AI och fusk

Senast ändrad: 12 december 2023

Om en student använder otillåtna hjälpmedel under tentamen eller plagierar material så är det fusk. Att som lärare vara tydlig med vad som är tillåtet när det gäller generativ AI på en tentamen eller liknande blir allt viktigare.

Enligt utbildningshandboken bör undervisande personal förebygga fusk och plagiering genom:

 • medveten pedagogik
 • tydliga instruktioner för inlämningsuppgifter och självständiga arbeten (examensarbeten)
 • genomtänkta examinationsformer
 • informera om och använda plagiatspårningstjänster

Vilka AI-hjälpmedel ska då vara tillåtna för studenter? En gång i tiden var en viktig generisk kompetens att kunna stava rätt, men idag ses nog användningen av rättstavningsfunktionen i Word eller liknande program som relativt okontroversiell. (Kom ihåg att de flesta rättstavningsfunktionerna kommer att använda AI).

Dessutom integreras just nu generativ AI i Office 365, Microsoft Bing och Googles sökverktyg med mera. Det innebär att i många fall kommer studenterna inte ens veta att de har använt AI.

Kan vi fortsätta med hemtentamen?

Hemtentamen där studenterna ska skriva ett PM eller liknande har aldrig varit helt rättssäkert. Att låta andra (kompisar, ”snälla” föräldrar eller kommersiella aktörer) skriva studentens uppsatser har förekommit mycket länge. Redan på Linnés tid kunde man köpa sig en skriven avhandling.

Däremot har det nu blivit snabbt, enkelt och tillgängligt för alla att kunna få en relativt välskriven text på sekunden. Tänk därför ordentligt igenom om du verkligen kan fortsätta att använda hemtentan som examinationsform? Om du som lärare ändå vill fortsätta med hemtentamen så använd i så fall komplexa examinationsformer, det vill säga kombinera gärna en hemtentamen med en muntlig examination.

Fungerar inte våra plagiatkontrollsystem?

Nej, befintliga plagiatkontrollsystem som t.ex. Ouriginal kan inte hitta AI-texter! Originaltexter skrivs varje gång en person använder en chatbot så det är inget plagiat i vanlig mening. Däremot finns det mjukvara som påstår sig känna igen AI-skriven text.

Mjukvara för att detektera AI-skriven text?

I en nyligen gjord studie undersöktes 12 av de vanligaste detektionssystemen på marknaden och slutsatsen var att de inte var särskilt tillförlitliga. (Weber-Wulff  et. al., 2023).

Det finns också alltid sätt att ta sig runt teknikstödda kontrollsystem och de flesta studenter kommer antagligen inte bara låta en AI skriva hela texten till en hemtentamen eller liknande. Det handlar snarare om en AI-faciliterad skrivprocess där användaren skriver omväxlande själv, omväxlande tillsammans med AI-stödet. (Pettersson Svärd, 2023)

Hur kommer AI och chatbotar att påverka vårt sätt att undervisa?

Det får nog framtiden utvisa men vad som är klart är att AI är här för att stanna. Frågan om AI och fusk kan bäst hanteras genom:

 1. Genomtänkta och komplexa examinationsstrategier.
 2. Ett bra informationsarbete (till både lärare och studenter).

Kom vidare ihåg att AI kommer att vara en självklar del av studenternas framtida yrkesliv så vi måste också tillsammans lära oss att hantera det på ett förnuftigt sätt och se hur vi kan utnyttja och integrera tekniken i undervisningen utan att det samtidigt leder till fusk.

Checklista för att minska risken för fusk med hjälp av AI!

 • Informera dig om möjligheterna med AI!
 • Informera studenterna om att du som lärare känner till möjligheterna med AI-stöd och diskutera med studenterna om regler och normer för akademiskt skrivande
 • Se till att du är tydlig med vad som eventuellt är tillåtet när det gäller AI och hur studenterna i så fall ska redovisa det i uppgifter?
 • Betona vikten av källkritik, både generellt och i en AI-kontext!
 • Fundera igenom vad och hur du vill examinera? Till exempel ämneskunskap eller förmågan att skriva?
 • Använd komplexa examinationsformer, det vill säga kombinera olika examinationsmetoder som till exempel PM och muntlig examination.
 • Låt studenterna vara medskapande av tentamen där studenterna tar fram och skriver frågor, svar och bedömningskriterier. Läraren väljer sedan ut vad som tas med på tentan.
 • Flytta fokus från summativ till formativ bedömning, dvs följ studenternas lärandeprocess och bedöm inte bara slutresultatet utan milstolpar i processen mot lärandemålen!
 • Ha gärna deltidsseminarier där studenterna får beskriva hur de har tänkt att strukturera materialet och hur de har gjort för att hitta sina källor. Låt dem visa upp sina halvfärdiga uppsatser för er lärare och sina kurskamrater etc.
 • Leta efter förändrat språk i uppsatserna. Brukar studenten utrycka sig på det här sättet eller ser du stora förändringar inom en inlämnad uppgift eller jämfört med tidigare inlämnade uppgifter?

 • Examinera förmågan att skriva? Om du vill examinera studenternas förmåga att på egen hand skriva väl strukturerade texter med bra språk så kan det vara klokt att använda dig av övervakad salstentamen där studenterna inte har tillgång till nätet och AI-stöd
 • Var noga med att följa upp studenternas referenser och se till att de även anger sidhänvisningar i sina källhänvisningar. Alla chatbotar anger inte referenser. Dessutom genererar de ibland också påhittade referenser (det kallas att chatboten hallucinerar)
 • Koppla skrivuppgifterna till andra moment i kursen som exkursioner, labbar, seminarier, föreläsningar. Ju mer specifika detaljer om just ett specifikt kurstillfälles moment som krävs i uppgiften, desto svårare blir det för AI-verktygen att skriva en bra text
 • Be studenterna att vara mer personliga i sitt skrivande och/eller
  • skriva loggböcker om sitt lärande och uppgifterna på kursen
  • beskriva vad de lärt sig under kursens gång, och hur denna kunskap kan hjälpa dem i deras framtida yrken?

Slutligen, försök integrera AI i undervisningen på ett konstruktivt sätt!

 

Bild som visar de olika typerna av AI; AI och fusk, AI-stöd för tillgänglighet och Funka, AI som studenters framtida arbetsredskap, AI-stöd till lärare/forskare, AI-stöd till administratörer, AI-stöd till studenter

Tillbaka till AI-startsida

Mer information

Artiklar

Inspelade digitala seminarium