TimeEdit tillgänglighetsredogörelse

Senast ändrad: 11 april 2023

Den här informationen är framtagen i samarbete med systemleverantören, TimeEdit AB. Den beskriver hur TimeEdit:s webbgränssnitt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här finns även information om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Hur tillgängligt är TimeEdit:s webbgränssnitt

Vissa delar av TimeEdit:s webbgränssnitt är inte helt tillgängliga. Se avsnitt Innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbgränsnittet

Om du behöver använda dig av innehåll från TimeEdit:s webbgränssnitt som du anser vara otillgängligt kan du lägga ett ärende till utb-system@slu.se.

Rapportera brister i webbgränsnittets tillgänglighet

Systemansvariga på avdelningen för Lärande och Digitalisering i samarbete med systemleverantören TimeEdit AB strävar hela tiden efter att förbättra webbgränssnittets tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna här, eller om du anser att lagens krav inte uppfylls, vänligen rapportera detta till utb-system@slu.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbgränsnittets tillgänglighet

TimeEdit:s webbgränssnitt är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbgränsnittet

Utgångspunkten vid testning har varit innehållet i checklistan ”Vägledning för webbutveckling”.

Denna har kompletterats med verktyget ”Wave”.
Test av navigering utan skärm (uppläsning) har utförts med MacOS

inbyggda verktyg ”VoiceOver” i MacOS 10.15.7.

Både den grafiska schemasidan samt den grafiska bokningssidan har testats.

I avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” kommenteras de punkter som inte har status ”Klar” eller ”Ej relevant”.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här nedan listas de punkter som inte har status ”Klar” eller ”Ej relevant”.

1.1.1 (R115)

Många element, t.ex. formulär saknar textbeskrivning.

1.3.1 (R121)

Sidan består av fyra delar: Sidhuvud, schema, sidfot och menyer. Kravet ”Använd WAI-ARIA för sådant som inte går att uttrycka med vanlig html” uppfylls inte.

1.3.2 (R122)

Kravet att sidan skall kunna användas utan stilmallar uppfylls inte.
Test av läsordning genom att lyssna igenom innehållet gav som resultat att sidan är svårnavigerad om man enbart navigerar med lyssning och utan pekdon.

1.3.3 (R123)

I stort sett all information återges eller kan genom konfiguration av sidan återges som text. Undantaget är indikationen ”Ändrade inom de senaste 12 timmarna” som enbart anges med en färgmarkering (en röd prick). Information om när en bokning senast ändrades kan dock inkluderas som text på bokningarna om sidan konfigureras så.

1.4.13 (R158)

Sökrutan, kalendern och anpassamenyn kräver musklick för att stängas men bokningsinformation och objektinformation kan stängas med ESC.

1.4.5 (R128)

Bilder används inte för att visa text men knappen för sökning visas enbart som en bild (förstoringsglas) utan textbeskrivning.

2.1.1 (R129)

Sidan kräver mus för effektiv navigering.

2.4.1 (R75)

Sidan uppfyller inte kraven.

2.4.3 (R136)

Tab-ordningen är ologisk på vissa delar av sidan.

2.5.3 (R162)

Maskinläsbara etiketter saknas på många ställen.

3.3.1 (R2)

Sidan markerar inte felmeddelanden med WAI-ARIA.

3.3.2 (R55)

Sidan uppfyller endast delvis dessa krav.

4.1.1 (R84)

Koden validerar inte i dagsläget.

4.1.2 (R152)

Sidan innehåller en skräddarsydd komponent: datumväljaren och denna uppfyller inte kravet.

4.1.3 (R164)

Sidan uppfyller inte kraven.

Några reflektioner kring visning av TimeEdit-scheman

Även om TimeEdit:s grafiska schemasida formellt skulle uppfylla de tekniska kraven i checklistan är bedömningen att den skulle vara svårnavigerad utan användning av pekdon och svårtolkad vid uppläsning p.g.a. dess grafiska natur.

Genom att istället som standard erbjuda sidan i textformat (vilket är fallet idag) blir sidan betydligt mer lättnavigerad och enklare att tolka.

När man erbjuder länkar till TimeEdit-kursscheman från kurshemsidor eller lärplattform finns dessutom möjlighet att direkt länka till en förenklad textbaserad version av schemat. Sker detta så visas inga kontroller för sökning och datumval och sidan blir väldigt lätt att både navigera utan pekdon och lätt att tolka vid uppläsning. Sker detta är bedömningen att schemasidan uppfyller i princip alla kraven i checklistan.