Om programmet

Senast ändrad: 24 maj 2024

IT-infralyftprogrammet syftar till att modernisera SLU:s IT-infrastruktur. Det görs genom samordning av olika projekt och förstudier i ett samlat program.

Varför genomförs IT-infralyftprogrammet?

IT-infralyftprogrammet genomförs för att säkerställa att SLU kan möta den digitala transformationens möjligheter och behov, samt för att bidra till omställning till ett mer hållbart samhälle och ökad kvalitet i verksamheten enligt SLU:s strategi för åren 2021-2025. SLU:s IT-infrastruktur är överlag gammal och eftersatt, vilket hämmar lärare, forskare och stödverksamheter i det dagliga arbetet. Dessutom ökar behovet av IT-säkerhet, bland annat till följd av nya föreskrifter för IT-säkerhet framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Genom att samordna olika projekt och förstudier i ett samlat program kan SLU säkerställa en tillräckligt stabil och säker plattform för fokusområdet "SLU i det digitala samhället" samt efterleva MSB:s nya föreskrifter för IT-säkerhet.

Vad är målet med IT-infralyftprogrammet?

Målet med IT-infralyftprogrammet är att utveckla infrastruktur och systemkapacitet samt säkerställa erforderlig kompetens och expertis för att möta den digitala transformationens möjligheter och behov.

Hur kommer IT-infralyftprogrammet påverka SLU?

Under genomförandet av projekt kopplat till IT-infralyftprogrammet kan tillfälligt planerade avbrott krävas av IT-system och tjänster, vilken begränsar tillgången av IT-lösningar. Dessa kommer att kommuniceras till berörda delar av verksamheten i god tid innan händelserna.

För att projekten ska kunna genomföras framgångsrikt kommer personer från olika delar av verksamheten stundtals behöva involveras med syftet att bidra med tankar och kravställning, t.ex. genom intervjusessioner eller genom deltagande i referensgrupper.

Efter genomförandet av programmet kommer SLU ha en förbättrad IT-infrastruktur och systemkapacitet, vilket kommer att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten på SLU.

Hur styrs IT-infralyftprogrammet?

Följande personer ingår i styrgruppen för programmet och hålls informerade kontinuerligt:

  • Maria Knutson Wedel, Rektor
  • Martin Melkersson, Universitetsdirektör
  • Samuel Grauman, Tillförordnad IT-direktör (Ordförande och programägare)
  • Niklas Wiklund, Programledare

Kontinuerlig uppdatering ges även till ledningsgruppen på IT-avdelningen.

Programmet bedrivs i projektform. För respektive projekt finns således en styrgrupp som rapporterar till programstyrgruppen.

Då flera av programmets projekt genomförs i samarbete med kärnverksamheten och således påverkar medarbetare i den dagliga verksamheten är det viktigt att involvera representanter av de intressenter som påverkas av programmet inom ramen för respektive projekt.

.

Klicka på bilden för att förstora

Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.