Betygssystem

Senast ändrad: 06 februari 2023

Rektor/utbildningsnämnden beslutar om

  • lokala föreskrifter om betygssystem samt kompetenskrav och befogenheter för examinatorer
  • generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning
  • vem som ska utse examinator för varje kurstillfälle.

Examinator beslutar om

  • betygskriterier för varje kurstillfälle
  • betyg för varje enskild student.

SLU:s studenter får betyg enligt en fyrgradig skala, eller en tvågradig skala om det finns beslut om undantag för viss kurs eller visst program. (Gäller ej inresande utbytesstudenter som studerar vid SLU inom utbytesavtal). Som beteckningar för betygsstegen ska U-3-4-5 användas (alternativt U-G vid en tvågradig skala).

I normalfallet ska varje kurstillfälle ha en (1) examinator. Självständiga arbeten (examensarbeten) kan dock ha flera examinatorer vid samma kurstillfälle. Vem som är examinator för respektive kurstillfälle ska framgå av kurssida (motsvarande).

Examinator är ansvarig för att kursens innehåll och nivå följer fastställd kursplan. Examinator fastställer betygskriterierna och ansvarar för bedömningen av studenternas prestationer. Examinator fattar betygsbeslut (undertecknar underlag till Ladok). Andra lärare får medverka i examinationen enligt examinators instruktioner, men det är examinator som har det slutgiltiga ansvaret för examinationen och fattar beslut om betyg.

Inför varje kurstillfälle ska samtliga fordringar för godkänd kurs tydliggöras. Betygskriterier ska finnas tillgängliga senast vid kursstart.


Kontaktinformation

Anna Rudebeck
Utbildningsledare, tjänstledig
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
anna.rudebeck@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73