Medarbetarwebben

Institutionen för ekologi


Det finns 711 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

Uppföljning av naturtypen mindre vattendrag

Det finns en stor mängd mindre vattendrag i Sverige och de är ofta utsatta för miljöpåverkan genom rensning, näringspåverkan och vandringshinder för fisk (till exempel dammar och vägtrummor). Från

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2019 FältForsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

Miljöövervakning av naturvärden i kraftledningsgator

SLU utför miljöövervakning av ängsliknande vegetation i kraftledningsgator. Särskilt artrika är de delar som historiskt sett varit jordbruksmark. Det är ett komplement till den rikstäckande

Kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker – växter och vegetation

SLU inventerar naturvärden i ängs- och betesmarker. Totalt ingår ungefär 300 växtarter som i många fall är starkt beroende av bete och slåtter. Miljöövervakningen är viktig för att vi ska följa

Regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker och våtmarker (Remiil)

SLU övervakar småbiotoper, gräsmarker och våtmarker i samarbete med länsstyrelserna. Vi följer livsmiljöer som är viktiga för vilda växter och djur och hur de utvecklas över tiden. För att samla in

Jordbruk

Hur mår miljön i det svenska jordbrukslandskapet? Vi bidrar till svaret på den frågan genom att samla in och sammanställa data. Vi tar också fram ny metodik för miljöövervakning. Dataserierna används

För forskare

Här har vi samlat information som kan vara till nytta för SLU-forskare, som anslag och annan viktig information. Dela med dig av din expertkunskap och bli granskare av EU-ansökningar! EU letar efter

Samverkan

Samverkan

water@slu.se Samarbeta med oss! SLU har tre samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället om vattenfrågor. Kontakta gärna dem eller andra

Försurning

Program Försurning ger en plattform för arbetet med miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning och bidrar till fullföljandet av Sveriges åtaganden under Luftkonventionen.

Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Sjöar och vattendrag

Vi bidrar med kunskap och expertis i arbetet för Levande sjöar och vattendrag och övriga svenska miljömål med vattenanknytning. Vi stödjer också svenska myndigheters arbete med ramdirektivet för

Tammseminarium: Biodiversity hotspots

Tammseminarium: Biodiversity hotspots

Välkommen till ett seminarium med Zuzanna Rosin på institutionen för ekologi. Titeln är: Biodiversity hotspots: where farmland and urban environments meet. Läs mer på engelska. Tammsalen,