Nytt från ledningen

Senast ändrad: 08 april 2024
Håkan Sandgren, fakultetsdirektör. Foto: Anette Neldestam Larsson

Det du läser nu är mitt första inlägg i nyhetsbrevet som fakultetsdirektör vid LTV. Att skriva brev till kollegorna är en genre jag är bekant med, fast mottagaren är denna gång mig ännu tämligen ny. Se det därför som ett slags redogörelse för en nyss påbörjad bildningsresa.

Hur gör jag som ny på jobbet vid SLU för att lära mig hur allt hänger ihop och fungerar? Ett bra sätt är förstås att delta i samtal och diskussioner med andra chefer – både de som leder kärnverksamheten och de som leder verksamhetsstödet. Cheferna för det senare samlas varannan vecka i Ultuna för ett möte, lett av universitetsdirektören, där vi diskuterar aktuella, universitetsövergripande frågor som rör stödets olika funktioner, pågående projekt, utredningar och utvecklingsinsatser. Av bokslutet för 2023 kan vi konstatera att det finns ekonomiska utmaningar för oss alla, och att vi därför på olika sätt måste hantera de olika avdelningar vi styr på ett omsorgsfullt och långsiktigt hållbart sätt.

Stöd till verksamheten viktigt

Samtidigt får vi inte tappa fokus på det vi är till för – att utgöra stöd för kärnverksamheten. Exempelvis måste vi erbjuda ett säkrare och stabilare nät. Jag sitter med i styrgruppen för SLU:s Nät 2.0 och har i detta forum fått ta del av hur ett nytt nät växer fram. En del av er har säkert redan märkt att nya accesspunkter har placerats ut för att säkerställa en förbättrad IT-infrastruktur. IT-säkerhet är också en fråga med stor aktualitet för vårt lärosäte, liksom för hela lärosätessverige.

Äppelträd och vatten

En viktig del av den forskningsinfrastruktur som finns på Alnarp är de odlingsytor som används i olika forskningsprojekt. Som du kunde läsa i förra nyhetsbrevet har äppelträden som tidigare fanns på Balsgård nu flyttats till Alnarp. Tusentals träd är utplanterade och vi kommer därför att bland annat behöva förstärka en markväg och bygga en bevattningsanläggning för att på ett tillfredsställande sätt kunna sköta träden. Bevattningsfrågan är för övrigt central för verksamheten vid Alnarp, och i det långsiktiga campusprojektet finns förstås denna fråga med, och några olika idéer om hur vi på sikt kan säkra hållbar vattentillgång kommer att inkluderas i projektet.

I samband med att vi arbetar med att skapa ramar för detta projekt, ser vi också över de olika kostnader som är förknippade med drift och skötsel av odlingsytorna. Här involveras förstås också fakultetsledningen, institutionerna, odlingsenheten, fastighetsförvaltningen och hyresadministrationen i syfte att skapa överblick och enhetlighet i denna för vår verksamhet så viktiga fråga. Diskussioner har också inletts med Akademiska hus om skötsel och utveckling av Parken, den mest publika av Alnarps alla tillgångar. För mig är professionella frågor som rör mark, vatten och parker nya. Därför tar de just nu mer tid i anspråk för mig, än de övriga verksamhetsstödjande ärenden jag som fakultetsdirektör har att hantera.

Goda erfarenheter gör nytta

HR-frågor, ekonomi, forsknings- och utbildningsstöd samt verksamhetsledning och -styrning har jag lång erfarenhet av sedan tidigare. Framför allt har det varit intressant och lärorikt att se hur utbildningsadministrationen arbetar vid SLU, och vilka utmaningar den ställs inför. Ett sätt för mig att bidra till ett stärkt grundutbildningsstöd är att engagera mig i den centrala styrgrupp som nu arbetar med bland annat programhemsidor och lokalbokningsrutiner. Så – och på många andra sätt – fortsätter min bildningsresa vid SLU. Alla lärosäten har sitt väsen och sina egenheter och som nykomling tar det lite tid att förstå dessa dolda aspekter, som inte går att studera sig till genom inläsning enbart.

Jag tror dock att min erfarenhet av att under många år ha varit forskare och lärare vid andra lärosäten har gett mig en förmåga att vara lyhörd och ha stor förståelse för kärnverksamhetens behov och den diskurs som där råder. Eftersom jag dessutom har lång chefserfarenhet förstår jag nog också behovet av dialog, samtal, ekonomisk hållbarhet, styrning och ledning. Jag önskar förstås också att ett gott och konstruktivt samarbetsklimat och en ömsesidig förståelse råder mellan lärosätets olika delar och funktioner. Förhoppningsvis kommer denna min erfarenhet och dessa mina värderingar att prägla mitt uppdrag som fakultetsdirektör vid LTV.

Vi hörs och ses!

Håkan Sandgren

Fakultetsdirektör, LTV-fakulteten, SLU


Kontaktinformation

Håkan Sandgren, Fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansliledning/gemensamt
hakan.sandgren@slu.se, +4640415434, +46761172296