Ramar för utbildningen

Senast ändrad: 07 november 2023

Lagar och regler

  • Lagar och förordningar som styr svenska lärosäten och angränsande verksamhet
  • Interna styrdokument där avdelning 3 fokuserar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU
  • Utbildningshandboken samlar merparten av policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU
  • Definitioner av begrepp inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Utbildningsorganisationen     

Utbildningsorganisationen vid SLU består av flera organ och befattningshavare:

  • Utbildningsnämnden   
  • Programnämnder                                                                              

Kronologiskt ordnade beslut i utbildningsfrågor från

  • rektor
  • styrelse
  • utbildningsnämnd

Protokoll och beslutslistor för hela SLU

Ekonomiska ramar

Anslagsfördelning och verksamhetsplanering

Fakta:

Högskoleutbildningen i Sverige styrs av lagar och förordningar. SLU tolkar och tillämpar lagstiftningen i interna styrdokument, som innehåller både målsättningar, regler och riktlinjer. De regler och riktlinjer som påverkar lärare och studenter mest, finns i utbildningshandboken.

I SLU:s utbildningsorganisation ingår bland annat ubildningsnämnden, programnämnder, programstudierektorer och gemensamma råd. Delegationsordningar beskriver hur ansvar och befogenheter är fördelade mellan de olika organ som ansvarar för utbildningens styrning.  

Utbildningens ekonomiska ramar beskrivs i anslagsfördelning för hela SLU och för respektive fakultet samt det gemensamma verksamhetsstödet och biblioteket.


Kontaktinformation