Instruktioner och manualer för personalrollen/personalregistreringsrollen

Senast ändrad: 25 maj 2023

Här hittar du instruktioner, manualer och tidigare utbildningar för dig som innehar personalrollen eller personalregistreringsrollen. Klicka på rubriken på de expanderbara rubrikerna för att läsa mer.

Arbetsuppgifter för Personalregistreringsroll

Här kan du läsa vilka arbetsuppgifter som ingår i Personalregistreringsrollen.

Primula - Personalärenden

Logga in i Primula självservice

Erbjudande om anställning 

Innan ett nyanställningsärende skapas i Primula ska ett erbjudande om anställning skickas, se den expanderbara menyn "Erbjudande om anställning" för instruktion över hur det görs. 

Manual för att starta nyanställningsärenden via Primula

För att en ny medarbetare ska kunna få sitt anställningsbeslut och läggas upp i lönesystemet, behöver ett digitalt nyanställningsärende skapas. Detta görs av personalrollsinnehavare, efter information från rekryterande chef. I manualen för nyanställningsärenden kan personalrollsinnehavare hitta information om hur rutinen för nyanställningar ser ut och hur det digitala formuläret ska fyllas i. För frågor kring anställningar kan man alltid kontakta personalavdelningen.

(Observera att ”nyanställning” i Primula används när någon är ny vid SLU och när någon som redan är SLU-anställd ska få en ny SLU-anställning. Vid förlängning av tidsbegränsade anställningar används istället formuläret ”bemanningar” i Primula självservice)

Manual som PDF.

Checklista för bilagor till nyanställningsärenden (uppdaterad 2023-01-16).

Förlängningsärenden/bemanningsärenden via Primula

Personalrollsinnehavare handlägger bemanningsärenden/förlängningsärenden via Primula självservice. Lathunden nedan innehåller instruktioner hur man startar upp dessa ärenden:

 • Förlängning tidsbegränsad
 • Förlängning tillsvidare
 • Ändrad lön
 • Ändrad omfattning (tillsvidare)

Lathund för förlängningsärenden/bemanningsärenden i
Primula självservice

Tillfällig ändrad omfattning i Primula

Rutinbeskrivning vid tillfällig ändring av en medarbetares omfattning.

Ändrad omfattning/lägre sysselsättningsgrad tillsvidare

Lathund - lägre sysselsättningsgrad tillsvidare
Ansökan om lägre sysselsättningsgrad tillsvidare
Schema deltidsanställning 

Ärendesökning i Primula

Lathund för ärendesökning i Primula självservice

Stämma av anställningens upphörande och varsel

Manual - Stämma av anställningens upphörande och varsel

Ta fram och räkna anställningstid

Lathund - Räkna anställningstid via pers/anst uppgifter
Lathund - Räkna anställningstid genom personalredovisning

Hantering av giltighetstiden för arbets- och uppehållstillstånd

Lathund- Hantering av giltighetstiden för arbets- och uppehållstillstånd

Kompetenshantering i Primula

Manual - registrera kompetens

Registrering av nära anhörig i Primula

Ni som vill ha ett register av nära anhörig till anställda för att använda om ni behöver kontakta hen vid eventuellt sjukdomsfall eller olyckshändelse kan läsa instruktionerna nedan. Den anställde ska själv registrera det i Primula självservice. Om SLU lagrar information om nära anhörig måste det skickas information till den registrerade i enlighet till artikel 6.1.d i dataskyddsförordningen (GDPR). Se instruktioner nedan för hantering:

Det går att ta ut en lista på medarbetare och deras registrerade anhöriga i Primula självservices Rapportgenerator, välj Anhörig information i rullistan.

Vi har tyvärr inget system idag där det går att registrera stipendiater eller annan extern resurs.

Hjälp vid lönesättning

Lönestatistik SLU, juni 2023

Lönekörningschema

Lönekörningsschema 2023

Primula - Löneärenden

Kontering

Lönekonteringar görs via Primula självservice, handlägga andra- anst. uppgifter

Här kan du se bildexempel.

Ett godkänt underlag på kontoändringen underskriven alternativt digitalt signerad av prefekt eller någon med delegerat budgetansvar ska finnas som underlag på institutionen.

