Seth M. Kempes stipendiefond

Senast ändrad: 04 mars 2024

Seth M Kempes stipendiefond delar ut stipendier till forskarstuderande vid Fakulteten förskogsvetenskap, SLU i Umeå i syfte att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom resestipendier.

Utlysningen sker vanligtvis två gånger per år, under vår och höst. Stipendier delas främst ut till forskarstuderande som fått erbjudande att forska vid utländsk institution. Stipendium kan också delas ut för att täcka kostnader för resor, konferenser och kurser. Stiftelsens styrelse bedömer ansökningarna och beslutar om vilka som tilldelas medel. Sista ansökningsdatum är den 31 Mars 2024.

Ansökan

För att vara behörig att söka Seth M Kempes stipendium skall den sökande:

  • vara medlem av Skogshögskolans Studentkår (SHS).
  • vara forskarstuderande vid Fakulteten för skogsvetenskap, SLU i Umeå.
  • ha sin hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens Län.

Ansökan skall innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagor I föreskriven ordning:

Appendix 1. Den sökandes CV.

Appendix 2. Styrkt medlemskap i Skogshögskolans studentkår (SHS)

Ansökan skall skickas som en PDF-fil till ordföranden för SHS ordforande.shs@stud.slu.se), som ämne skriv “Stipendieansökan S M Kempe”. PDF-filen skall döpas efternamn_institution_födelsedatum, t ex “Svensson_VFM_820324”. Beslut om utdelning tas cirka en månad efter sista ansökningsdag. Vid frågor angående ansökan eller stiftelsen vänligen kontakta ordföranden för SHS.

e ansökan eller stiftelsen vänligen kontakta ordföranden för SHS.

Rapport

En rapport med reseberättelse ska skickas till fonden vid hemkomst, dock senast inom tre månader. Reseberättelsen bör inte överskrida en A4-sida, innehålla hur målet med resan uppfylldes, samt en beskrivning av vetenskapligt värde från resan. En summering över utlägg ska bifogas rapporten, tillsammans med övrig lämplig dokumentation (exempelvis vistelserapport, kursplan, konferensprogram etc). Utbetalning sker till den sökandes institution som kan rekvirera medlen i samband med att rapporten skickas in. Inkommer ingen fullgod rapport eller om vistelse/resa täcks av annan finansiering kan stipendiet utgå.

Välkommen med din ansökan från den 1 Mars 2024 till den 31 Mars 2024!