Före examinationstillfället

Senast ändrad: 04 mars 2024

Börja med att identifiera den examinationsform du har idag.

De vanligaste formerna av examination är skriftlig (salstenta) och muntlig (enskild eller gruppvis presentation) eller någon form av praktisk övning. Har du någon av dessa kan du välja ett av alternativen nedan för att få veta mer hur du kan ”översätta den” till en distansvariant.

A. Du har en skriftlig examination (t.ex. salstenta) som ska göras om till:

Skriftlig hemtenta i Canvas

 • Vad är en hemtenta? En hemtenta är en vanlig examinationsform för examinationer där studenten tenterar hemifrån. Den innehåller vanligen essäliknande frågor men den kan även ha andra frågetyper. Den liknar i många fall en inlämningsuppgift.
 • Hur ska instruktionerna i hemtentan se ut? Skriv tydliga instruktioner om hur exminationen ska genomföras rent praktiskt, hur uppgiften ska presenteras och hur den sedan ska lämnas in. Ange också med ett exempel hur du vill att det inlämnade dokumentet ska benämnas, t ex ”anonymkod_uppgiftens titel_datum”. Tänk på att anonyma inlämningar är att föredra pga rättssäkerhet.
 • Hur kan frågorna se ut?  I en hemtenta behöver du tänka på att faktaprövande frågor kan behöva omformuleras till mer övergripande och förklarande resonemang, eftersom studenten har tillgång till kurslitteratur och andra källor vid examinationstillfället.
 • Hur länge håller examinationen på? Tiden för examinationen anpassas. Det beror på hur omfattande hemtentan är. Den tid som studenterna får för att genomföra examinationen kan sträcka sig från några timmar upp till en vecka.
 • Bör hemtentan kompletteras med annan examinationsform? Det går inte att undvika fusk helt och hållet. Du kan minska risken för fusk genom att använda analyserande frågor, erbjuda flera frågor att välja bland eller lotta ut likvärdiga frågor. Du kan också utnyttja studentens egen erfarenhet som inslag i frågan. Studentens svar kontrolleras i Urkund.  Hemtentan kan stärkas och följas upp med en muntlig delexamination via zoom (seminarium, presentation, samtal).

Muntlig examination på distans via Zoom (med eventuell inspelning pga rättssäkerhet)

 • Informera studenten om hur examinationen ska gå till (individuellt eller i grupp, tid, omfattning).
 • Om du har en gruppexamination kan det vara aktuellt att spela in den direkt i zoom. Men då behöver du informera dina studenter i förväg. Tänk även på de juridiska aspekterna, t.ex arkiveringstid, GDPR.
 • Påminn studenten om att testa tekniken och att vara i god tid i verktyget där examinationen hålls.
 • Ge studenterna instruktioner om examinationen i Canvas. 

Du har en muntlig tenta som ska göras om till:

Skriftlig hemtenta på Canvas

 • Vad börjag tänka på? Varför valde du muntlig examination? Vilken typ av kunskap är det du ska fånga?Kan den kunskapen testas i skrift? Du behöver också tänka på att du inte ser studenten och omformulera frågorna (se nedan).
 • Vad är en hemtenta? En hemtenta är en vanlig examinationsform för examinationer där studenten tenterar hemifrån. Den innehåller vanligen essäliknande frågor men den kan även ha andra frågetyper. Den liknar i många fall en inlämningsuppgift.
 • Hur ska instruktionerna i hemtentan se ut? Skriv tydliga instruktioner om hur exminationen ska genomföras rent praktiskt, hur uppgiften ska presenteras och hur den sedan ska lämnas in. Ange också med ett exempel hur du vill att det inlämnade dokumentet ska benämnas, t ex ”anonymkod_uppgiftens titel_datum”. Tänk på att anonyma inlämningar är att föredra pga rättssäkerhet.
 • Hur kan frågorna se ut?  I en hemtenta behöver du tänka på att faktaprövande frågor kan behöva omformuleras till mer övergripande och förklarande resonemang, eftersom studenten har tillgång till kurslitteratur och andra källor vid examinationstillfället.
 • Hur länge håller examinationen på? Tiden för examinationen anpassas. Det beror på hur omfattande hemtentan är. Den tid som studenterna får för att genomföra examinationen kan sträcka sig från några timmar upp till en vecka.
 • Bör hemtentan kompletteras med annan examinationsform? Det går inte att undvika fusk helt och hållet. Du kan minska risken för fusk genom att använda analyserande frågor, erbjuda flera frågor att välja bland eller lotta ut likvärdiga frågor. Du kan också utnyttja studentens egen erfarenhet som inslag i frågan. Studentens svar kontrolleras i Ouriginal.  Hemtentan kan stärkas och följas upp med en muntlig delexamination via zoom (seminarium, presentation, samtal).

