Digital salstentamen 2022

Senast ändrad: 20 maj 2022

Detta är projektsidan för projektet Digital salstentamen 2022.

Här beskrivs projektet och här kommer också löpande uppdateringar göras under projektets gång. T ex så kommer de olika utredningsuppdrag som ska genomföras som en del av projektet att presenteras här. 

Uppdatering 2022-05-20

 • Ombyggnation av tentamenssalarna T1 och T2 på Ultuna inklusive installation av datorer för digital salstentamen kommer att ske under sommaren och början på hösten. Planen är att det från slutet på september ska gå att nyttja salarna för digital salstentamen i Inspera. Utifrån nuvarande kunskapsläge kommer denna tidsplan att hålla, men pga. det osäkra världsläget vill projektet ändå varna för att framförallt leverans av teknisk utrustning kan ge förseningar.
 • Rutiner kring digitala tentor i Inspera finns numer under Tentamensservice 
 • För att få rollen Admin/Planner i Inspera kommer det att krävas att man gått en obligatorisk utbildning. Dessa kommer att anslås på systemsidan för Inspera med möjlighet till anmälan under juni. Mer information kommer i kommande uppdatering
 • Projektet tittar på hur digital salstentamen ska kunna ske på andra orter än Uppsala. Det kan bli så att Bring Your Own Device (BYOD) blir aktuellt där det inte finns samma förutsättningar för att ha permanenta lokaler för tentamen. Exakt hur detta ska ske är under utredning.

Bakgrund

Via kvalitetsdialogerna (mellan UN och PN) har från fakulteterna önskemål framförts om systemstöd för digital tentamen med syfte att effektivisera tentamenshanteringen vid SLU. 2020 upphandlades systemstöd och 2021 bedrevs ett införandeprojekt av systemet Inspera (Projektet Digital examination) samt en förstudie med syfte att  se över lokal och utrustningsfrågor . 

Nedanstående är  genomfört 2021:

 • Inspera som system är upphandlat, implementerat och i förvaltning
 • Inspera-systemsida på webben skapad
 • Förslag/utredning BYOD eller fasta SLU-datorer på Ultuna, inklusive kostnader (T1 och T2)
 • Förslag på utrustningsbehov av tentamenssalar på Ultuna

Nedanstående är uppstartat under 2021 

 • En första processbeskrivning med rollbeskrivningar (löpande)
 • Pedagogiska workshopar om examinationsformer och frågekonstruktion
 • Digitala tentamina som ”beta- och pilottester” av system och processer
 • Utbildningsmaterial tillgängligt på hemsida och Canvas
 • Utbildningsinsatser i Inspera mot relevanta målgrupper
 • Pedagogiska anpassningar (hur lärare jobbar med frågor) 

Projektidé

Projektet bidrar till införande av digital salstentamen på hela SLU genom att sätta upp möjligheter för digital salstentamen i Ultuna och utreda möjligheterna för övriga orter.

Projektmål

Generellt

 • Projektsida och kommunikationsplan
 • Uppskattade årskostnader för drift mm om alla salstentamen görs digitalt på Ultuna, Alnarp och Umeå (Umeå nyttjar Umeå universitets lokaler)
 • Förslag på fasta VP-uppdrag från 2023 för berörda  avdelningar
 • Utreda och ge förslag på behovet av resurser på berörda  avdelningar.
 • Förslag på ändringar i riktlinjer och uppdateringar i utbildningshandboken
 • Fastställa arkiveringshantering avseende digitala tentor och dokumentera rutiner i lämpliga dokument
 • Anordna utbildningar för lärare i Inspera 

Digital salstentamen Ultuna

 • Fungera som kravställare avseende tidsperspektiv och salarnas utrustning och funktion gentemot fastighetsavdelningens projekt för ombyggnad/utrustning av T1 och T2 på Ultuna.
 • Fastställa uppsättning för datorer i T1 och T2 och köpa in desamma (kostnaden på fastighetsprojektet)
 • Fastställa uppsättning för datorer vid anpassad tentamen. Fastställa antal extra salar där dessa ska installeras och köpa in desamma (kostnaden på fastighetsprojektet)
 • Förslag på förvaltningsorganisation från 2023 för tentamenssalar, fasta datorer och datorer för anpassad tentamen på Ultuna
 • Fastställa hur IT-relaterad support ska lösas i samband med digital tentamen på Ultuna
 • Fortsätta gemoföra digital salstentamen på Ultuna inom ramen för projektet i den omfattning nuvarande och ombyggda lokaler samt tillgång till stödresurser tillåter fram tills rutiner mm är fastställda under hösten 2022
 • Slutliga anpassningar av rutiner när lokaler och datorutrustning är på plats i T1 och T2
 • Ta fram förslag på hur det blivande ”Studenthuset” (nuvarande Undervisningshuset) på Ultuna ska utrustas för tentamen. Kravställa mot fastighetsavdelningen utformning av hur tentamenssal,  mindre salar för anpassad tentamen, toaletter och entréer ska utformas
 • Utreda andra alternativ för fler tentamensplatser i Uppsala

Digital salstentamen Umeå

 • Fastställa och skapa rutin för SLU-studenters digitala salstentamen vid Umeå universitet under 2022

Digital salstentamen Alnarp

 • Utreda förutsättningar för implementering av digital salstentamen vid Alnarp och skapa rutin för SLU-studenters tentamen vid Alnarp. Med syfte att införa digital salstentamen i Alnarp under 2023
 • Utreda vilka salar som kan nyttjas
 • Utreda hur IT-relaterad support ska lösas
 • 2022 kan enstaka ortsövergripande tentor efter överenskommelse med TS genomföras

Digital salstentamen övriga orter (förutom Ultuna, Umeå och Alnarp)

 • Utreda förutsättningar för implementering av digital salstentamen för övriga orter från 2023 och framåt

Projektorganisation

Projektbeställare 

Martin Melkersson, universitetsdirektör

Tillförordnad projektbeställare 

Roger Pettersson, Avdelningschef vid avdelningen för lärande och digitalisering

Projektledare 

Jonas Västibacken

Styrgrupp

Roger Petterson (LD), Maria Lindgren (SSM), Katrin Stensparre (IT), Johan Lindersson (FA), Ylva Eklind (Utb-avd), Helen Alstergren (LD), Jan Bäckström (IT) Clara Hernblom (SLUSS) och Julia Lindh (SLUSS) 

Projektgrupp 

Ida Håkansson (LD), Sara Wåhlander (SSM), Johan Östberg (IT-stöd), Jonas Linder (Fa), Lena Swärd (Utb-avd), Roger Petterson (LD), Maria Lindgren (SSM), Helen Alstergren (LD), Bryan Finn (IT, Digital arbetsplats)

Referensgrupp

UN, Noden, SLUSS