Innehållsstrategi för slu.se

Senast ändrad: 23 januari 2024

Innehållsstrategin för slu.se innehåller syfte, beskrivningar av målgrupper och innehållsskriterier. 

Inledning - varför en innehållstrategi?

SLU:s huvudwebbplatser utgör en central plattform för universitetets kommunikation. Grovt förenklat är det övergripande målet att synliggöra universitetet och att hjälpa användare att utföra sitt ärende.

Samtidigt är webbplatserna omfångsrika och innehåll skapas av flera hundra webbpublicerare. För att webbplatserna som helhet inte ska bli spretiga, har SLU:s webbförvaltning tagit fram denna innehållsstrategi som dels definierar syfte, målgrupper och innehållskriterier, dels tydliggör vilka lagar och regler som alla som arbetar med webbplatserna behöver förhålla sig till.

Denna version av innehållsstrategin omfattar slu.se inklusive subwebbar.
Utgångspunkten för innehållsstrategin är SLU:s

 • vision
 • kommunikationspolicy
 • varumärkesmanual
 • användardata.

Syfte

Ett bra syfte utgår från både externa och interna förväntningar och behov. Nyttan med en webbplats uppstår dock först när den används, varför användarbehoven prioriteras högst. Men syftet formas också av interna strategier och om dessa förändras, så kan det påverka syftet med webbplatsen. Syftet hjälper oss att prioritera aktiviteter för webbplatsen på en strategisk nivå.

Syfte med slu.se

Slu.se ska väcka nyfikenhet, bjuda in till samverkan och tillgängliggöra kunskap – till nytta för världen. Webbplatsen bidrar till ett attraktivt SLU, där fler vill studera och verka.

Målgrupper

Grupperingen av användare utifrån målgrupp ger en förenklad bild av vilka som använder webbplatsen. Slu.se lockar en bred publik och samma användare kan vid olika tillfällen tillhöra olika målgrupper.

Genom att ändå dela in användare i olika målgrupper kan vi lättare prioritera och strukturera innehållet. Tillsammans med innehållskriterierna säkerställer målgruppsindelningen att vi utvecklar funktionalitet, sidtyper och navigering som svarar mot de behov som webbplatsens användare har.

Slu.se har tre huvudmålgrupper:

Presumtiva studenter

En överlag ung och konkurrensutsatt målgrupp. Webbplatsens uppgift är att bjuda in, inspirera och vägleda till drömutbildningen.

Exempel på välbesökta sidor: Hitta program och kurser. Anmälan och antagning.

Som potentiell student förstår jag

 • vad SLU är och står för
 • vilka utbildningar och kurser som finns
 • hur allt praktiskt funkar.

Intresserad allmänhet

Målgruppen består av många olika grupperingar utifrån intresseområden. Till exempel djurägare, jägare, hobbyodlare, naturintresserade och uppfödare.

Exempel på välbesökta sidor: kunskapsbanksartiklar om häst, hund och katt, Viltskadecenter, POM (programmet för odlad mångfald), älgvandringen.

Som intresserad allmänhet

 • lär jag mig mer om mitt intresseområde
 • förstår jag hur jag kan engagera mig.

Yrkesrollsanvändare

Målgruppen består av flera olika yrkesgrupper, som besöker webbplatsen i sin yrkesroll. Det kan röra sig om samverkanspartners som anställda vid myndigheter, finansiärer, politiker, beslutfattare, branschorganisationer, företagare, forskare, potentiella nya medarbetare och alumner. Här ryms också lantbrukare, veterinärer, skogsägare, lärare/SYV och journalister.

Exempel på välbesökta sidor: Riksskogstaxeringen, statistik, art- och miljödata, miljöanalysprogram, CNV (centrum för naturvägledning), EPOK(ekologisk produktion och konsumtion), kontakta en samverkanslektor, forskare att fråga.

Som yrkesrollsanvändare hittar jag smidigt

 • information, service och kontaktuppgifter
 • data och verktyg.

Innehållskriterier

Innehållskriterierna utgår från webbplatsens syfte, som i sin tur utgår från användarnas och organisationens behov. Innehållskriterierna hjälper oss att tänka igenom vilket innehåll vi ska publicera, och vilket innehåll vi ska undvika.

När mängden innehåll växer ökar risken för inaktuell information och det blir svårare att hitta rätt på webbplatsen. Med noga utvalt innehåll är det lättare att hitta rätt och att hålla materialet relevant och uppdaterat.

Innehållskriterierna

 • beskriver hur syftet påverkar innehållet
 • hjälper oss att skapa innehåll som går i linje med syftet (och att undvika att skapa innehåll som inte gör det).

Vi publicerar innehåll som

 • ger information och service
 • ger kunskap och sammanhang
 • ökar intresset för aktuella ämnen och aktiviteter.

Ger information och service

Vi ger enkel och tydlig information som hjälper användaren att utföra sitt ärende.

Till exempel:

 • Hitta och söka utbildning
 • Hitta forskningsinfrastruktur
 • Hitta och ta del av öppen data
 • Hitta och söka ledig anställning
 • Hitta kontaktuppgifter.

Ger kunskap och sammanhang

Vi gör forskning lättillgänglig och sätter den i ett sammanhang. På så sätt bidrar vi till att nyansera samhällsdebatten och att öka den kollektiva kunskapen.

Till exempel:

 • Kunskapsbanken
 • Intresseområden
 • Framtidsplattformar
 • Frågor aktuella i media.

Ökar intresset för aktuella händelser

Vi berättar om aktuella händelser för att inspirera till kunskap, skapa engagemang och mervärde.

Till exempel:

 • Akademiska högtider
 • Öppet hus
 • Älgvandringen
 • Kalenderhändelser.

Språk och klarspråk

SLU är ett parallellspråkigt universitet. Det innebär att mycket av webbplatsens innehåll behöver finnas både på svenska och engelska. Exakt vilket innehåll som ska finnas på vilket språk styrs av målgruppen som innehållet riktar sig emot.

För vissa målgrupper kan också tonalitet och innehåll behöva anpassas för respektive språk. Det gäller framför allt målgruppen presumtiva studenter, men också delar av målgruppen yrkesrollsbesökare.

SLU är en myndighet och ska följa språklagens bestämmelser om klarspråk. Det innebär att vi ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Lagar och riktlinjer

Allt innehåll på slu.se ska följa lagar och riktlinjer. Därför är det viktigt att alla som arbetar med webbplatsen känner till vad som gäller och vad som styr hur innehållet på webbplatsen ska utformas.

DOS-lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service styr och innehåller de bestämmelser vi måste följa för att ha tillgängliga webbplatser och tjänster.

Läs mer om DOS-lagen på digg.se

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) styr hur vi hanterar personuppgifter på webbplatsen.

Läs mer om GDPR på imy.se

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen styr vilka typer av bilder, filmer, dokument och andra format som vi har rätt att publicera.

Läs mer om upphovsrättslagen på riksdagen.se

Språklagen

Språklagen styr hur vi arbetar med språk på webbplatsen. Vi ska följa språklagen och presentera information på ett vårdat, enkelt och begripligt sätt.

Läs mer om språklagen på riksdagen.se

Vägledning för webbutveckling

De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Läs mer riktlinjerna på digg.se

Innehållsstrategin i utskriftsformat