffades enheterna helt under en period även om gruppen pedagogiska utvecklare arbetade vidare som förut. Väl framme vid 2014 återuppstod en pedagogisk enhet i sin nuvarande form med namnet Universitetspedagogiskt centrum. Student och utbildningsservice hade samtidigt bytt namn till Utbildningsavdelningen.

Att Universitetspedagogiskt centrum fick sin nuvarande form 2014 innebär dock inte att det har varit utan organisationsförändringar sedan dess. 2019 bildades avdelning för lärande och digitalisering med syfte att stärka pedagogik och digitalt lärande vid SLU. Sedan årsskiftet 2018-2019 heter därför Universitetspedagogiskt centrum istället Enheten för pedagogisk utveckling och är en del av Avdelningen för lärande och digitalisering, tillsammans med  Enheten för utbildningssystem och media.

Verksamhetsberättelse

Det högskolepedagogiska arbetet omfattar många insatser under ett år. Läs mer i vår senaste verksamhetsberättelse.

UKÄ:s utvärdering

Under 2019 granskades kvalitetsarbetet på flera svenska lärosäten. Ett av dessa var SLU och det högskolepedagogiska arbetet. Här kan du läsa mer om resultatet från granskningen.

Medarbetare

Våra pedagogiska utvecklare har olika kompetenser. Här kan du läsa mer om oss och våra kolleger inom hela Avdelningen för Lärande och digitalisering.

Hitta oss

Adress: Almas allé 8 (reception i huvudentré), Box 7010, 750 07 UPPSALA

Kontakt e-post (länk)

e-post: epu@slu.se

Enhetschef: Cecilia Almlöv cecilia.almlov@slu.se

Kurssekreterare: Farahnaz Gholamipour farahnaz.gholamipour@slu.se