Jämställdhet​

Senast ändrad: 18 april 2023

Arbetet med jämställdhetsintegrering syftar till att förändra de strukturer som ger diskriminerande effekter för kvinnor och män. Jämställdhetsintegrering har sin huvudfokus på villkoren för kvinnor och män, men ska också ha ett intersektionellt perspektiv, dvs. hur andra faktorer (som t.ex. etnicitet), samspelar med kön. För program- och kursutveckling handlar det om att ta hänsyn till hur kön representeras och förekommer i undervisningsinnehåll, i lärar- och studentgruppers sociala sammansättning och hur undervisningen kan utformas för att motverka diskriminering i synnerhet till kön.  

Ett jämställdhetsperspektiv lägger diskriminering i relation till kön i förgrunden, men kön kan inte isoleras från andra aspekter som präglar vårt sociala liv. Diskrimineringslagen utgår från de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, och ålder. Det är därför viktigt att också ta hänsyn till ett mer övergripande jämlikhetsperspektiv bredvid jämställdhetsintegrering, i vilket diskriminerande maktstrukturer på grund av flera olika aspekter kan uppmärksammas och förändras.