Vilken handläggare ska jag kontakta vid NJ-kansliet?

Senast ändrad: 08 april 2014

Löpande forskarutbildningsärenden (antagningar, disputationer osv som beslutas av prodekanen) handläggs av Johanna Nilsson och Gabriella Persdotter Hedlund på fakultetskansliet. De har delat upp arbetet genom att ansvara för olika institutioner (se nedan). Gabriella handhar även ärenden som beslutas av FUN-NJ (t ex HÅP-ersättning).

Johanna Nilsson handlägger följande institutioner:

Ekonomi
Kemi och bioteknologi
Livsmedelsvetenskap
Mikrobiologi
Stad och land*
Växtbiologi
Växtproduktionsekologi

Gabriella Persdotter Hedlund händlägger följande insitutioner:

Akvatiska resurser
Ekologi*
Energi och teknik
Mark och miljö*
Skoglig mykologi och växtpatologi*
Norrländsk jordbruksvetenskap*
Vatten och miljö

* För fakultetsgemensamma institutioner gäller följande: Handläggning av doktorandärenden styrs inte av vilken administrativ huvudfakultet som institutionen tillhör utan styrs av vilken fakultet som doktoranden tillhör/ska tillhöra. Länk till handläggare vid övriga fakulteter.


Kontaktinformation