Planera och genomföra kurs: examinator

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Här finns en checklista för dig som är examinator.

Har du samtidigt rollen som kursledare - se även Kursledare.

Före kursperiod

Utgångspunkter

SLU:s betygssystem, examinators ansvar och befogenheter beskrivs på sidan Betygssystem.

Hur examinationen ska genomföras och vilken betygsskala som gäller, framgår av kursplanen för respektive kurs. OBS! Ändrade examinationsformer kräver ändring av kursplan

Betygskriterier

Utarbeta betygskriterier för betygssättningen i form av en bedömningsmall med hög detaljnivå, som anger vad studenterna ska prestera för respektive betyg. Om kollegor ska medverka vid bedömningen, är det bra om ni har diskuterat innebörden av betygskriterierna innan de presenteras för studenterna.

Betygskriterier fastställs av examinator och ska finnas tillgängliga senast vid kursstart. Använd kurssidan i Slunik för dokumentation av betygskriterierna.

Under kursperiod

Kursstart

Dela ut och gå igenom betygskriterierna för kursen – du måste vara mycket klar och tydlig med vad kriterierna betyder. Redogör för sambandet mellan betygskriterierna och examinationen i den aktuella kursen. Det är viktigt att samtliga krav som ställs för godkänd kurs klargörs för studenterna. Betygskriterierna ska läggas in i Slunik så de finns tillgängliga för studenterna på kurssidan på studentwebben.

Gå igenom tidpunkter (dag och klockslag) för moment som ska exami­ne­ras och betygsättas, t.ex. tid för ordinarie tenta och omtenta, inlämning av rapporter, obligatoriska övningar och laborationer etc. Påminn studenterna om SLU:s förhållningssätt till fusk och plagiering samt om det finns speciella tillämpningar för den aktuella kursen.

Kan du som examinator inte själv delta i kursstarten - försäkra dig om att kursledaren tar upp ovanstående aspekter.

Utforma examination

Utforma examination inom den ram som anges i aktuell kursplan. Sträva efter en varierad examination, använd gärna projekt, fallstudier eller annat där studenterna själva får göra synteser och redovisa slutsatser.

Studenter med funktionsnedsättning kan ha rätt till anpassad examination, se Särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Tentamensregler

För skriftlig salstentamen finns särskilda regler, se Utbildningshandbokens avsnitt 8.3 Regler för skriftliga tentamina. Där finns också regler för kodade tentamina. Vid praktiska examinationer ska i görligaste mån samma regler gälla som vid skriftliga tentamina. Anonymitetskoder ska tillämpas.

Examination ska i normalfallet genomföras på annonserad plats. Examinator kan dock tillåta studenten att tentera på annan ort, se Utbildningshandbokens avsnitt 8.2 Tid, plats och anmälan för tentamen.

Efter kursperiod

Betygsbeslut

All examination ska bedömas så snart som möjligt.

  • Resultat av examination ska meddelas senast 15 vardagar efter respektive prov/examinationstillfälle (när studenten genomförde examinationen).
  • Resultatet från ett examinerande moment i kursen ska meddelas minst 10 vardagar före förnyad examination av det momentet (om inte annat överenskommes mellan examinator och berörda studenter).

Finns grundad misstanke om plagiering eller annat som kan utgöra fusk, måste detta utredas och en anmälan göras, se Fusk och plagiering .

Rapportera resultat till utbildningsadministratör samtidigt som studenterna informeras. Studenternas slutliga resultat för hela kursen rapporteras i Ladok senast 3 vardagar efter det att samtliga kursfordringar bedömts godkända. Se även Administratör.

Examinationsgenomgång

I anslutning till kurstillfället ska kursansvarig institution (motsvarande) erbjuda tillfälle till genomgång av examinationen. Kursansvarig institution bestämmer hur genomgången utformas. Examinationsgenomgång får genomföras utanför ordinarie kurstid och ska ske innan första tillfälle till förnyad examination.

Studenten har rätt att få diskutera frågor som rör bedömningen av examina­tionen med examinator. Om studenten begär det ska examinator upplysa om skälen för betygsbeslutet. Vad krävdes t.ex. för att få högsta betyg på ett visst moment? Förbered dig redan vid skrivandet av betygskriterierna på vilka frågor som kan komma. En sådan genomgång är även ett viktigt inlärnings­tillfälle för studenterna då de själva kan reflektera över sin prestation. På så sätt minskar du även mängden frågor om betygssättningen från enskilda studenter vid olika tidpunkter.

Angående arkivering och återlämning av examination, se Administratör.