15 aug

Gällivare

SLU Future Forests arrangerar exkursion i Gällivare

evenemang |
Döda träd av olika kvalitet har flyttats till kompensationsområdet och med olika insektsfällor

Välkommen till Future Forests exkursion i Gällivare på temat ”Anpassade skogsåtgärder för skapande av funktionella renbetesmarker och ekologisk kompensation”!

Syftet med dagen är att belysa olika motiv och drivkrafter för skapande av funktionella renbetesmarker och ekologisk kompensation, samt att besöka fältförsök för detta i Norrbottens skogar.

Program

09.30

Samling utanför Gällivare tågstation, påstigning buss. Information av SLU Future Forests och avfärd mot första exkursionsstoppet.

10.15

Ankomst till försöksområden för funktionella renbetesmarker (35 minuters resa från Gällivare tågstation, närmast försöksområdena). Vi alternerar mellan olika stationer i skogen:

  • Skötsel för funktionella renbetesmarker och skogsråvara. Emma Holmström, universitetslektor, SLU, visar upp försök för hur alternativa skogsbruksmetoder kan användas för att både skapa funktionella renbetesmarker och producera skogliga råvaror.
  • Marklavar i contortaskogar och renbete. Jörgen Sjögren, universitetslektor, SLU, berättar om resultaten från en studie om hur tillgången marklavar i tallskogar, inkluderat skogar av det främmande trädslaget contortatall (Pinus contorta), påverkar renars bete och rörelsemönster under vintern.
  • Nedfallande stoft från gruvor och skogens växter, lavar och mossor. Mari Jönsson, forskare, SLU, berättar om resultaten från en ny studie on hur nedfallande stoft från gruvor och skogens struktur påverkar kärlväxter, lavar och mossor i skogar närliggande gruvområden.

12.00

Lunch. SLU arrangerar medhavd lunch. Vi förflyttar oss till kompensationsskogen.

13.00

Ankomst till kompensationsskogen. Vi besöker en storskalig flytt av döda träd och tillhörande artsamhällen, som ett exempel på ekologisk kompensation av biologiska värden och ekosystemtjänstersom förstördes i samband med Aitiks gruvexploatering. Vi altererar mellan olika stationer i skogen (cirka 30 min vardera):

  • Kan man flytta skogen? Vi berättar om olika studier av flyttade biologiska skogliga värden som studeras över tid. Joakim Hjältén, professor, SLU berättar om upplägget på projektet och några resultat för insekter. Forskare från SLU berättar om resultat för andra organismgrupper.
  • Andra exempel på ekologisk kompensation i närområdet.
  • Ekonomiska och etiska aspekter på ekologisk kompensation.
  • Skogsstyrelsens perspektiv på dagen.

15.00

Fika. 

15.30

Uppsamlande diskussion tillsammans med markägare, skogsförvaltare, samebyar, gruvnäring, myndigheter och forskare. Vi diskuterar olika tillvägagångssätt för skoglig ekologisk kompensation, framtidsutsikter och etiska aspekter på ekologisk kompensation.

16.00

Slut för dagen! Uppsamling och återfärd mot Gällivare tågstation.

Jag godkänner att jag medverkar på foton som tas under exkursionen som sedan kan användas för att illustrera Future Forests verksamhet
Deltagarlistan kommer att vara tillgänglig för deltagarna efter exkursionen. Om du inte vill vara med på listan, måste du kontakta futureforests@slu.se. Genom att kryssa i rutan, bekräftar du att du har tagit del av denna information.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.