Strategiska nyckelkompetenser

Senast ändrad: 04 september 2023

Syfte

Syftet med satsningen är att ta nya strategiska initiativ i enlighet med fakultetens och institutionernas strategier, som inför framtiden kan stärka forskningens och utbildningens kunskapsförsörjning inom och mellan ämnen.
Stödet riktar sig till såväl befintliga medarbetare som till externa nyckelkompetenser som fakulteten önskar att strategiskt knyta till sig.

Belopp

Max 300 tkr per person och år i 3 år.

Utlysning

OBS! Satsningen kommer att utlysas och beslutas under våren 2023. Utlysningen kommer att genomföras således att förslag på önskade strategiska nyckelkompetenser skickas från ämnesansvariga till prefekt. Dekan och prefekt diskuterar samtliga inkomna förslag från respektive institution. Målsättningen att stödja totalt 6-10 nyckelpersoner.


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78