SLU-nyhet

Strategiska satsningar på LTV-fakulteten – utlysning av seed money till tvärvetenskapliga och tematiska forskningsprojekt

Publicerad: 23 september 2022

Bakgrund

Detta är den andra omgången av en satsning som knyter an till LTV-fakultetens strategi för 2021–2025. Målet är att initiera upp till fyra tvärvetenskapliga projekt, vilket är samma antal projekt som beslutades i den första omgången av denna satsning. För att ytterligare stärka kopplingen till SLU:s och LTV:s strategier kommer årets utlysning av såddpengar att ha två tematiska inriktningar:

 • Nästa steg för hållbar utveckling
 • Digitalisering och teknik

Eftersom denna satsning ska bidra till att attrahera mer externa medel motiveras den också av fokusområde finansiering i LTV-fakultetens strategi.

Syfte, mål och omfattning

Syftet med satsningen är att fortsatt utveckla och stärka kvaliteten i vår forskning, möta nya kunskapsbehov och öka den externa forskningsfinansieringen genom att anlägga ett tvärvetenskapligt angreppssätt tillsammans med ett systemperspektiv som går över institutionsgränserna. Satsningen förväntas också bidra till utveckling och högre kvalitet i utbildningen. Denna strategiska satsning på såddpengar bör leda till framgångsrika ansökningar av större externfinansierade forskningsprojekt som är i linje med fakultetens och institutionernas strategier.

Finansiering ska sökas för att utveckla forskningsansökningar men kan även sökas för andra aktiviteter som bidrar till att stärka de planerade ansökningarna – till exempel pilotprojekt och pilotstudier samt kunskapssynteser. Varje ansökan ska omfatta minst två institutioner vid LTV-fakulteten och kan användas för att både utveckla nya konstellationer av samarbeten och vidareutveckla befintliga sådana. Ansökningarna ska ha stark forskningsfokus, kan involvera forskningskompetens utanför fakulteten samt även externa samarbeten inom den gröna sektorn.

Tidplan och process

Ansökningsprocessen är uppdelad i två steg, en idéskiss (steg 1) följt av en fullständig ansökan (steg 2).

 • Idékiss (steg 1) skickas till tomas.osterman@slu.se senast den 23 januari 2023.
 • Huvudsökande till beviljade idéskisser informeras senast den 6 februari 2023.
 • Fullständig ansökan (steg 2) skickas till tomas.osterman@slu.se senast den 6 mars 2023.
 • Beslut om beviljade fullständiga ansökningar kommer att skickas till huvudsökande när fakultetsnämndsprotokollet från nämndens sammanträde den 12 april 2023 är justerat.

Målet är att finansiera upp till fyra ansökningar om såddpengar med upp till 500 000 kronor vardera.

En beredningsgrupp bestående av dekan, prodekan, forskningssekreterare, vicedekan för forskarutbildning, fakultetsdirektör och fakultetsnämndens ledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott bedömer idéskisserna i steg 1 och föreslår prioriteringar.

Dekan beslutar vilka idéskisser som ska gå vidare till steg 2 och utvecklas till fullständiga ansökningar.

Fakultetsnämnden beslutar vilka av de fullständiga ansökningarna som ska beviljas medel utifrån förslag från beredningsgruppen.

Krav och bedömningskriterier

Varje projekt måste uppfylla följande krav:

 • Innefatta en forskningsidé som är innovativ/ny och har en tydlig utveckling jämfört med redan existerande forskningsverksamhet, samtidigt som den är genomförbar.
 • Bidra till utvecklingen av strategiskt viktiga externa och interna forskningssamarbeten som förnyar, kompletterar och stärker institutionerna, fakulteten och SLU.
 • Länka till fakultetens och institutionernas strategiska prioriteringar genom att beröra endera (eller båda) av de två tematiska inriktningarna.
 • Vara tvärvetenskaplig, dvs införliva olika vetenskapliga discipliner och inkludera ett systemperspektiv.
 • Inkludera minst två institutioner vid fakulteten.
 • Syfta till att skapa en fullskalig forskningsansökan. Det behöver dock inte sikta på en specifik utlysning.

Huvudsökande till tidigare beviljade projekt i den första omgången av denna satsning som inte har slutförts, är inte behöriga att ansöka som huvudsökande i denna omgång.


Beredningsgruppen kommer att bedöma idéskisserna och de fullständiga ansökningarna utifrån i vilken utsträckning de uppfyller ovanstående krav.

Idéskissen måste innehålla

 • Namn och institutionstillhörighet för huvudsökande (måste vara en anställd vid LTV-fakulteten) och medsökande.
 • Förklaring/motivering till hur ansökningen bidrar till utlysningens syfte, mål och omfattning samt en beskrivning av hur den uppfyller kraven och bedömningskriterierna ovan.
 • Tidsplan (beviljade projekt ska vara slutförda senast december 2024).
 • Det maximala beloppet som finns tillgängligt för varje ansökan är 500 000 kr. Ansökan om lönemedel kan endast göras för personer som är verksamma vid fakulteten eller som kommer att ha en anställning vid fakulteten inom ramen för det aktuella projektet.
 • Kort CV för varje sökande.

 


Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78