Kommunikation i forskningsansökningar

Senast ändrad: 17 januari 2024

Vad bör du tänka på när det kommer till kommunikation och samhällsnytta i din forskningsansökan? Vi har sammanställt frågeställningar och tips som stöd med fokus på Formas årliga öppna utlysning.

Att skapa samhällsnytta av forskningen och kommunikation hör tätt samman eftersom kommunikation är ett av de verktyg som används för att tillgängliggöra forskningens resultat och på så sätt skapa nytta i samhället. I forskningsansökningar är det viktigt att visa på varför ditt projekt är relevant i samhället och hur ditt projekt samspelar med andra aktörer och hur de ska ha nytta av ditt projekt.

De här råden har vi kommit fram till bland annat genom att läsa igenom ett antal Formas-ansökningar från tidigare år och plocka ut gemensamma drag från ansökningar som blev beviljade.

Vi har tittat på tre områden i ansökan: samhällsrelevans och kommunikation med intressenter samt den populärvetenskapliga sammanfattningen.

Samhällsrelevans 

Visa på en tydlig samhällsrelevans i din ansökan och skapa förståelse för varför projektet behövs. Beskriv förväntade effekter i ett större sammanhang. Relatera gärna till regionala, nationella eller internationella visioner, strategier och mål så som Agenda2030, livsmedelsstrategin, gestaltad livsmiljö m fl. Underbygg med statistik eller annat referensmaterial, både lokalt, nationellt och globalt beroende på projektets karaktär.

 • Varför är projektet viktigt? Vad är bakgrunden och behoven projektet ska bemöta? Och varför just nu? Vad händer om detta projekt inte genomförs?
 • Hur bidrar projektet till hållbar utveckling
 • Vilket tidsperspektiv är det på samhällsnyttan, på kort eller lång sikt eller både och?
 • Varför är du/ni de bästa att genomföra projektet? Visa på vetenskaplig kompetens och nätverk. Många av de sakerna syns i CV men lyft gärna fram de viktigaste och mest relevanta som stärker dina/era möjligheter.

Planerad kommunikation

När du beskrivit samhällsrelevansen är det dags att fundera på kommunikationen och lägga upp en plan.

 

Målgrupper - vem behöver du kommunicera med?

Vilka aktörer kan dra nytta av forskningsresultat eller möjliggöra dess användning i samhället? Vem eller vilka behöver du kommunicera med för att nå dina mål före, under och efter projektet? Detta är dina målgrupper.

Det kan exempelvis vara konsumenter, praktiker, slutanvändare, intresseorganisationer, beslutsfattare, rådgivare, studenter och forskare. Var tydlig och specifik! Handlar ditt projekt om skolgårdar? Visa att du kommer att nå ut till och ha ett utbyte med relevanta beslutsfattare (t.ex. skolförvaltningar i kommuner och Sveriges skolledarförbund).

Visa på målgrupper som du behöver ha ett utbyte med under hela forskningsprocessen och inte enbart som slutmottagare av resultatet. Det finns intressenter som du och projektet kan ha nytta av och samverka med under projektets gång, lyft fram dessa.

Exemplifiera gärna och förklara svenska namn och begrepp så som Jordbruksverket och Hushållningssällskapen, den som läser din ansökan kanske inte är insatt i det svenska systemet så du behöver förklara varför dessa är viktiga i din kommunikation.

Syfte och mål – varför ska du kommunicera och vad vill du uppnå?

Därefter behöver du fundera och tydliggöra vad du vill uppnå genom att kommunicera med just dessa målgrupper. Olika målgrupper har olika behov och involveras i varierande grad.

 • Vad behöver respektive målgrupp veta? Vad vill du säga till dem – vad är dina budskap?
 • Vill du väcka intresse? Skapa kunskapsöverföring? Ändra attityder? Eller kanske bidra till att någon ska göra något?
 • Beskriv målgruppens behov och visa hur du på ett ändamålsenligt sätt når dem. Till exempel om du vill att lantbrukare ska ändra ett sätt att bruka sin jord så visar du att du vet hur du når dem genom att delta på konferenser eller seminarier där de befinner sig så som Borgeby Fältdagar samt lyfta din forskning för rådgivare till lantbrukare på en konferens riktad till dem.
 • Förklara eventuella svenska referenser så att även en internationell utvärderare förstår hur du vill nå målgruppen.

