Aktuellt

Senast ändrad: 24 november 2023

Här kan du läsa om viktiga och kommande händelser i programmet. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Nyheter och kommande aktiviteter

 • Arbetet med tre olika förstudier påbörjades i månadsskiftet oktober/november 2023. Projektledare är Ludvig Hermelin Waerner. Den första förstudien, ForskningsIT, syftar till att undersöka vilket behov som finns samt vilka förmågor som IT-avdelningen behöver för att möta forskares IT-behov. Den andra förstudien, Strategi serverinfrastruktur, eftersträvar att ta fram en strategi för lagrings- och serverplattformer. Den tredje förstudien, Datacenterstrategi, ämnar att hitta en långsiktig strategi för datacenter och datahallar.
 • Montering av nya accesspunkter i Ulls Hus påbörjades i november 2023. För mer uppdateringar om Nät 2.0 se nyhetsuppdateringen från 30 oktober 2023 på följande länk: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2023/10/nat-2.0-1/.
 • Ändring av projektledare – projektet genomförande Nät 2.0 har en ny projektledare (Stefan Lundman) sen september och projektet förstudie identitetshantering har en ny projektledare (Karl Jungward) sen oktober.
 • Genomomförande uppgradering SharePoint avslutades efter sommaren efter genomförda uppgraderingar i mars och juni (TaxWebb). Projektet har även tagit fram en förvaltningsplan för att långsiktigt kunna försätta hålla god säkerhet och förvaltningsbarhet.
 • I juni avslutades projektet förstudie säkerhetsinsatser. Den resulterade i en rapport som tar upp nuläge och brister när det kommer till IT-säkerhet. Ett vidare arbete behöver göras för att adressera de identifierade bristerna.
 • En uppgradering av SharePoint ägde rum mellan 22 och 27 mars. Under den perioden gick det inte att göra några förändringar i dokument eller ladda upp nya utan var endast möjligt att läsa dokumenten. På morgonen måndagen den 27 mars började SharePoint att fungera som vanligt igen.
 • Projektet Analys identitetshantering avklarades den 16 mars. Nu finns en sammanställd rapport som beskriver SLUs nuläge samt kravbild när det kommer till identitetshantering.

Pågående projekt

Nedan illustreras pågående projekt inom IT-Infralyftsprogrammet samt uppgifter om involverade personer och projektmål. 

Bilden visar en översikt över IT-Infralyftprogrammets pågående projekt. Bilden visar även vilka medarbetare hos SLU som är projektledare för respektive projekt samt vad som är målet med varje projekt.  Projektet Genomförande Nät 2.0 pågår där Peter Dartland är projektledare. Målet med projektet är att implementera ett nytt modernt närverk för hela SLU både när det kommer till design och hårdvara.  Projektet Genomförande SharePoint-Uppdatering pågår där Peter Nadler är projektledare. Målet med projektet är att uppgradera till versionen SharePoint Subscription Edition. Projektet Förstudie Säkerhetsinsatser pågår där Elisabeth Hanning är projektledare. Målet med projektet är att ge en nulägesbild av IT-säkerhet inom SLU samt en åtgärdsplan för de identifierade behoven. Projektet Livscykelhantering av befintlig IT-plattform pågår. Det saknar en projektledare, men Olof Billinger är kontaktperson. Målet med projektet är att ersätta och uppgradera gammal hårdvara och mjukvara.

Klicka på bilden för att förstora

Avslutade projekt

Nedan illustreras avslutade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

Bilden visar en översikt över IT-Infralyftprogrammets avslutade och ännu ej startade projekt. För de avslutade projekten visar bilden vilka medarbetare som är projektägare samt vad som är målet med respektive projekt. Vidare visar bilden vilka preliminära mål som finns för de ännu ej startade projekten. Avslutade projekt är E-post, Förstudie Nät 2.0, Offertfas Nät 2.0, Förstudie SharePoint, samt Analys Identitetshantering.  Projektägare för projektet E-post var Henrik Hedlund. Målet med projektet var att uppgradera samtlig ingående hårdvara för Exchange samt att även migrera samtlig data till en ny miljön.  Projektägare för projekten Förstudie Nät 2.0 samt Offertfas 2.0 var Henrik Hedlund. Målet med projekten var att beskriva SLU:s kravbild som bland annat låg till grund för beslut i kommande investeringar i offertfasen.  Projektägare för projektet Förstudie SharePoint var Katrin Stensparre-Norèn. Målet med projektet var att utreda vilken version av SharePoint som ansågs lämpligast att uppgradera till samt hur ett uppgraderingsprojekt skulle kunna se ut. Projektledare för projektet Analys Identitetshantering var Mattias Wendel. Målet med projektet var att genomföra en analys för att kartlägga utmaningarna med SLUs nuvarande identitetshantering och utreda krav på en ny identitetsarkitektur. Planerade men ännu ej startade projekt är Förstudie Identitetshantering, Genomförande Identitetshantering, Genomförande Säkerhetsinsatser, Förstudie och genomförande Strategi Serverinfrastruktur, samt Förstudie och genomförande forsknings-IT.  Preliminärt mål för projektet Förstudie Identitetshantering är att med utgångspunkt i rapporten framtagen i analysfasen gällande nuläge och kravbild att undersöka och redogöra för olika identitetshanteringslösningar för SLU samt presentera en rekommendation avseende val av och implementation av dessa.  Preliminärt mål för projektet Genomförande Identitetshantering är att implementera en ny identitetshanteringsarkitektur på SLU.  Preliminärt mål för projektet Genomförande Säkerhetsinsatser är att efter förstudien implementera lösningar för de gap och risker som identifierats i olika implementationsprojekt med målet att öka IT-säkerheten på SLU.  Preliminärt mål för projekten Förstudie och Genomförande strategi serverinfrastruktur är att ta fram en strategi för SLU när det kommer till compute, lagring och databaser, och därefter i genomförandefasen implementera utkomsten från förstudien. Preliminära mål för projekten Förstudie och Genomförande forsknings-IT är att i förstudien involvera verksamheten och förstå deras behov och hur IT-avdelningen kan möta dessa genom att leverera ändamålsenlig forsknings-IT till SLU där även applikationstjänster ingår. I genomförandefasen är målet att implementera utkomsten från förstudien.

Klicka på bilden för att förstora

Planerade projekt

Nedan illustreras planerade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

Bilden visar en översikt över IT-Infralyftprogrammets ännu ej startade projekt.

Klicka på bilden för att förstora


Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.