Miljödata MVM

Senast ändrad: 11 december 2023
Vattenprover i Mark-vatten-miljöhusets vattenkemiska labb vid SLU i Uppsala. Foto: Mark Harris

Miljödata MVM är ett system för mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Miljödata MVM ingår i den svenska nationella miljöövervakningen, som finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Data tillgängliggörs i en egen site, Miljödata MVM, länkad från respektive datavärd/institution samt från ”Fortlöpande miljöanalys” i SLU-portalen.

Data från nationella datavärdar på SLU är sökbart i webapplikationen med hjälp av formulärer, filter, och kartsöksavgränsningar. Resultaten visas i tabell- och kartpresentationer, och är nedladdningsbara i Excel- eller textformat, komprimerade, antigen direkt eller på beställning med mejlavisering. 

Som alternativ finns även öpnna API:er tillgängliga via portalen för nedladdning av sk Öppna data, med stationsinformation, observationer, mätvärden och systemvärden tillgängliga för samtliga lagrade data.

Inventeringsdata som samlats in av respektive datavärd överförs enligt rutiner med  fastslagen innehållsstruktur i Excel-filer via portalen, importeras med utveckade ETL:er, och kvalitetkontrolleras av systemet. Först efter att datavärden godkänt överföringen tillföras den nya informationen Miljödata MVM:s databas.

Screenshots och bilder

Systemkomponenter

Databas

Webbapplikation

API:er (REST och SOAP, med data valbart i XML- eller JSON-format.)

ETL:er (SQL Server Integration Services)

Windows service för köade datauttag

Teknologier

 • Webbapplikation
  • .NET - ASP.NET MVC 
  • Open Layers för karttjänster
  • Lantmäteriverkets WMS för kartinnehåll
  • Googles Visualization API för diagramfunktioner
  • W3C kodstandarder för XHTML och CSS
 • API (SOAP, REST)
 • Microsoft SQL Server för databas
 • Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) för ETL:er
 • .NET för Windows service
 • Pyhton, NumPy för transportberäkningar

Systemägare

Systemägare är de datavärdar hos SLU som använder sig av informationssystemet för sin rapportering/dataleverans: 

Om utveckling och förvaltning

Miljödata MVM har utvecklats av sektionen Mjukvaruutveckling och förvaltning och har varit i produktion sedan 2011.

Ett förvaltningsteam bestående av systemutvecklare och verksamhetsrepresentanter fortsätter jobba med vidareutveckling, anpassning och livscykelhantering så att Miljödata MVM ska fortsätta stödja verksamhetens aktuella kravbild. Miljödata MVM ingår i förvaltningsobjektet FO MVM som leds av Malin Ahlström.

Systemet har en testmiljö för utvecklare och verksamheten, och nyttjar även en process med automatiska nattliga byggen och test på en byggserver.

Idag hålls veckovisa förvaltningsmöten med verksamheten, löpande utveckling och releaser efter behov. Andra fasta förvaltningsåtgärder förekommer och utförs planenligt.

Intressant

Miljödata MVM stödjer Naturvårdsverkets högställda krav på dataleverans som ställs på de deltagande datavärdarna hos SLU, och bidrar därmed till det nationella miljöarbetet. Systemet bidrar även till de gemensamma målen att alla data som samlas in med hjälp av skattemedel är allmänt tillgängliga samt att data används och kommer till nytta.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.