Mötestider för FUN-NJ och FUN-NJ:s arbetsutskott

Senast ändrad: 13 augusti 2013

FUN-NJ

Forskarutbildningsnämnden vid NL (FUN-NJ) sammanträder ca tre gånger per termin. I FUN-NJ beslutas bland annat om HÅP-ersättning, allmänna studieplaner och ledamöter i forskarskolornas styrgrupper. Utöver detta förbereder FUN ärenden som ska belutas av fakultetsnämnden. Ärenden som ska upp i FUN ska vara fakultetskansliet tillhanda minst 3 veckor före mötet.

Mötestider FUN-NJ VT15:

18 sept
16 okt
7 dec

FUN-NJ:s arbetsutskott

Ärenden såsom antagningar, disputationer, tillgodoräknanden, byte av handledare etc beslutas av prodekanus vid FUN-NJ:s arbetsutskotts möten. Vid mötena närvarar även fakultetsstudierektorer för forskarutbildning och utbildningshandläggare.

Ansökningar/ärenden rörande antagningar och tilldodoräknanden ska vara fakultetskansliet tillhanda minst 5 arbetsdagar före arbetsmötet, övriga ärenden ska vara kansliet tillhanda minst 3 arbetsdagar före mötet. 

Mötestider FUN-NJ AU HT15:

26 aug
9 sept
18 sept (FUN-möte)
23 sept
7 okt
16 okt (FUN-möte)
20 okt
4 nov
18 nov
2 dec
8 dec (terminens sista beslutsmöte, handlingar ska vara fakultetskansliet tillhanda senast 1 dec)


Kontaktinformation