Om Ulls hus

Senast ändrad: 29 december 2022

Välkommen till Ulls hus!

 Ulls hus inrymmer

Ulls hus är centralt placerat på Campus i den norra delen av före detta Husdjursvetenskapligt Centrum - HVC, som till stora delar rivits för att ge plats för nybyggnaden. En central idé i projektet har varit att bryta upp kvarteret med en ny tvärförbindelse - "Ulls gränd", från Ulls väg ner mot det stora landskapsrummet med kårhuset och Ultunarestaurangen. HVC:s "Östra länga" har i allt väsentligt sparats och moderniserats. Den avslutas i sin norra del av en kvadratisk nybyggnad i sex våningar- Kuben (hus A), som innehåller kontorslokaler för ledningen och administrationen. I markplanet och souterrängvåningen finns här en stor öppen entréhall som blir universitetets huvudentré med ett strategiskt läge vid det centrala grönstråket på Campus - Almas allé och vid torget framför Undervisningshuset. I entréhallen är servicefunktioner för studenter, anställda och besökare samlade. Akademins lokaler ligger i u-form runt den stora kringbyggda och planterade gården och har en egen entré mot Ulls väg.

Gården sluts av huskropparna B och E, som i sitt entréplan rymmer de nya allmänna undervisningslokalerna. Gården är tänkt att vara en stor rekreationsyta för husets invånare, men ska även kunna användas av övriga studenter, forskare och personal på Ultuna. Den nås via utomhuspassager, både från Almas allé i norr och från Ulls gränd i söder.

Entrévåningen har getts en utpräglad publik och transparent utformning för att möjliggöra ett livgivande samtal med de omgivande kommunikationsstråken. Entréplanets husdjup är 18 m och våningshöjden 4,5 m för att stora publika rum som entréer, ritsalar, gradängsalar och pausytor ska kunna rymmas. Därmed får byggnaden en trappande sektion som släpper in maximalt med ljus till gården. De terrass- och takytor som då uppstår blir omväxlande terrasser för vistelse eller sedumbevuxna tak.

Ulls hus har en till stora delar exponerad stomme- trä i Kuben och betong i övriga huset. Eftersom Campus Ultuna vilar på en grund av lika delar svensk lantbrukstradition och modern forskning blir valet av en massiv trästomme ett sätt att uttrycka denna mix av tradition och framåtblickande. Den synliga bärande stommen känner vi från de gamla ladugårdarna och magasinen. Under industrialismen försvann tekniken att bygga i massivträ, men nu blir den vanligare igen, inte minst tack vare den ökande miljömedvetenheten - trä är ett klimatneutralt material. Dessutom är trä ett material som aktiverar alla sinnen. Det är idag inte särskilt ovanligt med massivträprojekt i Kubens storlek - c:a 6000 m2 BTA. Det ovanliga är typen av byggnad- stora, representativa rum med stor volym, samt kontor-, och det faktum att stommen i så hög grad blir synlig.

Även på fasaderna finns ett stort inslag av trä. Kuben är klädd med stående, slät radialsågad kärngran som målats i matt kulör. Radialsågning är en gammal teknik som tagits upp igen eftersom den ger minimal fuktrörelse i träet. Fasaderna in mot gården är klädda med stående, slät, radialsågad kärnfura som behandlats med SIOO, en kiselbaserad, helt miljövänlig impregnering. SIOO-behandlingen ger träet sin naturliga silvergråa nyans fortare och jämnare än utan impregnering. Dessutom förstärker den kärnfurans naturlig röt- och mögelskyddande egenskaper.