Strategiskt Externfinansieringsteam (SET)

Senast ändrad: 23 augusti 2023

Strategiskt Externfinansieringsteam (SET) är ett fakultetsövergripande forum för dialog och samarbete kring externfinansiering och påverkansarbete. Arbetet inom SET förväntas leda till förbättrat stöd, ökad samordning och transparens i prioriteringar av satsningar för ökad externfinansiering.

Dialogen i SET är viktig för att förankra det centrala verksamhetsstödets arbete i fakulteternas strategier och prioriteringar och i institutionernas behov och för samordning mellan fakulteterna och mellan fakulteterna och verksamhetsstödet.

SET ska:

  • med utgångspunkt i fakulteternas strategiska prioriteringar stimulera till fler SLU-koordinerade ansökningar med hög beviljandegrad.
  • identifiera strategiskt viktiga utlysningar och relevant kompetens inom SLU.
  • utveckla och verka för samordning och synergi inom omvärldsbevakning och dialog med forskningsfinansiärer och inom SLU:s proaktiva påverkansarbete.
  • ta fram underlag för en transparent process i de fall då prioritering av ansökningar, projekt och andra initiativ krävs.

SET består av två representanter från respektive fakultet (forskningssekreterare och en av fakulteten utsedd representant) och personal från Grants Office, SLU Global samt utbildnings- och planeringsavdelningarna. Ordförande för SET är vicerektor för internationella relationer och den operativa samordningen hanteras av ett sekretariat bestående av ordföranden samt personal från Grants Office. Ytterligare resurs­personer kan adjungeras till SET vid behov.

Huvuddelen av arbetet inom SET utförs inom ramen för ordinarie uppdrag och finansiering för respektive stödfunktion, forskare och fakultet.

Fakta:

SET-medlemmar och adjungerade

Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer (ordf.)

Christina Lunner Kolstrup, Dekan LTV

Dirk-Jan De Koning, Prodekan VH

Geir Löe, Internationell handläggare Utbildningsavdelningen

Göran Ericsson, Dekan S

Karl Jäghagen, Enhetschef Grants Office

Kristine Koch, Forskningssekreterare NJ

Niklas Nordquist, Enhetschef Planeringsavdelningen

Olle Håstad, Forskningssekreterare VH

Sara Gräslund, Chef SLU Global

Tomas Österman, Forskningssekreterare LTV

Torleif Härd, Dekan NJ

Ulrika Ganeteg, Forskningssekreterare S

 

Adjungerade

Ulf Westerlund, Forskningskoordinator Grants Office


Kontakt

Ylva Hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.