Tips på hur du som lärare kan undervisa tillgängligt

Senast ändrad: 12 maj 2024

Att undervisa tillgängligt innebär att ta hänsyn till studenters olika behov utifrån ett funktionshindersperspektiv. Miljön är av betydelse för hur stort funktionshindret blir. Om du kan ge studenterna ett bemötande präglat av öppenhet och respekt i en god fysisk miljö kommer det att ställas färre krav på individuella lösningar. Det är en pedagogisk utmaning för dig som lärare att skapa en lärandemiljö som gör att alla studenter upplever tillgänglighet och delaktighet. Anpassningar som är nödvändiga för studenter med vissa funktionsnedsättningar kan ofta vara till nytta för hela studentgruppen och leda till pedagogisk utveckling.

Att ta kontakt

Personer med funktionsnedsättningar är ofta kreativa och har många starka sidor som de kan ha stor nytta av i studiesituationen. Därför är dialogen om vad som fungerar bäst i det enskilda fallet av stor, för att inte säga avgörande, betydelse för framgångsrika studier.

Uppmana studenterna på kurshemsidan att ta kontakt med lärare eller kursledare inför en kurs för ett samtal om de har särskilda behov. Påminn studenterna om att ta kontakt vid kursstart. Det är studenten själv som vet vilka anpassningar som kan vara ett stöd. Alla studenter som har beviljats pedagogsikt stöd har ett intyg som du kan be att få se.

En del funktionsnedsättningar är svårare att prata om än andra. Det är inte alltid som studenten vill att lärare ska känna till att ett beslut om pedagogiskt stöd finns. Kanske har studenten en bra period och behöver inga anpassningar eller så klarar sig studenten bra med annat stöd än det som läraren kan ge. Du som lärare förväntas inte göra något om du inte har blivit informerad/tillfrågad. Studenterna är uppmanade att vara ute i god tid. Ibland är det praktiskt omöjligt att tillgodose deras önskemål om studenterna meddelar behovet för sent.

Du är alltid välkommen att höra av dig till samordnare/kontaktpersoner för stöd till studenter med funktionsnedsättningar för en generell diskussion även om vi inte alltid kan uttala oss om individers behov.

Pedagogiska strategier

Att studera på universitet är krävande - och för den student som har en funktionsnedsättning är det ännu mer krävande. En lärare som presenterar information, instruktioner och kunskapsstoff tydligt och strukturerat underlättar för alla studenter. Fundera på om du kan:

 • Ge instruktioner både muntligt och skriftligt
 • Delge föreläsningens struktur och upplägg och göra sammanfattningar
 • Ge tillräckligt med pauser. Det är viktigt t. ex för studenter med koncentrationssvårigheter och smärtproblematik
 • Utnyttja kurshemsidan/Fronter till att lägga upp power point och annat material i förväg
 • Tala tydligt och upprepa frågor från studenter så att alla hör
 • Variera din undervisning och låta studenterna använda flera sinnen
 • Vara positiv till att studenterna får spela in föreläsningar

Att tänka på vid examination

Variera gärna examinationsformerna så att studenter med olika styrkor kan komma till sin rätt. Studenter som har beslut om pedagogiskt stöd kan få anpassad examination. Det kan innebära att sitta enskilt, få längre tid på sig, att använda dator eller något annat.

En vanlig fråga från lärare är om man kan låta studenter med beslut om pedagogiskt stöd få extra tid på sig för inlämningar. Examinator/kursledare ska i god tid komma överens med studenten vilken deadline som gäller. Behöver studenten längre tid på sig ska den extra tiden vara rimlig. Studentens chanser att få de högre betygen ska inte påverkas så länge som studenten håller den överenskomna deadlinen. Tänk på att:

 • Det är studentens ansvar att i god tid fråga om anpassad examination
 • Kursmålen är desamma för alla studenter på kursen men att vägarna att nå målen kan vara olika
 • Anpassningar av muntliga redovisningar också kan göras, t.ex. att redovisa i liten grupp eller enbart för examinator och opponent

När du skriver en kursplan

Tydliga mål och färdighetskrav underlättar för studenterna och är en bra utgångspunkt för vilka anpassningar som är möjliga.

 • Kan alternativa examinationsformer anges redan i kursplanen?

När du bestämmer kurslitteratur

För att studenter ska hinna får inläsningar gjorda av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) är det är viktigt att följa regeln om att kurslitteratur ska vara tillgänglig 8 veckor före kursstart. Förändringar i litteraturlistan kan inte göras efter det att kursplanen är fastställd.

 • Utnyttja kurshemsidan/Fronter till att ge läsanvisningar. Vilken litteratur är det bra att åtminstone ha kikat på innan vilken föreläsning?
 • Uppmuntra studenterna att jobba tillsammans och ta del av varandras anteckningar.
 • Kursmaterial som kompendier bör finnas i elektronisk form för att kunna läsas av talsyntesprogram.
 • Inlästa växtlistor kanske du som lärare vill ska finnas tillgängliga för alla studenter på kurshemsidan. Att uttala latinska namn är svårt, inte bara för dyslektiker.

Kontaktinformation

Studera med funktionsnedsättning

Välkommen att mejla funka@slu.se om du vill veta mer om riktat pedagogiskt stöd. Läs mer på Studentwebben.