Individuell studieplan (ISP)

Senast ändrad: 23 maj 2023

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP) och på SLU används den digitala ISP-portalen för att skapa och hantera ISP:en. För att komma till ISP-portalen klickar du på den gröna knappen nedan.

Vad är en individuell studieplan (ISP)? 

Enligt högskoleförordningen ska alla doktorander ha en ISP som ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för utbildningen. På SLU använder vi en digital ISP som innehåller följande delar:

1. Generell information
2. Forskningsplan
3. Åtaganden
4. Examensmål
5. Utbildningsaktiviteter
6. Tidsplan, uppföljning och utvärdering

Under de expanderbara menyerna nedan kan du läsa mer om varje del i ISP. 

 

Vem har ansvaret för ISP?

Det är huvudhandledarens ansvar att planera utbildningen. Så snart doktoranden är antagen är det dock viktigt att doktoranden är delaktig i arbetet med ISP:n och att båda parter är informerade om det sker större förändringar i utbildningens förutsättningar. 

 

Årlig uppföljning av utbildningen 

Doktorandens individuella utbildning och progression mot examensmålen ska följas upp minst en gång per år. I samband med detta ska ISP uppdateras. Huvudhandledare och doktorand rekommenderas dock att arbeta löpande under året med ISP i ISP-portalen. 

Det finns checklistor för den årliga uppföljningen och för diskussion om samarbetsformer som även kan användas för att komma fram till hur huvudhandledare och doktorand samarbetar kring ISP. Dessa checklistor hittar du på medarbetarwebbens sida om Riktlinjer och blanketter inom forskarutbildningen. 

Vägledning för formulering av individuella lärandemål för att nå examensmål.

 

1. Generell information

Den första delen av ISP innehåller bland annat information om doktoranden, handledare och forskarutbildningsämne. Huvudhandledaren ska även kortfattat beskriva planerad försörjning för doktoranden samt finansiering av löpande kostnader. 

2. Forskningsplan

I del 2 av ISP beskrivs avhandlingsprojektet närmare. 

3. Åtaganden

De flesta delar av ISP är planeringsverktyg och ändras efterhand som planerna och förutsättningarna ändras. Under utbildningens gång visar det sig att en del av de planerade utbildningsaktiviteterna aldrig genomförs av olika goda skäl. Exempelvis så har doktoranden lärt sig en färdighet på annat sätt än att gå en kurs. Åtagandedelen av ISP är annorlunda. Vissa utbildningsaktiviteter/moment är helt avgörande för att doktoranden ska nå examensmålen inom den stipulerade tiden. Dessa är åtaganden som ska utföras under det kommande året, och inte ett bör som för de övriga planerade aktiviteterna.

Åtagandedelen av ISP ska innehålla åtaganden som SLU, huvudhandledare och doktorand ska genomföra under det kommande året för att utbildningen ska fortlöpa enligt plan. 
 
Åtagandedelen blir giltig som längst ett nettostudieår. Om det skulle uppstå en allvarlig konflikt mellan handledare och doktorand så utgör den undertecknade åtagandedelen en officiell grund i arbetet med att lösa konflikten.

Hela ISP, inklusive åtagandedelen, måste godkännas digitalt av prefekt, huvudhandledare och doktorand senast 3 månader efter studiestart. 

4. Examensmål

För att vara giltiga för alla vetenskapsområden är examensmålen är generella, abstrakta och övergripande. Det betyder att forskare inom respektive område behöver formulera, och ge exempel på, vad normerna innebär och hur de tillämpas inom varje specifikt område.

Vägen mot att nå examensmålen, det vill säga utbildningens innehåll och utformning, skiljer sig mellan doktorander eftersom både doktorander och avhandlingsprojekt är olika. Utbildningen är individuell och därför krävs individuella lärandemål som är konkreta och specifika och därför uppföljningsbara.

Handledare och doktorand ska forma en gemensam förståelse av vad examensmålen innebär för just dem, det vill säga formulera individuella lärandemål för utbildningen. Gör det till en vana att i samband med olika aktiviteter i forskarvardagen (planering av laborationer, provtagning, peer review av manuskript, ansökningsskrivning, seminarier, gruppmöten etc.) diskutera med varandra vilka generella färdigheter och kunskaper som behövs och vilka som tillämpas. Relatera dem till de generella examensmålen.

Vägledning för formulering av individuella lärandemål för att nå examensmål.

5. Aktiviteter

I avsnitt 5 beskrivs vilka aktiviteter som är planerade att utföras inom forskarutbildningen. Det kan till exempel vara kurser, fältförsök och konferenser. Tidsplanen är just en plan, och kommer att ändras över tiden. 

Här finns även utrymme att beskriva de aktiviteter som inte ingår i  forskarutbildningen, som till exempel undervisning och administrativt arbete på institutionen. 

Du kan läsa mer om "Studieaktivitet och nettostudietid" under denna flik på sidan som handlar om "Planering och uppföljning" av forskarutbildningen på medarbetarwebben. 

Vid uppföljningar av ISP så uppdateras informationen om aktiviteterna i avsnitt 5.  

6. Tidsplan, uppföljning och utvärdering

Den årliga uppföljningen av ISP ska göras av doktorand och handledare i samband med att ett nettostudieår har passerat. 

Uppföljningen ska relatera till de individuella lärandemålen och man ska bedöma:
- Hur fungerar utbildningen?
- Kan utbildningen fullföljas enligt nuvarande planering?
- Vilka åtgärder kan vidtas för att stärka utbildningen?
- Hur ser planerna ut för kommande år?

Vid den årliga uppföljningen ska genomförda utbildningsaktiviteter dokumenteras, och tidsplan och forskningsplan ska uppdateras.

Du kan läsa mer om Planering och uppföljning på forskarutbildningssidorna på medarbetarwebben.