Nytt från ledningen

Senast ändrad: 08 mars 2024
Bild av dekan Christina Lunner Kolstrup

Nu känner man verkligen att den efterlängtade våren äntligen är på gång – lika magisk är det att varje år se växter och djur vakna till liv efter en lång höst och vinter.

Campusutvecklingen

Campusutvecklingsprocessen är nu inne i en nästa fas där en arkitekt har anlitats för att skissa mera i detalj hur byggnaderna i Västra Noden skulle kunna tänkas se ut och hur vi eventuellt skulle kunna tänka oss vår kommande arbetsmiljö i Västra Noden. Vår gröna campusmiljö är också under utveckling där sista tillskotten är etableringen av det nya frukt- och bärfältet med träd och buskar från Balsgård samt förhoppningsvis en snar flytt av de ekologiska fälten. Du ser frukt- och bärfältet till höger när du kommer från Åkarp.

Vår vicedekan för forskningsinfrastruktur har genomfört en första lyckad workshop kring utvecklingen av våra forskningsinfrastrukturer och nästa workshop är onsdag den 24 april kl 13.15-15.00, både på plats och hybrid.

LTV-fakulteten firar 20 års-jubileum i år

I år är det 20 år sedan LTV-fakulteten bildades dvs vi har jubileum i år. Det firar vi givetvis på fakultetsdagen den 29 augusti med en spännande tidsresa samt självklart god mat och umgänge.

LTV:s utbildningskonferens

Glöm inte heller att vi har LTV:s utbildningskonferens med spännande program den 28 augusti.

Ämnesområdesöversynen

Fakultetens ämnesområdesöversyn är inne i sista fasen gällande framtagande av principer för hur vi definierar ett ämnesområde, lämplig storlek för ett ämnesområde för att skapa förutsättningar för starka forskningsmiljöer, ämnesansvarigas roll och funktion samt principer för ämnesmedelstilldelning.

Fakultetsnämnden kommer att fatta beslut om principerna den 3 april och under mars månad kommer det att finnas ett flertal informationstillfällen för prefekter, ämnesansvariga (7 mars) och alla medarbetare (11 och 13 mars).
Efter dessa informationstillfällen kommer institutionerna med stöd av professionell processledning att arbeta vidare med att formera och beskriva sina ämnesområden inför anslagsfördelningen 2025 och 2026.

Vi försöker hålla webbsidan för ämnesområdesöversynen uppdaterad, så kolla gärna där för mer information.

Fakultetens doktorandsatsning

Vi fick in 27 ansökningar till fakultetens doktorandsatsning – helt fantastiskt - och den 7 mars träffas bedömargruppen som består av en intern panel (dekan och vicedekan för forskarutbildning) och en extern panel (hedersdoktor och professor Catherine Ward Thomsson, hedersdoktor och professor Charles Francis och professor Magnus Löf). Vi kommer att presentera de 10 doktorandprojekt som bedömargruppen valt att bevilja medel till den 15 mars.

Marknadsföring av våra utbildningar

Inom studentrekryteringen genomför prodekan, programstudierektorer, studenter, lärare och personal från utbildningsenheten bl.a. ett antal öppna eftermiddagar för att attrahera potentiella studenter till våra utbildningar. Stort tack för ert engagemang och vi hoppas att marknadsföringen kommer att ge resultat i kommande antagningar.

Medarbetarundersökningen 2024 (MU2024)

Mellan 22 januari och 2 februari hade alla medarbetare på SLU möjlighet att svara på en medarbetarundersökning. Enkäten ger ett mått på hur nöjda medarbetarna är vilket sammanfattas i ett medarbetarindex (MI).

På fakulteten genomförde vi en liten semla-tävling och vinnare blev SoU med högst svarsfrekvens, VF med största absoluta ökningen av svarsfrekvensen jämfört med MU 2021 och LAPF med största relativa ökningen av svarsfrekvensen jämfört med MU 2021.

LTV-institutionerna samlade svarsfrekvens hamnade på 84 procent vilket var betydligt högre än 2021. Fakultetens samlade resultat var väldigt bra (MI 73) och en markant ökning inom nästan samtliga områden jämfört med 2021. Fakultetens samlade resultat hittar du här och vill du jämföra med SLU:s samlade resultat, så dem hittar du här. Resultaten på institutions- och avdelningsnivå kommer prefekt och närmaste chef att redovisa för er.

Under första delen av denna vårtermin har SLU bl.a. lämnat in remissvar på forskningsfinansieringsutredningen (FoFin), SLU:s budgetunderlag 2025-2027 till regeringskansliet samt SLU:s årsredovisning 2023 till regeringen.


Slutligen vill jag passa på att önska er en riktig fin vårtermin 2024.

Bästa hälsningar
Christina


Kontaktinformation

Christina Lunner Kolstrup, dekan
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
christina.kolstrup@slu.se, 040-41 50 30