Energimyndigheten

Senast ändrad: 12 oktober 2022

Energimyndigheten är en statlig myndighet med ansvar för att skapa förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling inom energiområdet, med målsättningen att leda Sverige i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Energimyndigheten driver en rad forsknings- och innovationsprogram som regelbundet kommer med tematiska utlysningar med fokus på förnybara energikällor, smarta elnät samt framtidens fordon och bränslen.

Myndigheten beviljar stöd till all typ av forskning inom energiområdet, från grundforskning och experimentell utveckling och även industriell forskning, så länge den bidrar till utveckling och ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas, samt affärsutveckling och kommersialisering av nya innovationer.

Energimyndigheten erbjuder också praktisk hjälp och i vissa fall stöd för ansökningar till olika EU-finansierade energiprogram.

Finansieringsformer

Energimyndigheten finansierar forskning inom många olika områden, samt stödjer även affärsutveckling och kommersialisering av innovationer. Det mesta inom Energimyndighetens stöd fördelas via utlysningar med olika inriktning inom följande fokusområden;

  • Bebyggelse
  • Bioenergi
  • Energisystemet och samhället
  • Elsystem
  • Industri
  • Transporter
  • Energiriktad grundforskning
  • Internationella forskningsinsatser
  • Strategiska innovationsprogram
  • Värme och kyla

En stor del av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som myndigheten finansierar inom dessa områden bedrivs genom olika program, som alla har sina egna specifika regler. Programbeskrivning för dessa program finns under respektive temaområde.

Eftersom Energimyndigheten inte följer någon specifik årscykel för sina utlysningar är det en god idé att prenumerera på deras nyhetsbrev för att hålla sig uppdaterad.

Projektkalkyl, medfinansiering & ekonomisk rapportering

Projektkalkyl
Kontakta projektekonom på din institution för stöd med budgetering i SLU:s projektkalkyl.

Medfinansiering
För lärosäten tillåter Energimyndigheten (EM) att de påslag för indirekta kostnader, som EM-bidraget leder till enligt lärosätets regler, täcks med EM-bidraget. Något medfinansieringsbehov till indirekta kostnader i bidrag från EM är alltså inte aktuellt för SLU.

Däremot kan EM i vissa utlysningar ha krav på medfinansiering av direkta kostnader (inkl. påslag). I sådana fall kan tredelad medfiansiering bli aktuell enligt SLU:s riktlinjer för medfinansiering.

Ekonomisk rapportering
Frågor om användning av SLU:s ekonomisystem för ekonomisk rapportering till EM kan ställas till projektekonomi@slu.se 

Att skriva och skicka in en ansökan

På Energimyndighetens hemsida hittar du detaljerade instruktioner på vad som ska finnas med i en ansökan (länk ”Anvisningar för ansökan” nedan), men då utformningen av ansökan kan variera mellan olika utlysningar är det viktigt att alltid studera utlysningstexten noggrant.

Alla ansökningar till Energimyndigheten skickas in via myndighetens egen ansökningsportal, E-kanalen. Här kan du även följa hanteringen och utvärderingen av din ansökan efter deadline.

Energimyndigheten ger viss praktisk hjälp och i vissa fall även stöd vid ansökningar till EU:s olika energiprogram, såsom planeringsbidrag för koordinatorer.

Stöd med din ansökan

Allmänna frågor om ansökan till Energimyndigheten kan ställas till Grants Office via grantsoffice@slu.se

Projekthantering

All rapportering till Energimyndigheten görs via E-kanalen, med krav på att den ekonomiska redovisningen och slutredovisningen ska signeras, scannas in och därefter skickas in elektroniskt.