Strå:s formella uppdrag

Senast ändrad: 08 januari 2024

Här beskrivs Studiesociala rådets (Strå) uppdrag.

Strå:s formella uppdrag (enligt rektors delegationsordning) är:

  • att vara ett för universitetet och fakulteterna gemensamt organ med uppgift att behandla övergripande strategiska frågor som avser stödja, samordna, stimulera och utveckla arbetet med de studiesociala frågorna
  • att initiera kartläggning och analys av studiesociala problem samt utvärdering av genomförda åtgärder rörande studiesociala problem
  • att för beslut av rektor utarbeta förslag till riktlinjer, policydokument och handlingsplaner av studiesocial karaktär
  • att vid behov lämna förslag till åtgärder till den instans (t.ex. rektor, fakultetsnämnd) som fattar beslut om konkreta åtgärder inom det studiesociala området
  • att sprida information till institutioner och enskilda studenter kring studiesociala frågor
  • att till rektor lämna förslag om fördelningen av de medel som styrelsen ställer till Strå:s förfogande
  • att inom sig utse vice ordförande
  • att vid behov bevilja ytterligare personer närvaro- och yttranderätt, samt
  • att sammanträda minst två gånger per termin.

Kontaktinformation

Ylva Eklind, Samordnare 
Utbildningsavdelningen, Enheten för student- och karriärstöd 
ylva.eklind@slu.se, 018-671265