Muntlig examination på distans via Zoom (med inspelning pga rättssäkerhet)

 • Informera studenten om hur examinationen ska gå till (individuellt eller i grupp, tid, omfattning).
 • Om du har en gruppexamination kan det vara aktuellt att spela in den direkt i zoom. Men då behöver du informera dina studenter i förväg. Tänk även på de juridiska aspekterna, t.ex arkiveringstid, GDPR.
 • Påminn studenten om att testa tekniken och att vara i god tid i verktyget där examinationen hålls.
 • Ge studenterna instruktioner om examinationen i Canvas. 
 •  

Du har en examination av praktisk kunskap som ska göras om till: 

Examination i hemmiljö

Examination av praktisk kunskap skiljer sig från en muntlig examination genom att fokus ligger på det praktiska utförandet av en uppgift. Att göra om examination av praktisk kunskap på distans kan innebära extra flexibilitet från alla involverade. Du kan anpassa vissa delar eller hela examinationen till distans eller om nödvändigt skjuta upp delar eller hela examinationen.

 • I förberedelse av att denna slags examination via distans kan du fundera över om vissa moment av examinationen kan äga rum i hemmiljö och spelas in via mobiltelefon eller liknande. Kan till exempelvis vissa instrument som studenten ska kunna hantera ersättas av någon annan rekvisita? Kan de spela in hur de gör?
 • Kan studenten använda sin lokala utemiljö för att visa de praktiska kunskaper som efterfrågas?
 • Finns det simulatorer (t.ex. konstgjorda material) att använda?
 • Fundera slutligen på hur studenten kan dokumentera praktisk kunskap för examinatorn, de etiska överväganden du behöver göra i samband med examinationen om den spelas in. 

Annat att tänka på

 • Viktigt att ta hänsyn till oavsett examinationsform är att instruktioner om bedömning (betygsmatriser, bedömningsmallar etc) ska tydliggöras och förmedlas till studenterna före examinationstillfället. Det är särskilt viktigt att gå igenom lärandemålen med studenterna på nytt och visa vad som nu avses med formuleringar som “beskriva”, “förklara”, “redovisa” etc.
 • Vad förväntar du dig av studenten för att de ska visa kunskaper som krävs för att uppfylla lärandemålen? Hur kan du förmedla detta tydligt?
 • Meddela studenten när hen kommer att få feedback, när bedömning görs, när betyget rapporteras, om och när komplettering är möjligt.
 • Om det finns studenter med särskilda behov (dyslexi etc) meddela dem i god tid om möjligheter till förlängd inlämning och annat praktiskt kring examinationen.

Skriftlig hemtenta i Canvas

Var gärna tillgänglig för frågor från studenter under examinationen via mail eller telefon.

Muntlig examination på distans via Zoom (med inspelning pga rättssäkerhet)

 • Ge studenterna tid att koppla upp sig 15 minuter i förväg för att testa tekniken.
 • Tänk också på att studenter kan vara ovana vid muntlig examination och att det kan vara extra ovant då den genomförs via länk. Ställ därför några enkla uppvärmningsfrågor initialt för att skapa en trygg miljö.
 • Spela in examinationstillfället för att det ska bli så rättssäkert som möjligt.
 • Instruktioner, protokoll, närvarolistor och andra dokument som du behöver under själva examinationstillfället är bra att ha som utskrift bredvid examinatorn.
 • När examinationen når sitt slut är det viktigt att tala om att den är avslutad. Meddela vad som händer härnäst och när studenten får sitt betyg.

Examination i hemmiljö

 • Om studenten spelar in sin examination eller om examinationen visas direkt via zoom är det viktigt att det praktiska momentet visas tydligt i bild. Tänk på att meddela studenten detta i förväg.
 • Prova tekniken före examinationstillfället.
 • Det är också viktigt att studenten i förväg vet hur dokumentationen sparas och hur inlämningen går till.

Skriftlig hemtenta i Canvas

 • Du kan nu skicka in inlämningen i Ouriginal.
 • Nu är det dags att ge feedback. Vanligtvis tar det längre tid att bedöma och ge återkoppling på hemtentor än salstentor. Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömning antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
 • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen. 

Muntlig examination på distans via Zoom

 • Om du har spelat in examinationen kan du i lugn och ro lyssna igenom den om något var oklart.
 • När du har haft den muntliga examinationen är det viktigt att återkoppla din samlade bedömning av den muntliga examinationen till studenten. Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömning antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
 • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen. 

Examination av praktisk kunskap i hemmiljö

 • Det är viktigt att inspelat material hanteras ansvarsfullt. För etiska aspekter kring dokumentation och inlämning av material kan du vända dig till din studierektor.
 • Du kan ge studenterna tillgång till förklaringar och förtydliganden gällande bedömningen av den praktiska kunskapen antingen skriftligt via Canvas eller muntligt via Zoom.
 • Fråga gärna studenterna om hur de tycker att examinationen har fungerat före, under och efter examinationstillfället genom att lägga till en fråga om detta i kursvärderingen.