LTV-fakultetens strategiska satsning på 10 doktorandprojekt

Senast ändrad: 07 november 2023

LTV fakulteten lanserar ytterligare en strategisk forskningssatsning med att medfinansiera 10 doktorandprojekt i fyra år med start 2024. Satsningen riktar sig till forskare tidigt i karriären (det vill säga nyblivna docenter sedan 2017) anställda vid LTV-fakulteten.

Syfte

Syftet med satsningen är att bidra till att långsiktigt stärka och utveckla forskningen och den vetenskapliga förankringen i undervisningen på fakulteten enligt LTV fakultetens strategi 2021-2025. Satsningen ska också bidra till att bygga och säkra kompetenspyramiden ”underifrån” för långsiktigt stabila och utvecklande forsknings- och undervisningsmiljöer. Genom att satsningen riktar sig till nyblivna docenter bidrar den även till kompetensutveckling av befintlig personal. Med denna satsning ska det också säkerställas att forskningen vid fakulteten utvecklas i linje med framtidens utmaningar.

Tematiska inriktningar

5 doktorandprojekt är valfria, men ska vara inom fakultetens verksamhetsområden.

1 doktorandprojekt ska syfta till att stärka ämnet trädgårdsvetenskap.

3 doktorandprojekt ska syfta till att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av den ekologiska produktionen i Sverige gällande ekologisk växtodling, djurhållning samt frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

1 doktorandprojekt ska syfta till att stärka den skånska jordbruksnäringens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft rörande utnyttjande av ny teknik som är skonsam mot mark, djur och människor, ny eller förbättrad produktkvalitet och nya produktionsgrenar eller produktionsformer.

Vem kan söka?

Behöriga att söka medel till doktorander är forskare tidigt i karriären (dvs nyblivna docenter sedan 2017) anställda vid LTV-fakulteten.

Belopp

Fakulteten medfinansiera 75% av lönekostnaden i 4 år per doktorand, dock max 700.000 kr per år per doktorand.

Deadline för ansökan

1 februari 2024.

Se detaljerad utlysning på länk nedan.


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78