Vid delad kontering dvs. om en person till viss del är konterad på en annan institution ska underlaget vara underskrivet alt digitalt signerat av bådas kostnadsbärare och skickas sedan in till loner@slu.se för registrering. Konteringens omfattning ska alltid bli 100%.

Kontering kan omföras genom att kryssa i att omföring ska ske, se markering i bilden ovan. OBS! Detta får inte göras över årsskiftet.

Rapporter

I Primula självservice finns funktionen rapportgeneratorn där listor över olika saldon som: övertid, komp. tid semesterdagar osv ska tas ut för sin personal. Chefer och prefekter har även tillgång till detta verktyg. Viktigt för uppföljning av personalkostnader.

Nedan angivna rapporter ska tas ut varje månad för att rätt lön ska gå ut till de anställda samt för att undvika löneskulder.

 • Anställning upphör –> Tjänster / Rapportgeneratorn
 • Ledigheter upphör –> Tjänster / Rapportgenerator
 • Lönekostnadsspec –> Tjänster / Lönekostnadsspecifikation
 • Personalredovisning –> Tjänster / Personalredovisning

Det är prefektens ansvar att kontrollera och godkänna rapporten personalredovisning med underskrift varje månad. Prefekt kan välja att delegera till annan ansvarig chef. Underlagen ska arkiveras månadsvis på institutionen för eventuell kontroll av internrevisionen eller riksrevisionen.

Enligt rektors delegationsordning ingår det i prefekternas uppdrag att utöva både personalansvar och ekonomiskt ansvar för institutionernas verksamhet.

Sjukanmälan och friskanmälan

Alla anställda på SLU sjukanmäler sig till sin chef samt registrerar sin frånvaro via Primula Självservice. Om anställd inte har möjlighet att registrera sin sjukanmälan i Primula via webben måste anställd eller chef kontakta personalregistreraren som då registrerar sjukärendet i Primula.

Skapa aldrig ett nytt sjukärende om det redan finns ett pågående.

Tänk på att endast registrera sjuk i omfattning 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Tänk på att ändra omfattningen från dag 2 vid sjukanmälan om omfattningen är mindre än 100 % på första sjukdagen, se exempel nedan.

Omfattningen ovan gäller om du arbetar hela din grundomfattning, dvs de procenten som du är anställd på.

Om du har en pågående deltidsledighet, exempelvis föräldraledigt eller tjänstledighet ska sjukfrånvaron baseras på den omfattning som är kvar.

Exempel 1

 • Du är anställd på 100% men har en pågående ledighet på 25%. Du arbetar då 75% och det är denna omfattning som ska ligga till grund för övrig frånvaro.
 • Du är sjuk en hel dag, rätt omfattning att lägga in är då 75%
 • Du är sjuk en halv dag, rätt omfattning att lägga in är då 37,5%, det vill säga hälften av den tid som du faktiskt arbetar.

Exempel 2

 • Du är anställd på 100% men har en pågående ledighet på 20%. Du arbetar då 80% och det är denna omfattning som ska ligga till grund för övrig frånvaro.
 • Du är sjuk en hel dag, rätt omfattning att lägga in är då 80%.
 • Du är sjuk en halv dag, rätt omfattning att lägga in är då 40%, det vill säga hälften av den tid du faktiskt arbetar.

Exempel 3

 • Du är anställd på 80% och har en pågående ledighet på 10%. Du arbetar alltså 90% av din grundomfattning.
 • Du är sjuk en hel dag, rätt omfattning att lägga in är då 90%.
 • Du är sjuk en halv dag, rätt omfattning att lägga in är då 45%.

Exempel 4

 • Du är anställd på 80% och har ingen annan partiell ledighet.
 • Du är sjuk en hel dag, rätt omfattning att lägga in är då 100%.
 • Du är sjuk en halv dag, rätt omfattning att lägga in är då 50%.

Här kan du se bildexempel.

