Webborganisationen vid SLU

Senast ändrad: 03 juli 2023

Webbarbetet vid SLU utförs av många personer och funktioner, med många olika uppgifter. Här kan du se de olika uppdragen och arbetsuppgifterna.

Webbpublicerare

Webbpubliceraren ansvarar för sin del av webben. Alla arbetsuppgifter och
befogenheter beskrivs i den administrativa webbpubliceringsrollen.
Vänder sig i första hand till webbsamordnaren på enheten för praktiskt stöd
i sitt arbete.

Samarbetar med informationslämnare för få korrekt och
målgruppsanpassad information på webben.

Webbsamordnare

Webbsamordnaren samordnar webbarbetet inom en enhet eller del av universitetet och är webbredaktionens förlängda arm i verksamheten. Webbsamordnare är även webbpublicerare för en mindre del av enhetens webb.

 • Får extra stöd och utbildningar och kan redigera sin enhets sidor.
 • Har god kunskap i den aktuella versionen av Episerver.
 • Utses efter dialog mellan webbstrateg och verksamhetschef.

Arbetsuppgifter

 • Vara ett stöd för webbpublicerarna på enheten när det gäller struktur, enhetlighet, sökmotoroptimering och tillgänglighet på deras del av webben.
 • Anordna webbstugor/möten inom sin enhet i dialog med webbredaktionen.
 • Förmedla förslag på utveckling från enheten till webbredaktionen.
 • Hjälpa webbpublicerarna att följa riktlinjer.

Befogenheter

 • Redigeringsbehörighet på enhetens sidor.

Informationslämnare

Informationslämnarna ingår inte formellt i webborganisationen. Alla
anställda inom SLU har ett informationsansvar och är potentiella
informationslämnare till webben.

Arbetsuppgifter

 • Vara informationslämnare.
 • Skriva grundtexter, utkast.
 • Ansvara för och redigera sin egen personliga sida.
 • Samarbeta med webbpublicerare om hur informationen ska presenteras på webben.

Webbredaktionen

Består av webbstrategen, systemansvariga och huvudredaktörer för externwebben (EW), medarbetarwebben (MW) och studentwebben (SW). Är ett forum för det operativa arbetet med webben. Träffas regelbundet och går igenom och fördelar aktuella arbetsuppgifter, inom områdena:

 • Webbutveckling och test
 • Innehåll och struktur
 • Webbstugor och utbildningar
 • Användarinstruktioner och riktlinjer

Se mer om webbredaktionen här. 

Webbutvecklare

Vidare- och nyutveckling av webbpubliceringsplattformen kan antingen ske internt inom SLU (IT-avdelningens systemutvecklare för EpiServer) eller avtalas med extern part genom IT-avdelningen. Om extern part anlitas, ska systemutvecklarna kunna förvalta och vidareutveckla framtagna funktioner.

 • Komma med förslag för en utökad eller förbättrad livslängd för systemet.

Huvudredaktörer

En för varje webbplats (externwebben, medarbetarwebben och studentwebben). Huvudredaktören för externwebben och medarbetarwebben är placerad på kommunikationsavdelningen och utses av kommunikationschefen. Huvudredaktören för studentwebben är placerad på avdelningen för lärande och digitalisering och utses av dess chef.

Alla tre huvudredaktörer ingår i webbredaktionen. Huvudredaktören har det övergripande ansvaret för struktur och innehåll på respektive webbplats. Har en gedigen kunskap i den aktuella versionen av Episerver och kunskap om andra stödsystem, t ex Google Analytics, Vizzit och Siteseeker. 

Arbetsuppgifter

 • Ansvara för redaktionella riktlinjer för respektive webbplats.
 • Vara ett stöd för webbsamordnarna.
 • Löpande publicering och rensning av innehåll på de övergripande sidorna.
 • Kontinuerligt arbete: struktur och innehåll, användarupplevelse, sökmotoroptimering, tillgänglighet, statistik och uppföljning, bevaka och svara på mejl till webbredaktionen@slu.se
 • Behörighetshantering: behörighetsgrupper kopplat till struktur, bedöma om vissa sidor ska kräva särskild läsbehörighet, beställa behörighetsgrupper, samverka med språkkoordinatorn, se till att lagar och förordningar och interna regelverk efterlevs.

Befogenheter

 • Har mandat att bestämma över hur innehållet presenteras och struktureras på sidorna, även när någon annan svarar för faktainnehållet eller är sidansvarig.

Webbstrateg

Webbstrategen har det övergripande ansvaret för SLU:s webbar.

Arbetsuppgifter

 • Följa och analysera utvecklingen i omvärlden med relevans för den egna verksamheten och föreslå nödvändiga förändringar.
 • Lyfta strategiska frågor till systemägaren.
 • Verkställa beslut som systemägaren fattar.
 • Samordna det tekniska utvecklingsarbetet tillsammans med systemansvariga genom att koordinera krav-, prioriterings- och testarbete.
 • Vara ett stöd för huvudredaktörerna i deras arbete.
 • Ansvara för fortbildning i webbanalys och sökmotoroptimering.
 • Ansvara för redaktörsnätverk.
 • Sammankallande i webbredaktionen.
 • Förbereder och föredrar ärenden i webbkommittén.
 • Vara rådgivare i webbfrågor.
 • Rollansvarig för den administrativa rollen webbpublicerare.
 • Övergripande ansvar för att webbarna har en enhetlig och tillgänglig design.

Webbkommitté

Webbkommittén är inte aktiv för tillfället, men kan nybildas och kallas in vid behov. 

Systemägare

Systemägaren för webbpubliceringssystemet (Episerver) har det yttersta ansvaret för SLU:s webb. Rollen innehas av chefen för kommunikationsavdelningen.

 • Fastställa styrande dokument som berör webben.
 • Utse huvudredaktörer och systemansvariga i samverkan med respektive chef.
 • Ha ekonomiskt ansvar och ekonomisk uppföljning.
 • Vara avtalspart vid beställning av utveckling och beställning av nya tilläggstjänster till webbpubliceringssystemet.
 • Vara ansvarig för juridiska frågeställningar.
 • Sammankallande av webbkommittén.
 • Rollägare av den administrativa rollen webbpublicerare.
 • Avgör tvister om innehåll eller funktioner på webben.