Granskning av SLU:s kvalitets-säkringsarbete

Senast ändrad: 09 januari 2024

2019 granskade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) SLU:s kvalitetssäkringsarbete, alltså SLU:s interna system för kvalitetssäkring.

Granskningen, som är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, baserades på en självvärdering och två platsbesök vid SLU. Som första lärosäte fick SLU det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringarbete.

Följande personer ingick i bedömargruppen: Mats Larhed (Uppsala universitet; ordförande och sakkunnig), Tove Blytt Holmen (The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education - NOKUT; sakkunnig med internationell erfarenhet samt docent vid Norges lantbruksuniversitet - NMBU), Joakim Edsjö (Stockholms universitet; sakkunnig), Camilla Lindmark (VD för byggkonsultfirman Aulis; arbetslivsföreträdare), John Lindskog (Högskolan i Borås, studentrepresentant).

UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete:

  • Kontrollerar att lärosätena säkerställer att utbildningarna på samtliga nivåer uppfyller kraven i tillämpliga lagar och förordningar samt ESG.

  • Fokuserar på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt.

  • Bidrar till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.

Mer information om hur UKÄ granskar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning och forskning finns i UKÄ:s vägledning som reviderades 2023.