Rollen webbpublicerare

Senast ändrad: 03 februari 2023

På SLU finns ungefär 200 webbpublicerare som har fått i uppdrag av sina respektive chefer att ansvara för webbpublicering för sin verksamhet.

Webbpubliceringsrollen är en administrativ roll som läggs in i personaldatabasen Idis. Det är viktigt att Idis, som även hanterar behörighetsstyrningen för webbpublicerare, speglar verkligheten och visar vilka som jobbar med olika delar av webben.

Webbpubliceringsrollen

Webbpubliceringsrollen innebär ett ansvar för en viss avgränsad del av SLU-webben. I rollen ingår att stödja den egna verksamhetens kommunikation via webben.

Prefekt eller motsvarande utser i dialog med webbredaktionen@slu.se vem som innehar rollen som webbpublicerare. Webbpubliceraren ska ha tid tilldelad i tjänsten för dessa uppgifter.

För dig som är chef och vill utse en webbpublicerare

Prefekt eller motsvarande utser i dialog med webbredaktionen@slu.se vem som innehar rollen som webbpublicerare och tilldelar honom eller henne tid i tjänsten för dessa uppgifter. För att kunna göra ett bra arbete behöver webbpubliceraren ha rimligt med tid avsatt, helst minst 10 procent. Ta gärna del av kraven på en webbpublicerare, se avsnittet För dig som ska bli webbpublicerare.

Sen ska du kontakta webbredaktionen@slu.se, för att stämma av behovet av och utrymmet för en ny webbpublicerare inom SLU:s webborganisation. På en institution kan du se 1-3 webbpublicerare som ett lagom antal, beroende på omfattningen och ambitionsnivån med webben. Webbredaktionen strävar efter att hålla webborganisationen vid cirka 200 publicerare. Detta för att gruppen ska vara någorlunda hanterbar att stödja och fortbilda och för att webben ska bli så enhetlig som möjligt. Därför frågar vi alltid om vem den nya webbpubliceraren ska ersätta.

Därefter ska den nya rollen läggas in i Idis av er katalogansvarige, godkännas av dig i Idis i första steget och därefter godkännas av webbredaktionen.

Om någon medarbetare inte ska fortsätta som webbpublicerare ska du be er katalogansvariga att ta bort personen från rollen i idis. Det är förstås viktigt att det finns någon som tar över webbsidorna.

För dig som är katalogansvarig och ska lägga in en webbpublicerare i Idis

Rollen läggs in i Idis av katalogansvarig på den enhet som den blivande webbpubliceraren tillhör. Även chefen kan lägga till rollen i Idis. Varken webbredaktionen eller IT-stöd rätt att lägga till personer i rollen webbpublicering, eller att utöka befintlig behörighet.

Kostnadsstället viktigt

Det är viktigt att kontrollera med prefekt/chef i vilket/vilka kostnadsställen som webbpubliceraren ska läggas in.

 

Så här ser flödet ut för att sätta behörighet som webbpublicerare: 

1. Första godkännande i Idis

Första godkännande kommer från prefekt/chef, som utser den som ska få rollen webbpublicerare. Den nya publiceraren ska då läggas in i Idis-rollen på rätt 3-ställiga kostnadsställe (ett eller flera kostnadsställen). Detta görs av katalogansvarig eller chefen själv.

2. Andra godkännande i Idis

Andra godkännande sker därefter av webbredaktionen direkt i Idis.
Efter detta har den första och enda kopplingen till Episerver gjorts. Publiceraren kan nu logga in i Episerver, men än har inte publiceraren fått tillgång till några sidor i Episerver.

3. Behörighet till rätt sidor i Episerver

Utifrån det 3-ställiga kostnadsställe som valdes under punkt 1, beställer webbredaktionen behörighet hos IT-stöd.

4. Förändring/utökning av behörigheter i Episerver

Ska behörigheten utökas till att omfatta flera kostnadsställen behöver proceduren upprepas (steg 1-3).

Här finns mer information för katalogansvariga om hanterandet av Idis.

För dig som ska bli webbpublicerare

Ska du bli webbpublicerare? Diskutera med din chef hur stor del av din arbetstid du ska lägga på webbarbetet! För att kunna göra ett bra arbete behöver du ha rimligt med tid avsatt, gärna minst 10 procent.

Webbpubliceringsrollen handlar inte bara om att publicera nytt innehåll, utan även om att målgruppsanpassa, analysera, sökmotor- och tillgänglighetsanpassa redaktionellt innehåll, rensa bort gammalt och underhålla det som redan finns.

Befogenheter

I rollens befogenheter ingår att redigera, skapa och ta bort sidor och filer. Webbpubliceraren avgör vad som ska publiceras och har mandat att göra de anpassningar som krävs för att verksamhetens målgrupper ska kunna hitta och ta till sig den information som de efterfrågar.

Webbpubliceraren samverkar med SLU:s webbredaktion.

Arbetsuppgifter

 • Underhålla och utveckla sidor, samt ta bort inaktuella sidor och filer.
 • Värdera och omarbeta textunderlag som faktaansvariga har lämnat och anpassa text och bild för webb och målgruppens behov.
 • Arbeta aktivt med webbstatistik och sökmotoroptimering.
 • Föra fram verksamhetens önskemål till webbredaktionen.
 • Delta i nätverksträffar för webbpublicerare, kurser och webbstugor minst en gång per år.

Kompetenskrav

 • Dokumenterade, goda kunskaper i Episerver.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, språkkänsla.
 • Kunskaper i bildhantering för webb.
 • Kännedom om målgrupper och deras behov.
 • Kännedom om SLU:s webbriktlinjer och språkriktlinjer.

Källa: Uppdaterad webborganisation för SLU.

Utbildning

Du behöver genomgå en grund- och en påbyggnadsutbildning för att få rollen som webbpublicerare. Efter utbildningen förväntas du

Om du även ska redigera andra enheters sidor

När du är utsedd och inlagd som webbpublicerare så får du tillgång till att redigera din egen enhets webbsidor. För att få tillgång till sidor som ligger under andra enheter så måste din katalogansvarige i Idis lägga till den enheten i din webbpublicerarroll.

Sluta som webbpublicerare?

Om du inte ska fortsätta som webbpublicerare ska du be din katalogansvariga att ta bort dig från rollen i idis. Det är förstås viktigt att det finns någon som tar över dina webbsidor. Tala med din chef om det.

Om du bara gör ett tillfälligt uppehåll kan webbredaktionen inaktivera dig i Idis, så att du slipper utskicken till alla webbpublicerare.

Fakta:

Vem är katalogansvarig på min enhet?

Det finns olika sätt att ta reda på vem som är katalogansvarig på din enhet eller avdelning. 

På medarbetarwebben:

 1. Gå till Verktyg och system på startsidan, klicka på Idis.
 2. Logga in i Idis genom att klicka på knappen Gå till systemet.
 3. Klicka på Roller i menyn.
 4. Klicka på "Visa per organisationsenhet".
 5. Fyll i/välj enhet.
 6. Nu listas alla enhetens roller. Scrolla ner till Roll: Webbpublicerare.

Du kan också använda en av de färdiga rapporterna från Idis: