SLU-nyhet

Strategiska satsningar på LTV-fakulteten – utlysning av biträdande lektorer (BUL)

Publicerad: 07 november 2022

Bakgrund

En anställning som biträdande lektor (BUL) är ett viktigt meriteringssteg i det svenska akademiska systemet. Den infördes i sin nuvarande form under 2017 och är den enda karriärutvecklingsanställning som är tänkt att resultera i en tillsvidareanställning (som lektor) för den anställde. Det finns emellertid tecken som pekar på att antalet biträdande lektorer i Sverige minskar.

Detta gäller särskilt för SLU, där antalet biträdande lektorer har mer än halverats sedan 2019. Och från och med oktober 2022 är det endast två anställda vid LTV-fakulteten. Det är således rätt tydligt att institutionerna vid fakulteten saknar incitament att rekrytera biträdande lektorer.

Detta initiativ syftar till att råda bot på bristen på biträdande lektorer vid fakulteten genom att stödja institutionerna ekonomiskt för deras rekrytering. För att säkerställa en stark koppling till SLU:s och LTV:s strategier kommer denna utlysning att ha två tematiska inriktningar:

1)     Nästa steg för hållbar utveckling
2)     Digitalisering och teknik

Syfte, mål och omfattning

Detta initiativ är en satsning på strategisk kompetens och ökad attraktionskraft för att utveckla och stärka kvaliteten på forskning och utbildning vid fakulteten. Genom att i öppen konkurrens utlysa tre anställningar som biträdande lektorer är förhoppningen att kunna attrahera framtida nyckelkompetenser för institutionerna och för LTV-fakulteten som helhet. Eftersom tvärvetenskaplighet och ett systemperspektiv bedöms vara viktigt i framtiden kommer ansökningar som omfattar mer än en institution att prioriteras. Upp till tre ansökningar kommer att beviljas.  

Tidplan och process

 • Ansökningar skickas in senast 1 februari 2023 till tomas.osterman@slu.se
 • Beslut om beviljade inriktningar för biträdande lektorat kommer att skickas ut när fakultetsnämndsprotokollet från nämndens sammanträde den 8 mars 2023 är justerat.

Målet är att finansiera upp till tre biträdande lektorat med 1 300 000 kronor vardera per år under fyra år.

Processen för ansökningar och för utlysning av anställningarna är följande:

a) Prefekterna identifierar, tillsammans med ämnesansvariga, ett strategiskt viktigt forskningsområde för en biträdande lektor (BUL) inom och eventuellt över institutionsgränserna (det senare kräver givetvis ett samråd mellan institutionerna).

b) Ansökan med motivering till ämnesinriktning för biträdande lektor ska av prefekten skickas till tomas.osterman@slu.se senast den 1 februari 2023.

c) En beredningsgrupp bestående av dekan, prodekan, forskningssekreterare, vicedekan för forskarutbildning, fakultetsdirektör och fakultetsnämndens ledamot i fakultetsnämndens arbetsutskott bedömer ansökningarna och föreslår prioriteringar till fakultetsnämnden.

d) Fakultetsnämnden beslutar vid sitt möte den 8 mars 2023 vilka av de prioriterade ansökningarna som ska beviljas medel efter förslag från beredningsgruppen. Prefekterna kommer att meddelas om beviljade ansökningar så snart protokollet från fakultetsnämndens sammanträde är justerat.

e) Prefekter för institutionerna som motsvarar institutionstillhörigheten hos de beviljade ansökningarna om biträdande lektorer skickar ett annonsutkast (på engelska och svenska) till lärarförslagsnämndens rekryteringskommitté (denis.avdic@slu.se) senast den 12 april 2023. Prefekten träffar lärarförslagsnämndens rekryteringskommitté under april 2023 för diskussion av annonserna.

f) När annonserna har godkänts av lärarförslagsnämndens rekryteringskommitté beslutar fakultetsnämnden vid sitt möte den 16 maj 2023 om vilka annonser som ska utlysas.

Krav och bedömningskriterier

Nedanstående krav måste vara uppfyllda av varje ansökan.

Den biträdande universitetslektorns forskningsinriktning ska:

 • Vara innovativ/ny och visa en tydlig utveckling jämfört med redan existerande forskningsfokus, samtidigt som den är genomförbar.
 • Bidra till utvecklingen av strategiskt viktiga forskningsmiljöer som förnyar, kompletterar och stärker institutionen(erna), fakulteten och SLU.
 • Länka till fakultetens och institutionernas strategiska prioriteringar genom att beröra endera (eller båda) av de två tematiska inriktningarna.
 • Ha en tvärvetenskaplig ansats och ett systemorienterat angreppssätt.

Ansökningar som omfattar mer än en institution kommer att prioriteras.

Beredningsgruppen kommer att bedöma ansökningarna utifrån i vilken utsträckning ansökningarna uppfyller ovanstående krav.

Ansökningen måste innehålla

 • Institutionstillhörighet för den biträdande lektor som ska rekryteras, inklusive eventuella samarbetande institutioner.
 • En beskrivning av den biträdande universitetslektors ämne, inklusive en beskrivning av forskningsinriktningen.
 • En beskrivning av den biträdande universitetslektors arbetsuppgifter.
 • En förklaring/motivering till hur den biträdande universitetslektors föreslagna forskningsinriktning bidrar till utlysningens syfte, mål och omfattning samt en beskrivning av hur den uppfyller kraven och bedömningskriterierna ovan.
 • En beskrivning av möjliga interna och externa grupper som kan husera potentiella sökande som är intresserade och kvalificerade för tjänsten. Obs! Potentiella sökande har disputerat för maximalt fem år sedan, efter sedvanlig avräkning för föräldraledighet etc.

Kontaktinformation

Tomas Österman, forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, SLU
tomas.osterman@slu.se, 040-41 50 37, 072-718 70 78