Praktiska anvisningar för lokalbokning vt21

Senast ändrad: 10 juli 2023

Tillfälliga riktlinjer för undervisning och examination i SLU:s gemensamma undervisningslokaler gäller fortsatt under hela vårterminen 2021. Uppdaterad 20210129.

Precis som inför HT20 och period 3 VT21 fortsätter vi boka bara en period i taget. Detta gäller alla som bokar via SLU:s centrala lokalbokning. Det görs dels för att lätta på arbetsbelastningen för alla parter och dels för att riktlinjer kopplade till läget med covid-19 ofta gäller korta perioder.

  • Deadline för att skicka in önskemål om lokaler för period 4 är 15 februari
  • För anvisningar om lokalbokningen av gemensamma undervisningslokaler, se beslut och mer information nedan.
  • För undervisning i fakulteters och institutioners egna undervisnings­lokaler, för klinisk undervisning samt fältundervisning gäller de anvisningar som framgår av rektors och prorektors beslut.
  • Endast undervisning som inte kan bedrivas på distans med uppfyllande av kursmål ska schemaläggas i lokal.

Riktlinjer

Rektor och prorektor/utbildningsnämndens ordförande har beslutat om riktlinjer för undervisningens bedrivande vid SLU.

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination från 15 juni 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-2319)

Förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin (SLU ID: SLU ua 2021.1.1.1-479) 

 

Bokning av gemensamma undervisningslokaler

För att hantera kursbokningar på ett strukturerat sätt har inför period 3 en ny modul i TimeEdit börjat användas. Modulen heter TE Preferences och ska användas för inlämning av önskemål om kursbokningar till VT2021 och framåt. På länken nedan finns en schemabeställningsmall per huvudort för ändamålet samt en tillhörande manual för beställare.
Mall och manual till TE Preferences  

Bokning av examination 

  • Institutioner som själva hanterar tentamenstillfällen skickar in sina önskemål om lokal via schemabeställningsmallen i TimeEdit Preference.
  • Institutioner i samarbete med Tentamensservice skickar in sina önskemål om lokal via tentamensbeställningsmallen till Tentamensservice på aktuell ort (Alnarp eller Uppsala). Se kontaktinformation nedan.

Digitala schema

  • Samtliga scheman visas digitalt via TimeEdit. Om digitalt schema ska användas för studenterna skickas schema in för bokning även om inga lokaler behövs. Ange tydligt att digital undervisning avses.

Kontakta funktionerna nedan vid frågor:

Uppsala/Umeå:

Lokalbokning: lokalbokning@slu.se
Tentamensservice: tentamen@slu.se

Alnarp:

Lokalbokning: lokalbokning.alnarp@slu.se
Tentamensservice: tentamen.alnarp@slu.se


Kontaktinformation