Om den anställde ändrar omfattning i sin pågående sjukskrivning ska detta meddelas till löneenheten via mail till loner@slu.se

Efter dag 15 har arbetsgivaren ansvar att sjukanmäla den anställde till Försäkringskassan, detta görs av löneenheten. Den anställde ser till att skicka originalet av läkarintyget till försäkringskassan (dag 15) och en kopia till löneenheten (dag 8). Om läkarintyg inte inkommer blir frånvaron istället ointygad frånvaro med fullt löneavdrag, likställt med tjänstledighet.

Friskanmälan görs av anställd så snart anställd är tillbaka 100 % i arbete via Primula självservice. Extra viktigt att friskanmälan registreras omgående om anställd är sjuk i mitten av en månad. Kommer inte friskanmälan in före brytpunkten enligt lönekörningsschema beräknar systemet den anställde som sjuk resterande dagar den månaden. Pengarna återbetalas till den anställda nästkommande löneutbetalning.

Sjukvård- och läkemedelsersättning

Ersättningar för sjukvård och läkemedel hanteras av institutionens personalregistrerare eller motsvarande. Här kan den anställde själv ansöka om förmånen (Primula självservice – Min sida- Sjukvårdsersättningar)

Den anställde skickar sedan kvitton och utskrift av ärendet till institutionsadministratör eller motsvarande. Ärendet ska sedan granskas för att stämma av om ersättning ska utgå enligt SLU:s regelverk.

Här finner du information gällande sjukvårdsersättningar (Min anställning – Sjuk och frisk/Om du blir sjuk/ sjukvårdsförmåner)

Kvitton sparas på institutionen i två år och skickas sedan i märkta kartonger till CA (Centralarkivet).

Arbetstillstånd/Uppehållstillstånd

Arvoden och uppdragstillägg

Opponent / Sakkunnig / Ledamot

Dessa arvoden registreras och utbetalas av löneenheten. Från och med maj 2023 är det nya blanketter för dessa arvoden och det är viktigt att ni använder rätt blankett. Kommer det in felaktiga blanketter kommer dessa inte registreras utan returneras.

Se lönekörningsschema för sista datum in till löneenheten för att komma med innevarande månad.

 • Här hittar du lönekörningsschema (se flik Primula).
 • Här hittar du blanketterna.

Om blanketterna är e-signerade räknas de som original i e-post. Om blanketterna är underskrivna med penna måste originalet skickas med post till löneenheten. Det är viktigt att alla fält är ifyllda för att löneenheten ska kunna registrera blanketten.

För opponent / sakkunnig / ledamot med svenskt bankkonto måste personen själv registrera sitt konto till Swedbanks kontoregister, annars blir det utbetalningsavier.

För opponent / sakkunnig / ledamot med utländskt bankkonto kommer löneenheten att hantera utbetalningen manuellt. Extra vikt läggs vid att bankkontouppgifterna stämmer och är kompletta, annars blir det utbetalningsavier.

Skicka in alla underlag samlat i samband med att anställningen läggs upp.

 • SINK-ansökan
 • SINK-beslut
 • Attesterad blankett för opponent / sakkunnig / ledamot

Sammanträdesarvoden

Medarbetare vid SLU som deltar som ordförande eller ledamot i en av rektor, dekan eller universitetsdirektören inrättad nämnd, kommitté, arbetsgrupp, referensgrupp eller motsvarande erhåller normalt inget uppdragstillägg för detta, varken per sammanträde, per månad eller per år. Medverkan sker inom ramen för grundanställningen och föranleder ingen särskild ersättning.

En extern ledamot ska däremot erhålla ett årsarvode om 1 500 kr, ett arvode om 600 kr per sammanträde och, om så begärs, ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvodet inkluderar normalt för- och efterarbete.

Student som deltar i fakultetsnämnd, fakultetsnämndens beredande arbetsutskott, lärarförslagsnämnden, programnämnd och jämställdhets- och likavillkorskommittén ersätts med 700 kronor per sammanträde.

För ledamöterna i SLU:s styrelse gäller särskilt regeringsbeslut.

Uppdragstagare

Här hittar du information om uppdragstagare.

Uppdragstillägg

Uppdrag av olika slag kan ges både till medarbetare vid SLU och till utomstående personer.

Den medarbetare som av rektor, dekan, prefekt eller motsvarande utses att under en begränsad tid ansvara för vissa speciella arbetsuppgifter, som inte kan anses ligga inom ramen för medarbetarens befintliga anställning, kan erhålla ett lönetillägg i form av uppdragstillägg.

