Strategiskt Externfinansieringsteam (SET)

Senast ändrad: 01 april 2021

Strategiskt Externfinansieringsteam, SET hette tidigare SLU International Funding and Collaboration Team (IFCT) och innan dess SLU EU team. Namnbytet har föranletts av ett utökat fokus bortom Europeiska unionen.

För förankring av Grants Office arbete i fakulteternas strategier och prioriteringar och i institutionernas behov, och för samordning mellan de fyra fakulteterna och mellan fakulteterna och det centrala verksamhetsstödet (Grants Office och Global), bildas inom ramen för Progress ett Strategiskt Externfinansieringsteam (SET).

SET ska vara ett fakultetsövergripande forum för dialog och samarbete kring internationell externfinansiering och påverkansarbete. Arbetet inom SET förväntas leda till förbättrat stöd, ökad samordning och, i förekommande fall, transparens i prioritering av satsningar mot ökad extern/internationell externfinansiering.

SET ska:

  • med utgångspunkt i fakulteternas strategiska prioriteringar stimulera till fler SLU-koordinerade ansökningar med hög beviljandegrad med fokus på internationell forskningsfinansiering
  • identifiera utlysningar och relevant kompetens inom SLU
  • utveckla och verka för samordning och synergi inom omvärldsbevakning och dialog med forskningsfinansiärer och inom SLU:s proaktiva påverkansarbete
  • ta fram underlag för en transparent process i de fall då prioritering av ansökningar, projekt och andra initiativ krävs
  • utvärdera forskningskoordinatorernas verksamhet

 

SET består av två representanter från respektive fakultet (forskningssekreterare och en av fakulteten utsedd representant), personal från Grants Office och SLU Global samt vicerektor för internationella relationer. Ordförande för SET utses inom gruppen och den operativa samordningen hanteras av ett sekretariat bestående av ordföranden samt personal från Grants Office. Ytterligare resurspersoner kan adjungeras till SET vid behov.

Huvuddelen av arbetet inom SET utförs inom ramen för ordinarie uppdrag och finansiering för respektive stödfunktion, forskare och fakultet.

 

Fakta:

Publikationer

Lobbystrategi 2012 – "Developing Excellence" 22 februari 2012 fastställde Rektor en lobbystrategi för SLU, framtagen av SLU EU-team. Syftet med en lobbystrategi är att klargöra vad lobbyarbetet egentligen innebär och föreslå arbetssätt för hur lobbyarbetet kan bedrivas på olika nivåer inom SLU.

Lobbystrategin (in English)


Lobbymanual "The art of winning EU grants – a guide for SLU"

EU-teamet tog 2012 fram en manual med råd för hur alla vi på SLU kan jobba med lobbying gentemot framför allt EU. 

Lobbymanual (in English)


Kontakt