Strategiska satsningar LTV – tvärvetenskapliga kraftsamlande katalysatorprojekt 2021

Senast ändrad: 04 september 2023

Vid fakultesnämndsmötet den 16 juni beslutades att bevilja fyra projekt 500 tkr vardera inom den strategiska utlysningen för tvärvetenskapliga kraftsamlande katalysatorprojekt 2021:

• Horticultural food production systems as a driving force supporting resilient urban transformations
• Sustainable living requires the nexus between Urban Socio-Ecology and Integrated Pest Management
• LTV Växtprotein – Från produktion till konsument och innovationer
• Betydelsen av digital teknik och korta livsmedelskedjor för stadsnära matproduktion, för gynnande av hållbara produktionssystem, multipla landskapsvärden och fler människors tillgång till lokalt odlad mat.

Projekten ska vara avslutade december 2022 och avrapporterade till dekan senast första kvartalet 2023.

Läs mer om projekten här.

Bakgrund

Denna satsning knyter väl an till LTV-fakultetens strategi 2021-2025. Följande textavsnitt finns i strategins inledande avsnitt. ”I mötet mellan de olika vetenskapliga disciplinerna kan det dessutom uppstå nya forskningsfrågor och utbildningsbehov som kan leda till mer heltäckande lösningar av framtidens komplexa samhällsutmaningar. Fakulteten vill därför fortsätta att utveckla organisationsövergripande samarbeten internt och externt som underlättar kraftsamling inom verksamhetsområden och i nya tvärvetenskapliga konstellationer.” Eftersom denna satsning ska bidra till ökad attraktionskraft för externa medel motiveras den också av fokusområde Finansiering i LTV-fakultetens strategi.

Syfte

Utveckla forskningens kvalitet och attraktionskraft genom att tillvarata utvecklingspotentialen mellan institutioner och ämnesområden, samt adressera för samhället viktiga kunskapsområden. Insatserna bedöms även kunna bidra till utbildningsverksamhetens utveckling och kvalitet.

Mål

Det övergripande målet är att kraftsamla forskningen, möta nya kunskapsbehov och öka framgången i externfinansiering. Det förväntas ske genom tvärvetenskapliga, tvärsektoriella kraftsamlande katalysatorprojekt som grund för ansökningar om externfinansiering där samarbeten mellan ämnesområden och institutioner skapar mervärden för forskning, utbildning och sektors-/samhällsnytta.

Tidsplan och process

Ansökningsprocessen sker i två steg: först idéskisser och sedan fullständiga ansökningar.

Målsättningen är att finansiera minst fyra ansökningar i denna ansökningsomgång, men det finns ekonomiskt utrymme för att bevilja fler. Bedömning av ansökningar med förslag till prioriteringar görs av dekan, prodekan, vicedekaner och fakultetsnämndens ledamot i nämndens arbetsutskott. Dekan beslutar om vilka idéskisser som ska stödjas. Fakultetsnämnden beslutar om beviljade av de fullständiga ansökningarna.

Ska leda till framgångsrika forskningsansökningar

Målet är att projekten ska leda fram till framgångsrika forskningsansökningar. Medel kan även sökas utöver det direkta arbetet med forskningsansökningar för att omfatta aktiviteter som kan stärka dem, t.ex. pilotprojekt, förstudier och kunskapssynteser. Projekten ska omfatta minst två institutioner vid LTV-fakulteten, men kan även involvera andra kompletterande forskningskompetenser och utveckling av samverkan med aktörer i näringsliv och samhälle i övrigt där det kan bidra till ytterligare styrka.  Projekten kan både inriktas mot att utveckla nya samarbetskonstellationer men också vidareutveckla redan initierade samarbeten.

Bidrag för att anordna konferenser, workshops och seminarier kan omfattas av ansökan men ska i möjligaste mån sökas från andra källor. Befintliga stödstrukturer för att utveckla forskning och samverkan ska där det är möjligt tillvaratas för att höja kvalitet och resurseffektiviteten (Partnerskap Alnarp, Movium, SLU framtidsplattformar m fl).

Bedömningsgrunder:

  • Samtliga satsningar ska knyta an till fakultetens och institutionerna strategiska prioriteringar.
  • Målsättningen ska vara en forskningsansökan men det behöver inte finnas en specifik utlysning som man siktar mot utan ”katalysatorprojektet” som man söker medel för kan skapa beredskap för förväntade kommande utlysningar.
  • Omfatta minst två institutioner vid LTV-fakulteten.
  • Tvärvetenskap, dvs olika vetenskapliga discipliner. (kan vara mer eller mindre näraliggande)
  • Bidra till att utveckla samarbeten med strategiskt viktiga kompletterande aktörer inom SLU eller externt där det bidrar till ökad styrka.

Idéskissen ska omfatta:

  • Namn och institutionstillhörighet på huvudsökande (ska vara LTV-anställd) och medsökanden.
  • Motivering till hur projektet bidrar till syfte och mål med utlysningen samt beskrivning av hur det uppfyller ovan beskrivna bedömningsgrunder.
  • Tidplan. (projekten ska vara avslutade senast december 2022)
  • Översiktlig budget där det maximalt sökta beloppet per ansökan är 500 tkr. Lönemedel kan enbart sökas för personer verksamma vid fakulteten eller som inom det sökta projektet har ett förordnande vid fakulteten.
  • Kort CV för samtliga sökande.

Kontaktinformation

Tomas Österman, Forskningssekreterare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
tomas.osterman@slu.se, +4640415037, +46727187078