Taggar/kategorier

Senast ändrad: 17 november 2021

Om hur taggar (kategorier) är uppbyggda och används på SLU:s webbplatser.

Taggar (som benämns "kategorier" i redigeringsläget) används för att lista nyheter och kalenderhändelser efter t.ex. organisation, ämne, typ av nyhet/händelse.

Taggarna genererar också en blå knapp som ger besökaren lite mer info inom ett relaterat område i slutet av en målsida. Om man klickar på en sådan blå knapp kommer man till en taggsida med sökresultat för just den taggen.

Taggar används alltså på flera sätt:

 1. Med hjälp av taggar för nyheter och kalenderhändelser kan vi visa nyheter/kalenderhändelser på startsidor.
 2. Välj också organisatorisk tagg för t.ex. institution, eller gör handplockade listor om du vill ha ett förfinat urval för t.ex. ett forskningsprogram, vilket inte kan åstadkommas med befintliga organisationstaggar. Obs. att alla verksamheter inte har en egen organisatorisk tagg. Läs hur du skapar ett nyhetsflöde med och utan organisatorisk tagg.
 3. Ämnestaggarna hjälper besökaren att komma vidare inom ett forskningsämne vid slutet av en målsida (blå knapp under "Relaterade sidor:"). Sätt en eller flera ämnestaggar förutom organisationstagg på din målsida om du vill att den ska visas på en sådan taggsida. Gäller ej transfersidor.
 4. För MW-målgrupper används för att rikta information mot vissa målgrupper på MW, t.ex. "För dig som är chef".
 5. Med hjälp av speciella taggar kan vi skapa vissa sidlistningar med filtrering, se t.ex. Kunskapsbanken, Forskningsinfrastruktur på externwebben, eller Jobb, exjobb och praktik på studentwebben 

Du har ett stort antal ämnen, organisatoriska enheter m.m. att välja på, men sätt inte fler än 6–7 taggar totalt. Det kan bli för många blå knappar under "Relaterade sidor" på målsidan annars.

Om du t.ex  kryssar en målsida med ortstaggen Umeå, organisationstaggen institutionen för skoglig resurshushållning och ämnestaggen fjärranalys kommer den att kunna visas i olika sidlistningar och listningsblock med dessa taggar valda. De hamnar också på taggsidor som de blå knapparna "Relaterade sidor" länkar till.

Taggar (kategorier) att välja på 2021-11-11

Nyheter

 • Avhandlingar
 • Debattinslag
 • Forskningsnyheter
 • Nyheter för SLUs medarbetare
 • Nyheter om miljöanalys
 • Nyheter för SLU-studenter
 • Pressmeddelanden
 • Utbildningsnyheter
 • Utmärkelser och forskningsbidrag

Kalenderhändelser

 • Besök på SLU
 • Disputationer
 • Docentföreläsningar
 • Evenemang
 • Interna händelser
 • Intern personalutbildning
 • Konferenser
 • Licentiatföreläsningar
 • Möten, sammanträden
 • Seminarier, workshops

Spegling av nyheter och händelser

 • Externwebben
 • Medarbetarwebben
 • Studentwebben
 • UDS
 • Artdata

Visa nyheter och händelser på startsida (fråga Kommu om EW-nyheter)

 • På startsida EW
 • På startsida MW 
 • På startsida SW

Ort - främst för nyheter och händelser

 • Alnarp
 • Skara
 • Umeå
 • Uppsala
 • Videosänds till andra SLU-orter

Gemensamma taggar för alla webbar

 • Agenda 2030
 • Genus
 • Utbildning
 • Forskning
 • Fortlöpande miljöanalys
 • Fördubblingsprojektet
 • Samverkan
  • Alumn
 • Internationellt
 • Personalutbildningar
 • Anställning
 • Regelverk
 • Forskarskolor
 • Utlysning av interna bidrag
 • Utlysningar av externa bidrag

Utbildningstaggar

 • Anmälan och antagning
 • Avancerad nivå
 • Examensarbete
 • Forskarutbildning
 • Grundnivå
 • Kurs
 • Program
 • Studentkår
 • Studie- och karriärvägledning