Arbetsinnehållet i grundanställningarna vid SLU ses över och ändras fortlöpande. Nya eller förändrade arbetsuppgifter ska därför normalt inte föranleda ett särskilt uppdrag med uppdragstillägg. Förändringen bör istället rymmas och beaktas inom ramen för den ordinarie anställningen.

Extern uppdragstagare arvoderas för uppdraget. Arvodering kan ske genom månadsarvode/ lön, timarvode eller sammanträdesarvode.

Nedan finns en sammanfattning av vad som gäller för flera av de uppdrag som mer frekvent förekommer vid SLU.

Beslut om uppdragstillägg som inte regleras i de av rektor fastställda riktlinjerna fattas av personalspecialist på uppdrag av rektor, dekan eller prefekt/motsvarande efter samråd med personaldirektören. Ett sådant beslut ska föregås av information till de fackliga organisationerna.

Instruktioner och mallar

Instruktion för hantering av uppdragstillägg

Uppdragstillägg mall

Riktlinjer vid uppdrag på ledningsnivå/institutionsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå.

Friskvård

Friskvården hanteras sedan 2022 av Epassi. Friskvårdsbidraget beräknas på den anställdes sysselsättningsgrad samt anställningstid, maxvärde 2000 kronor per år. Det är inte möjligt att ansöka om friskvård retroaktivt.

Exempel

 • Om en person arbetar 50% och är anställd hela året får man 1000 kronor.
 • Om en person arbetar 50% och är anställd tom 220630 får personen 500 kronor.

Här hittar du mer information om friskvård. 

Företrädesrätt

Arbetstagare som har sagts upp pga arbetsbrist, eller som har varit anställda för begränsad tid enligt lagen om anställningsskydd (LAS), kan ha företrädesrätt till ny anställning.

Förutsättningarna för sådan företrädesrätt är följande:

 • Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist
 • Arbetstagare som varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren
 • Arbetstagare som varit anställd i en särskild visstidsanställning har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning, om hen varit anställd sammanlagt mer än nio månader i sådan anställning under de senaste tre åren
 • När det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, vara sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.

En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Dessutom gäller att deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att hon eller han vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad (dock högst heltid) har företrädesrätt till sådan anställning. Denna företrädesrätt går före företrädesrätten som erhållits vid arbetsbrist (jämför ovan). Förutsättningen för företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

När det gäller beräkning av erforderlig anställningstid bör poängteras att man talar om mer än 12 (eller 6) månader. En anställning som varat exakt ett år ger alltså inte företrädesrätt.

Vidare är det viktigt att hålla i minnet att staten räknas som en arbetsgivare. En person som varit anställd på annan statlig myndighet i t ex 8 månader och därpå anställs vid SLU blir alltså företrädesberättigad redan efter 4 månader. Arbetsgivaren är skyldig att infordra anställningsuppgifter från tidigare anställningar. Institutionen (motsv) måste därför alltid begära betyg, meritförteckning etc av den man tänker anställa, även när det gäller kortare anställning.

Giltighet

Företrädesrätt till ny anställning gäller från den tidpunkt när uppsägning skedde eller när besked lämnades om att tidsbegränsad anställning inte ska förlängas (jfr kap 70, avsnitt B) och till dess nio månader förflutit från sista anställningsdagen.

Vid säsonganställning gäller företrädesrätten istället från tidpunkten då besked lämnades och till dess nio månader förflutit från den nya säsongens början.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad gäller fr o m den dag anmälan gjorts och så länge som deltidsanställningen består (om inte annat överenskommes).

För att företrädesrätten ska gälla ska arbetstagaren skriftligt anmäla till registrator att denne vill utnyttja sin företrädesrätt (jfr även nedan under handläggning). Detta gäller såväl den "vanliga" företrädesrätten (dvs för de arbetstagare som blivit uppsagda eller haft tidsbegränsade anställningar) som företrädesrätten för deltidsanställda till högre sysselsättningsgrad.

Företrädesberättigad som inte accepterar erbjudande om ny anställning som denne skäligen borde godta förlorar sin företrädesrätt.

