SLU-nyhet

Nyhetsbrev 3 - 2021

Publicerad: 29 september 2021

Nya funktioner 

Ärendehantering 

 • Indikator (blå cirkel längst till höger på raden för bilagor) tillagd som visar att det finns bilagor i alla typer av studentärenden. 

Resultat:

 • Användare kan nu aviseras när det finns studenter klara för resultat på hel kurs. Inställning gällande avisering ställs in i Medarbetarrättigheter för respektive kurs och medarbetare. Medarbetaren aviseras när en student fått alla moduler i kursen attesterade. 

 

Förbättrade funktioner 

Ej hanterad antagning

 • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken. 
 • Ej hanterade antagningar: Nu leder länken från Ej hanterade antagningar till studentens studiedeltagandeflik. 

Examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.) 
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis. 
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram. 
 • För att förbättra prestandan så läses numer inte moduler upp från databasen om bevisinställningarna inte tillåter moduler i bevis. 
 • Meddelandet som visas i bevisärenden vid borttagning/rättning av modulresultat som valts i bevisärendet har förenklats. 
 • Nu finns möjlighet att dölja tabellkolumner i bevisärendets kurslista. 
 • Nu ändras status i bevisärenden från "Tilldelad" till "Behandlas" vid fler händelser, t.ex. vid förhandsgranskning av bevisdokumentet. 
 • Information om avbrott på kurspaketering (Huvudsaklig och Underliggande) visas nu vid koppling till och rättning av ett bevisärende. 
 • För alla bevis och intyg som skapas i någon testmiljö skrivs nu en vattenstämpel ut med ordet "TESTMILJÖ". 

Aktivitetstillfälle

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från "Utb.kod" till "Kurskod" och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand. 
 • Det går att ställa in vilka kolumner man vill visa så att uppgifterna visas på en sida. 

 • Vid skapande och ändring av aktivitetstillfälle visas även vilken kursversion som kurstillfället går mot samt vilken betygsskala modulerna har. 
 • På anonyma aktivitetstillfällen sorteras deltagarna efter anonymkod för användare som saknar systemaktiviteten "Resultat: Läsa studentuppgifter på anonyma aktivitetstillfällen", tidigare gjordes sorteringen på studentens namn. För att se deltagare på ett aktivitetstillfälle krävs systemaktiviteten "Resultat: Läsa deltagare på aktivitetstillfälle" 

Studiedeltagande 

 • Vid förberedelse av tillfällesbyte visas nu varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara). 
 • Tydliggjort om behörighet saknas för överliggande kurspaketering (program) när användaren lägger till förväntat deltagande. 

Ladok för studenter 

 • Uppdaterad text på verifieringssidan för intyg 

Uppföljning 

 • Nu finns möjlighet att se uppdelning på kön för rapportresultat för rapporten Genomströmning kurstillfälle 

 

Viktiga rättningar 

Examen 

 • Rättning så att den automatgenererade rubriken för examensarbete behålls i ärendet i de fall ett bevisärende innehåller två (eller fler) titlar och en av de berörda kurserna rättas/tas bort så att den och dess titel försvinner ur bevisärendet. 
 • Rättat så att projekttitel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken "Examensarbete" om flera projekttitlar förekommer i samma bevisärende. 
 • Rättning av ett fel som gjorde att det kunde bli systemfel i ett bevisärende vid viss hantering av kurser i dispositionslistan och kurslistan. 
 • Förbättring av visningen i kurslistan när man markerar/avmarkerar kurser i ett bevisärende. 
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärenden, även för kurser från annat lärosäte. 
 • Rättning så att titel som ligger på modulnivå inte tas med i bevisunderlaget om man väljer att ta med moduler i bevis, men inte väljer just den modul där titeln ligger. Om titeln ligger på helkursnivå tas den inte längre med om man enbart väljer att ta med moduler från aktuell kurs. 
 • Notering läggs nu åter in bevisärenden i de fall som meriter som varit markerade i bevisärende blir ogiltiga via exempelvis byte av bevisbenämning eller rättning/borttagning av attesterat resultat. 

Resultatintyg 

 • Korrigerat visning av tillgodoräknade moduler 

Resultat 

 • Översikten i flikarna Rapportera och Attestera har justerats så att omfattning för en modul alltid visas, även vid lång modulbenämning. 

Studiedeltagande 

 • Rättat så information visas i det fall det inte finns perioder att välja vid dokumentation av studieaktivitet och – finansiering 
 • Rättat så att kontroll av datum för giltig fr.o.m. samt giltig t.o.m. är korrekt för studiefinansiering vid dokumentation av studieaktivitet och -finansiering. 
 • Nu ger filtrering på utbildningstypsgrupp korrekt resultat vid sökningar i Kurs, Kurspaketering och i utdatafunktionerna "Deltagande kurs", "Deltagande kurspaketering" samt "Resultat". 
 • Nu visas återigen endast en version av utbildning vid lägg till kurs, lägg till kurspaketering och ny studieplan. 
 • Vid tillfällesbyte visas nu information i de fall användaren saknar behörighet till överliggande kurspaketerings organisationsenhet. 

Studentöversikt 

 • Nu visas indikation på att utfärdat bevis finns även för kursbevis. 

Studentinformation 

 • Nu visas korrekt meddelande i det fall det inte finns någon period som det går att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för. 

Ärendehantering

 • Visningen i dialogrutan för att skapa studentärende har korrigerats så att hela datumväljaren kan användas. 

Ej hanterade antagningar 

 • Information som klassas som varningstexter visas upp i kolumnen "Hinder".

Ladok för studenter 

 • Vid ansökan om examen sorteras preciseringar i bokstavsordning. 

Sökning av student 

 • Rättat så att vid unik träff vid sökning av student öppnas studentens vy direkt 
 • Länkar till studenten i Ladok är borttagna från listan i sök i studentregistret. 

Uppföljning 

 • Rättat så att Uppföljning tar emot tillgodoräknanden där ett Annat resultat utan omfattningsvärde är grunden.