 Formas lyfter tre olika dimensioner av kommunikation: information, anpassade budskap och samskapande. Dessa är bra om du funderar på när du planerar kommunikationen.

Kanaler - hur når du dina målgrupper?

Medieval styrs av dina kommunikationsmål och budskapsstrategier. Visa på att du förstår var dina målgrupper befinner sig och att du kan nå dem där. Använd gärna evidens.

Var hittar din målgrupp information? Att publicera på webben eller skicka pressmeddelanden är ett vanligt sätt. Men kanske ger ett möte med en organisation, ett telefonsamtal eller videomöte större effekt? Kanske en film på Youtube eller ett spännande inlägg på LinkedIn? Dialoger och interaktion ger ofta större resultat än envägskommunikation.

 • Hur får du kvalitet i dina kontakter? Behöver du nå ut brett eller mer selektivt? Ska du nå ut snabbt? Är det viktigt att kunna återkalla eller ändra informationen? Behöver din kommunikation finnas på en särskild plats?
 • Visa även på nätverk du har eller vill närma dig eller andra projekt där du deltar och hur de kan samverka med det ansökta projektet för att nå ett högre mål. Deltar du i ett annat projekt, så som EU-projekt, centrumbildningar mm, där projekten kan ha nytta av varandra? Ta gärna med det för att visa på ditt projekts relevans i ett större perspektiv. Och dessa kan kanske hjälpa dig nå ut till dina målgrupper.

Tid och resurser – när ska du kommunicera och vad får det kosta?

Nu vet du vad och hur du vill kommunicera till dina målgrupper, men när inom projekttiden ska kommunikationen ske?

 • Har projektet några stora milstolpar eller inplanerade aktiviteter? Inför och i samband med dessa kan det vara aktuellt med kommunikationsaktiviteter.
 • Är projektet avhängigt på kommunikation i form av dialoger eller möten? Glöm inte att planlägg dessa.
 • Händer något i omvärlden under projekttiden? Kanske finns det sammanhang du kan dra nytta av att synas i? Till exempel på konferenser, mässor eller vid högtider.
 • Vad behöver du för resurser i form av kompetenser och pengar för att genomföra kommunikationen? Finns det tid avsatt för kommunikation? Planerar du att hantera kommunikationen själv eller köpa in en tjänst? Planerar du att genomföra en kommunikationsaktivitet som kostar pengar och har du i så fall budgeterat för dessa?

Varje projekt är unikt. Utgå från ditt projekt och försök vara specifik i vilka du kommunicerar med, varför och hur. Gå gärna tillbaka för att se om du uppnår samhällsnytta genom att kommunicera med de målgrupper du fokuserar på och genom de kanaler du angett.

Och sist men inte minst: planera en kommunikation som är genomförbar och budgetera för kommunikationen.

Populärvetenskaplig sammanfattning

Den populärvetenskapliga sammanfattningen är en möjlighet för din läsare att bli intresserad av just ditt projekt. Tänk på att lyfta fram ditt projekt och vad det ska bidra med till samhället i ett tidigt skede.

Tänk klarspråk! Skriv på ett enkelt, tydligt och lättförståeligt sätt. Den som läser har kanske en vetenskaplig bakgrund men troligen inte inom ditt område. Gör det lätt för läsaren att förstå ditt projekts relevans för samhället i stort och undvik alltför många fackuttryck och förkortningar som inte förklaras. Och låt aldrig en google-översättning vara den slutliga versionen av texten. Be gärna någon kollega eller ännu hellre någon utifrån att läsa igenom texten.

Lycka till med din ansökan

Fakta:

Checklista

 • Samhällsrelevans - Varför är ditt projekt viktigt i samhället?
 • Målgrupp - Och för att nå upp till samhällsrelevansen, vilka behöver du ha ett utbyte med/kommunicera med?
 • Syfte och mål - Varför behöver du kommunicera med dem? Vad vill du uppnå med kommunikationen?
 • Kanal – Var och hur ska du nå dina målgrupper?
 • Tid & resurser – När sker kommunikationsaktiviteter och hur tilldelas resurser,  före/under/efter projektet?
 • Populärvetenskaplig sammanfattning – skapa ett intresse för ditt projekt och tänk på hur du skriver.