SLU-nyhet

Nyhetsbrev 3 - 2022

Publicerad: 15 maj 2022

Förbättrade funktioner

Examen

 • Bevisinställningar för bevistyp som inte tidigare gjorts några ändringar för kan nu visas även för användare med enbart läsbehörighet.
 • I de fall ett resultat som tagits med i kurslistan ändras kopplas nu inte längre den automatiska noteringen i bevisärendet till den användare som tittar på ärendet utan till en systemintern användare (system@ladokintern)
 • Anteckningar som gjorts om studentens studier kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Ikon med siffra visas nu i bevisärendet om det finns information om överlappning.
 • Information om en students praktik kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Information om en students redan utfärdade examina, vid såväl eget som annat lärosäte, kan nu läsas direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.
 • Information om en students övriga bevisärenden vid det egna lärosätet visas nu direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.
 • Fotnotsnumret i bevisärendets fotnotsvy ska nu alltid stämma överens med fotnotsnumret på bevisdokumentet.
 • I bevisärendens kurslista visas nu information om eventuell koppling till kurspaketering för tillgodoräknande.
 • Kurslistans kolumn "Kompletterande uppgifter" har nu delats upp i två kolumner, "Utbildningstyp" och "Kompletterande uppgifter". Handläggaren kan nu välja att dölja någon av kolumnerna vid handläggning.

Studentärenden

 • I dialogrutan när ärenden avslutas visas nu information om att det ej går att lägga till understatus eller notering vid massavslut.
 • I vyn för studentärenden finns en ny flik, "Utdata", som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år.

Studiedeltagande

 • Sök student-fliken följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Tillgodoräknande

 • I de ärenden som skapats utifrån en ansökan i Ladok för studenter listas nu studentens val i alfabetisk ordning, dessutom visas omfattning för valda moduler.
 • De lokala texterna som användes i den tidigare ansökan om tillgodoräknande (markerade med "gammal") har tagits bort.

Utbildningsinformation

 • För attributet "Periodnummer i Nya" har fritextfältet ersatts med en vallista.

Utbildningsplanering

 • Infört Avancerad sökning för utbildningstillfällen som ger utökade möjligheter att söka och visa information med fasta parametrar.

Resultat

 • Anteckningsrutan vid attestering som togs bort i version 1.88.0 har nu lagts tillbaka.

Resultatverifikat

 • Verifikaten har kompletterats med information om "Klarmarkerad av" samt med uppgift om de rättande lärare som skrivits in i fritextrutan.

Uppföljningsrapporter

 • Det är nu möjligt att ta med endast svenska eller engelska kolumner i exportunderlaget.

Utbildningsinformation/processtöd

 • Användare som inte är behörig att starta process och/eller har rätt systemaktiviteter i utbildningsinformation kommer inte att kunna trycka på knappen "Ny kurs med guide". Samma logik gäller även övriga knappar med guide. Användare kan inte heller starta en ny version med guide där version har ett tidigare "Giltig från"-datum än befintlig version.
 • Det har genomförts en förbättring vad gäller att knappar för Spara och Färdigmarkera ändrar färg beroende på vad som står på tur att göra.
 • Nu finns en ny valbar attributsamling som kan användas för kurs och/eller tillfälle för att samla attribut intressanta vid utannonsering. Lista över ingående attribut finns i ärendet samt i systemdokumentationen.

Ärenden

 • Tagit bort den utfällbara delen "Ärendesammanfattning" ur alla typer av studentärenden, eftersom samma information ändå redan finns högre upp i ärendet.

Viktiga rättningar

Bevisinformation

 • Fel vid val i bevisinställning är nu åtgärdat så att valet behålls om handläggaren går in och ut ur funktionen utan att göra några ändringar.

Examen

 • Felmeddelande kommer nu inte längre vid visning av bevisärende som är avslutat men inte har någon vald bevisbenämning.
 • Ytterligare en justering har gjorts för att förhindra att rubrikrad för kursinnehåll skrivs ut på senare sida i examensbeviset där inget kursinnehåll finns.

Studiedeltagande

 • I vissa lägen kunde kurstillfälle placeras inom fel kurspaketeringtillfälle, det är nu korrigerat.
 • Korrigering av tillgänglighetsdatum som sätts via "Importera kurspaketeringsantagningar"
 • Nu förhindras borttag av förväntat deltagande om det finns dokumenterad praktik som är kopplad till utbildningstillfället.

Sök student

 • Om man gjort en filtrering i kolumnerna "Senaste kursregistrering" eller "Ingår i kurspaketering" och därefter döljer kolumnen så kommer sidan inte att filtrera på det nu dolda värdet.

Utbildningsinformation/processtöd

 • "Visa fält för engelsk text" är återigen förmarkerad i Att-göra-fliken.

Utbildningsinformation

 • Attributet "Studieperiod utan omfattning" kan nu registervårdas.

Tillgodoräknande

 • Rättning av ett visningsfel för tillgodoräknande på del av kurs, som uppstod en stund i versionen 1.92. Rättning gjordes innan felet hann nå produktionsmiljön.