SLU-nyhet

Nyhetsbrev augusti

Publicerad: 29 april 2019

Nya och förbättrade funktioner

Nya funktioner

 • När intyg hämtas finns nu möjlighet att ta med sparad text. Texten sparas i webbläsaren så om användaren byter webbläsare eller dator måste en ny text sparas. Texterna hanteras separat för varje typ av intyg. Ni kan tex skriva in ert namn med en rad där ni skriver under intyget så att det alltid finns på intyget.
 • Första version av vy för Nationell översikt. Observera vyn är under utveckling. Här kommer uppgifter från andra lärosäten om en SLU student har läst kurser m.m på ett annat lärosäte. Det innebär att fler uppgifter kommer att läggas till efter hand. I denna version saknas t.ex. godkända moduler i ej avslutade kurser, tillgodoräknanden och innehåll i examen. Även utseendet kan komma att förändras. Detta ser man på Betastartsidan som finns som länk längst upp till höger.

 

Förbättrade funktioner

 • I TG-ärendehanteringen har fältet för kurspaketering flyttats så att den är placerad överst.
 • Knappen "Redigera bevistyp" är nu ej aktiverad om man saknar nationella systemaktiviteten "Bevis: Hantera nationell bevisinformation"
 • Utsökning för Underlag till anmälan inom program har förbättrats så studenter med spärr inte kommer med om man inte aktivt väljer att inkludera dessa.
 • För återbud som inte kan hanteras automatiskt skapas ärenden till berört lärosäte för manuell kontroll och hantering i Ladok och NyA.
 • På betastartsidan är nu ordningen för perioderna ändrad.
 • Endast kurser som har moduler får en indikation på betastartsidan (orange markering) om att det finns resultat på kurs att rapportera
 • När resultat klarmarkeras får endast användare med behörighet att attestera resultaten upp knappen "Avisera mig själv"
 • Vid listning av utbildningar i utbildningsinformation är kolumnen "Aktuell version" ändrad till ny kolumn "Version" där versionsnummer för utbildningen visas.
 • Vid visning/listning av Andra meriter skrivs nu kod för extern part ut.
 • Ny flik på betastartsidan där kurser via användarens organisationsrättigheter visas.
 • Hantering av medarbetarrättigheter som begränsas på student är förbättrad och har fått ny utformning.
 • Vid inläggning av Annat resultat är kontroll införd att examinationsdatum inte ligger i framtiden.
 • På betastartsidan visas nu mer information gällande aktivitetstillfällen.
 • I utbildningsinformation visas vid Lägg till i tillfällesstruktur nu endast inriktningstillfällen för de inriktningar som finns inom programmet.
 • I utbildningsinformation filtreras inställda tillfällen bort vid Lägg till i tillfällesstruktur.
 • Vid etablering av student/-er sker nu koppling till lärosäte.
 • Nu ingår även student som lämnat återbud respektive gjort tidigt avbrott i utsökningen i Utdata Studieavgiftsbetalning.
 • Fel vid återautentisering kompletteras med informativa varningar.
 • För utdata utbytesstudier har utsökningsmöjligheterna utökats.
 • Det är nu möjligt att publicera egna sparade utsökningsparametrar samt hantera andra användares sparade utsökningsparametrar. Förutsättning för detta är att man har relevant behörighet. 'Uppföljning: Publicering egen utsökning' 'Uppföljning: Publicering andras utsökning' 'Uppföljning: Ta bort andras utsökning' 'Uppföljning: Ändra andras lås på utsökning' 'Uppföljning: Ändra benämning andras utsökning'
 • Nu förhindras att moduler från andra lärosäten kan väljas i examensbevis.
 • Om man har rapporteringsrättighet eller attesteringsrättighet på organisation med avgränsning på informationsbehörighet "Grund- och avancerad nivå" så får man även rättighet till de utbildningar som är märkta med "Utbytesstudier".
 • Vid uttag av rapport över examina till SCB tas alla examina som dokumenterats under det aktuella halvåret med i rapporten, även de som lagts in med ett utfärdandedatum som ligger före rapportperioden ("bakdaterade" examina som utfärdats utanför systemet).