SLU-nyhet

Nyhetsbrev 4 - 2022

Publicerad: 11 augusti 2022

Nya funktioner 

Utbildningsinformation

 • I "Avancerad sökning" går det nu att både utannonsera och byta status på flera utbildningstillfällen. Observera att detta är en dubblering av funktionalitet, eftersom det redan finns under menyvalet "Hantera flera". Samma systemaktiviteter/behörigheter som tidigare gäller för att utannonsera eller byta status för flera. 

Förbättrade funktioner 

Aktivitetstillfällen 

 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades. 
 • I deltagarlistan har kolumnen "Mer information" lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället. På anonyma aktivitetstillfällen visas informationen bara för användare som har behörigheten "Resultat: Läsa studentuppgifter på anonyma aktivitetstillfällen". 
 • I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status "Anmäld", och för avanmälda studenter visas status "Avanmäld". Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni). 
 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder. 
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses. Ändringar som gjordes före 22 juni visas i en separat tabell i ändringsloggen och innehåller samma information som tidigare. 

Bevis 

 • I kursbevis är nu avståndet mellan svenskt och engelskt datum minskat så att det inte längre ser ut som en tom rad emellan dessa. 

Delning av examen 

 • I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader. 
 • I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare). 
 • På kontrollsidan framgår nu även betygsskala för de ingående kursernas betyg. 
 • Justerad sorteringsordning för såväl ingående examina som olika gjorda delningar och eventuella tillgodoräknanden som kan finnas med i delad examen. Sorteringarna görs i första hand efter beslutsdatum, med senaste beslut överst, och har setts över i såväl Ladok för studenter som på kontrollsidan. Även listning över utfärdade bevis som inte ingår i en delning (tex. på studentöversikten) följer nu detta mönster. 
 • Följande attribut Behörighetskrav, Mål, Innehåll (Formaterad text mellan 1 och 16000 tecken) tillagda på nedan utbildningar i den nationella mallen i produktion och test.

 

Resultatintyg 

 • Nu visas även information om praktik. När resultatintyg hämtas kan både personal och studenter välja att ta med information om praktik. På de nationella resultatintygen som kan hämtas av studenter visas alltid information om praktik. 

Studiedeltagande 

 • I sista steget i "Antagning, flera studenter", när användaren har bekräftat antagningen av studenterna, visas nu knappen "Ny antagning" istället för de tidigare knapparna "Tillbaka" och "Avbryt". Via knappen återgår man till första steget: "Välj antagningstyp". 

Studiedokumentation 

 • Översiktsfliken och studiedeltagandefliken för student följer nu det nya designramverket, det innebär ingen förändring i funktionaliteten men t.ex. så framgår kurspaketeringskod tydligare. 

Sök i studentregistret 

 • Tydligare felmeddelande vid sökning i studentregistret i det fall NyA inte går att nå. 

Uppföljning 

 • I underlaget till "Genomströmning kurspaketeringstillfälle" finns nu uppgift om "Datum för utfärdat bevis". IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften. 
 • Samtliga rubrikrader i uppföljningsrapporterna har nu grå färg. 

Uppföljningsrapporten 

 • "Genomströmning kurspaketeringstillfälle": I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle). 
 • "Genomströmning kurstillfälle": Nu visas antal återbud i rapportresultatet. 

Utbildningsinformation/processhantering 

 • När ett steg i en guide färdigmarkeras kontrolleras nu att användaren har behörighet på utbildningens organisationsenhet och med informationskategorin "Utbildningstypsgrupp" som utbildningen tillhör. 

Utbildningsinformation 

 • I dialogrutan för att uppdatera upplaga i samband med att ett attribut ändras visas nu också information om planer som påverkas och vilka attribut som ändrats. 
 • Vid hantering av flera i vyn "Avancerad sökning" är nu attribut som enbart tillhör utbildning borttagna från listan eftersom de inte kan masshanteras. 
 • Utbildningsinformation: Dolda grunddatavärden visas inte längre som val i "Avancerad sökning". Däremot visas dolda grunddatavärden i resultatlistan. 
 • Utbildningsinformation: I "Hantera flera" under "Avancerad sökning" har "Registreringsperiod", "Studieperiod utan omfattningsvärde" och "Studieperiod med omfattningsvärde" tagits bort eftersom de inte kan masshanteras. 
 • Utbildningsinformation: I "Hantera flera" under "Avancerad sökning" har attribut som ännu inte går att masshantera tagits bort ur vallistan. Det gäller attributen: tillfälleskod, startperiod, studietakt, studieort och undervisningsform. 
 • Utbildningsinformation: I dokumentkonfigurationen för plan ingår nu moduler som två separata sektioner; MODULER och MODULER_ALT där den senare representerar modulernas namn på det alternativa språket (svenska eller engelska). Om man har gjort egna konfigurationer av planernas sektioner i dokumentkonfigurationen kan man behöva komplettera med en sektion för MODULER_ALT. 
 • Utbildningsinformation: Vid masshantering av utbildningstillfällen via "Avancerad sökning" har bekräftelsemeddelandet utökats och visar nu även en summering av antalet uppdaterade tillfällen. 

Viktiga rättningar 

Examen 

 • "Övriga bevisärenden" i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student. 
 • Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet. 
 • Rättning så att man kan ta fram dokument för bevisärenden där beslut fattas utanför Ladok. 

Utbildningsinformation 

 • Det går inte längre att spara tomma benämningar vid redigering av lokala attributdefinitioner. 
 • Det går återigen att ta bort kurser och kursversioner i status utkast. 

Ärendekorgar 

 • Automatfördelning av ärenden fungerar nu som förväntat igen. 

Uppföljningsrapporten 

 • "Helårsstudenter": Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget. Rättning av en regression i uppföljning som hindrade lärosätesfeeds från att skapas. 

Ändringslogg resultat 

 • Rättning så att betyg återigen visas i ändringsloggen för resultat. 

Bevis 

 • Kursbevis som utfärdats via "massutfärdande" (i fliken Resultatuppföljning) kan nu öppnas i webbläsare igen. 

Studiedeltagande Student-Översikt 

 • Information visas nu korrekt vid utskrift av vyn. Rättning så att tillfällen visas som vanligt i utbildningsinformation. 

Delning av examen 

- På kontrollsidan för delning av examen visas nu examinationsdatum för merit som ligger till grund för tillgodoräknande, även i de fall meriten saknar omfattning. 

Studiedeltagande-fliken 

 • Knappen ”Lägg till individuellt tillfälle” visas nu korrekt för användare som har behörighet att skapa individuellt tillfälle. 

Sök student 

 • Att söka student med utökad nationell sökning har tagit lång tid, detta är nu fixat. 
 • Nu kan sökresultatet skrivas ut via Chromes utskrifts-funktionalitet utan problem. 

Utbildningsinformation 

 • Nu kan man söka med gemener i "Avancerad sökning". 
 • Valbara moduler visas nu i utskriftsvyn för kursplaner.