Ämnestaggar: utbildning, forskning, miljöanalys

 • Arbetsvetenskap
 • Bioinformatik och systembiologi
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Biologi
 • Botanik
 • Cellbiologi
 • Djuromvårdnad
 • Ekologi
 • Entomologi
 • Etologi
 • Evolutionsbiologi
 • Fisk- och akvakulturforskning
 • Företagsekonomi
 • Förnybar energi
 • Genetik och förädling
 • Geo- och miljövetenskap
 • Hippologi
 • Husdjursvetenskap
 • Hälsovetenskap
 • Jordbruksvetenskap
 • Kemi
 • Klimatforskning
 • Landsbygdsutveckling
 • Landskapsplanering och -arkitektur
 • Livsmedelsvetenskap
 • Markvetenskap
 • Miljö- och naturvårdsvetenskap
 • Molekylära vetenskaper
 • Nationalekonomi
 • Naturresursteknik
 • Naturvetenskap
 • Skogshushållning
 • Skogsvetenskap
 • Teknik och teknologi
 • Trädgårdsvetenskap
 • Trävetenskap
 • Veterinärmedicin
 • Vilt- och fiskeförvaltning
 • Växtbioteknologi
 • Zoologi

ORG-institution

 • Enheten för hippologutbildning
 • Enheten för skoglig fältforskning
 • Institutionen för akvatiska resurser
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Institutionen för biosystem och teknologi
 • Institutionen för ekologi
 • Institutionen för ekonomi
 • Institutionen för energi och teknik
 • Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
 • Institutionen för husdjurens utfodring och vård
 • Institutionen för husdjursgenetik
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
 • Institutionen för mark och miljö
 • Institutionen för molekylära vetenskaper
 • Institutionen för människa och samhälle
 • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
 • Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
 • Institutionen för skogens ekologi och skötsel
 • Institutionen för skogens produkter
 • Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
 • Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
 • Institutionen för skoglig resurshushållning
 • Institutionen för skogsekonomi
 • Institutionen för stad och land
 • Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
 • Institutionen för vatten och miljö
 • Institutionen för vilt, fisk och miljö
 • Institutionen för växtbiologi
 • Institutionen för växtförädling
 • Institutionen för växtproduktionsekologi
 • Institutionen för växtskyddsbiologi
 • Skogsmästarskolan

ORG-centrumbildning

 • Carenet
 • Center for Wireless Remote Animal Monitoring (WRAM)
 • Centrum för ekologisk produktion och konsumtion
 • Centrum för reproduktionsbiologi (CRU)
 • Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW) (Avslutat 2018)
 • Kompetenscentrum företagsledning
 • Fältforsk
 • Global Challenges University Alliance
 • Heureka
 • Mistra Biotech
 • Mälaren i fokus
 • Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
 • Nationella genbanken
 • One Health Sweden
 • Programmet för odlad mångfald
 • Skogsskada
 • SLU Artdatabanken
 • SLU Aquaculture
 • SLU Future Food
 • SLU Future Forests
 • SLU Future One Health
 • SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)
 • SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
 • SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
 • SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
 • SLU Ekoforsk
 • SLU Ekologisk produktion och konsumtion
 • SLU Grogrund
 • SLU Kommitté för globala djursjukdomar (CGD)
 • SLU Nätverk växtförädling och avel
 • SLU Nätverk växtskydd
 • SLU Partnerskap Alnarp
 • SLU Riksskogstaxeringen
 • SLU Urban Futures
 • SLU Vattenforum
 • SLU Viltskadecenter
 • Sites
 • Svensk kulturväxtdatabas
 • Tillväxt trädgård

ORG-andra enheter

 • Alnarps rehabiliteringsträdgård
 • Biblioteket
 • LTV-fakulteten
 • NJ-fakulteten
 • S-fakulteten
 • VH-fakulteten
 • SLU Holding
 • Universitetsdjursjukhuset
 • Universitetsadministrationen
  • Lärande och digitalisering
   • Pedagogik
   • System
   • Media
 • SLU Global
 • Rektor

MW-målgrupper

 • För chefer
 • För doktorander
 • För forskare
 • För handledare
 • För lärare och studierektorer

För studenter

 • Examensarbete
 • Jobb
 • Praktikplats
 • Stipendium
 • Länder utbyten 
  • Brasilien
  • Malawi
  • Bolivia
  • Equador
  • Tajikistan
  • Sydafrika
  • Tanzania
  • Sri Lanka
  • Etiopien
  • Uganda
  • Nepal
  • Argentina

Kunskapsbank - kontakta kommu

 • Biologisk mångfald
 • Husdjur och vilt
 • Jordbruk
 • Klimat och bioenergi
 • Landsbygd
 • Mat och hälsa
 • Skadliga ämnen
 • Skog och trä
 • Stad och landskap
 • Trädgård
 • Vatten och fisk
 • Övergödning och försurning

Intresseområden - fråga webbredaktionen@slu.se

 • Djur
 • Natur
 • Samhälle
 • Skog
 • Vatten
 • Växter

Forskningsinfrastruktur - endast kommu

 • Anläggningar
 • Databaser och biobanker
 • Instrument
 • Laboratorier