Medarbetarwebben

Institutionen för skoglig resurshushållning


Det finns 426 sidor som är taggade med Institutionen för skoglig resurshushållning:
Forskarutbildning

Forskarutbildning

Vi bedriver forskarutbildning inom Skoglig fjärranalys. Exempel på aktuella avhandlingsteman är: Klassning av trädslag med t.ex. multispektral laserskanning eller tidsserier av satellitbilder

Regeringsuppdrag Skogliga grunddata

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera en uppdaterad version av Skogliga grunddata från den nya laserskanning som Lantmäteriet nu

Regeringsuppdrag Skogliga grunddata

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera en uppdaterad version av Skogliga grunddata från den nya laserskanning som Lantmäteriet nu

Värt att veta Hälsa och naturvård

Värt att veta Hälsa och naturvård

Värt att veta... Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna stadsmiljöer ulla.ahlgren@slu.se Prognosen är att världens nuvarande stadsyta kommer att fördubblas fram till år 2050. Stadsytan kommer

Fjärils- och humleinventeringen

Fjärils- och humleinventeringen

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket. Genom att samla in

Design och metodik

700 ängs- och betesmarker fördelade över hela landet ingår i inventeringen. Varje år fältinventeras ungefär en femtedel av dessa. En inventerare går då längs så kallade transekter och räknar de

Publikationer

Publikationer

Rapporter och vetenskapliga artiklar Kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker med och utan miljöersättning . 2017. Glimskär, A., Berg, Å., Żmihorski, M., Cronvall, E., Eriksson, Å. Red: Karlsson

SRH Seminar: Forest Management in Vietnam

SRH Seminar: Forest Management in Vietnam

SRH Seminar: Forest Resource Management in Vietnam - Current development and issues in the forest sector emma.sandstrom@slu.se Open Seminar Sweden has a long history of cooperation with Vietnam in

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Om Riksskogstaxeringen 96 års erfarenhet och data från inventeringar i skog och mark Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna

Vad inventeras

Ängs- och betesmarker Naturbetesmarker och slåtterängar hör till de mest artrika miljöerna i vårt land. Hävd, det vill säga skötsel med betande djur eller genom slåtter med skärande redskap är en

Om

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inventerar sedan 2006 fjärilar och humlor i ängs- och betesmarker över hela landet. Inventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av

Värt att veta Hälsa och naturvård

Värt att veta Hälsa och naturvård

Värt att veta... Hälsa och naturvård – betydelsen av gröna stadsmiljöer ulla.ahlgren@slu.se Prognosen är att världens nuvarande stadsyta kommer att fördubblas fram till år 2050. Stadsytan kommer