Pedagogiska utvecklingsprojekt 2023

Senast ändrad: 17 april 2023

Utbildningsnämnden har avsatt 1,5 mkr 2023 för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Satsningen avser pedagogiska utvecklingsprojekt och kan sökas av undervisande personal.

Utbildningsnämnden kommer att bedöma om satsningen fallit väl ut, och om en fortsatt satsning kommande år är motiverad och möjlig.

Syfte

Syftet med de pedagogiska utvecklingsprojekten är att stimulera enskilda initiativ inom utbildning och pedagogik inom områden där behov har identifierats. Genom projekten är tanken att utbildningskvaliteten kan höjas på delar av utbildningarna.

Projekt som behandlar tvärvetenskap samt digital kompetens och e-lärande uppmuntras.

Ansökan

 • Projektansökan ska vara godkänt av prefekt och innehålla sammanfattning, projektplan och CV.

 • Ansökan öppnar 2023-02-17. Ansökningar utformas enligt anvisningar på medarbetarwebben och skickas in senast 2023-04-16.

 • Detaljerade instruktioner om vad som ska ingå i ansökan och bilagorna framgår av webbformuläret.

 • Observera att sammanfattningen ska laddas upp som pdf och vara underskriven av både sökande och prefekt (skannad eller med elektronisk signaturer).

 • Ofullständiga ansökningar bedöms inte och kompletteringar efter sista ansökningsdagen kommer inte att beaktas. Prefekts godkännande kan dock i undantagsfall skickas till registrator separat, men dock senast den 18 april.

 • Alla inskickade ansökningar skickas automatiskt till registrator.

Fakta:

Ansökan

Projektansökan ska vara godkänt av prefekt och innehålla sammanfattning, projektplan och CV.

Projektmedel

 • Projektmedlen är avsedda för pedagogisk utveckling som inte ingår i det ordinarie undervisningsuppdraget och projektet ska genomföras under år 2023 och 2024.
 • Endast personalkostnader ersätts.
 • Ett projekt kan i normalfallet beviljas högst 200 tkr.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande aspekter:

 • Potentiell betydelse: hur väl projektet stödjer den pedagogiska utvecklingen av utbildningar på grund- och avancerad nivå vid SLU.
 • Kvalité och genomförbarhet: håller projektet god kvalité och hur genomförbart är projektet  (realistisk tids- och projektplan)

Beredning och beslut

 • Inskickade projektförslag bereds av en grupp bestående av fyra excellenta lärare samt en representant från Enheten för pedagogisk utveckling (vid avdelningen för Lärande och Digitalisering), samt en representant från Sluss.
 • Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas av UN-ordförande.
 • Besked till beviljade projekt ges under slutet av maj 2023.

Ekonomisk hantering

Beviljade medel överförs retroaktivt efter att en slutrapport har godkänts enligt i beslutet angivna tidsramar.

Redovisning av resultat

Projektens resultat redovisas i en skriftlig slutrapport och presenteras vid SLU:s utbildningskonferens.