Till vilken anställning?

Som nämnts ovan så kan företrädesrätten åberopas endast till anställningar som man har tillräckliga kvalifikationer för.

Vid alla anställningar ska avseende fästas "endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet". Till sakliga grunder kan också höra arbetsmarknadspolitiska skäl. Företrädesrätt kan vara ett sådant skäl, men det är i så fall bara ett av många sakliga skäl som ska beaktas. En statlig arbetsgivare kan alltså utannonsera en ledig anställning, trots att företrädesberättigade personer finns, för att på så sätt försöka få den sakligt sett bäst lämpade på befattningen.

Bevakning av företrädesrätter

Som nämnts ovan har man bara företrädesrätt till tjänster som man har tillräckliga kvalifikationer för. Frågan huruvida en person som anmält anspråk på företrädesrätt har tillräckliga kvalifikationer för en viss tjänst avgörs av HR-specialisten i samråd med berörd institution. Det är med andra ord HR-specialisterna som bevakar och ser till att en företrädesberättigad person blir medsökande till eventuella lediga tjänster.

Högre befattning (befordran) kan man inte få via företrädesrätten. Lägre (mindre kvalificerad) befattning kan man dock vara företrädesberättigad till, förutsatt att man har tillräckliga kvalifikationer. Av betydelse är om personen själv uttryckt att han är intresserad av lägre befattningar eller om arbetsmarknadsläget är sådant att det är naturligt att även lägre befattningar är av stort intresse för individen.

Handläggning

Reglerna om erforderlig anställningstid för företrädesrätt sammanfaller i de allra flesta fall med dem som gäller för rätt till besked om att tidsbegränsat förordnande inte ska förlängas. Det normala är alltså att i det besked som utsänds om att den tidsbegränsade anställningen inte ska förnyas (jfr ovan om bevakning) anges om personen har företrädesrätt eller ej. Beskeden utsänds av HR-specialisten.

Det kan dock finnas fall där personen har rätt till besked om att anställningen löper ut men däremot ingen företrädesrätt.

Om och när arbetstagaren skriftligt meddelat registrator att denne vill utnyttja sin företrädesrätt ska, som nämnts ovan, HR-specialisterna bevaka dennes företrädesrätt och i förekommande fall föreslå till ny anställning eller anmäla som sökande till lediga anställningar.

Turordning vid företrädesrätt

Om mer än en arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt ska turordning för återanställning fastställas.

Turordningen omfattar alla företrädesberättigade som har tillräckliga kvalifikationer för den lediga anställningen. Den inbördes ordningen beror på anställningstidens längd. Jfr dock avsnittet ovan om innebörden av företrädesrätten inom statens område.

Finns det fler än en som anmält företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad så bildar de en egen turordningskrets för återanställning.

Om arbetsgivaren har för avsikt att anställa en annan än den företrädesberättigade eller om någon av flera företrädesberättigade erbjuds anställning föreligger förhandlingsskyldighet. Sådan förhandling fullgörs vid HR-enheten.

Försäkringar

Här hittar du mer information samt kontaktpersoner för försäkringar hos SLU.

 

Idis

Logga in i Idis

Länkar till sidor gällande Idis

Sida med manualer

Idis-rapporter

Intyg & betyg

Intyg och betyg kan behövas exempelvis när en arbetstagare söker annat jobb, utbildningsplats, hyra bostad eller om denne behöver ansöka om a-kassa. De finns olika typer av intyg/betyg till de olika tillfällena. 

Lathund - arbetsgivarintyg 

Läs mer om vilka intyg/betyg som finns och vem som skriver vad. 

Löneökningar vid vissa speciella tillfällen

Ändring av lön sker normalt endast i samband med lönerevisionerna. När det finns särskilda skäl kan lönen ändras mellan revisionstillfällena. Det gäller vid: 

 • Licentiatexamen och doktorsexamen

 • Antagen som docent, excellent lärare och senior miljöanalysspecialist

 • Befordran till professor eller universitetslektor

 • Veterinär vidareutbildning

 • Ändring av lön mellan lönerevisioner vid andra tillfällen.

I riktlinjen kan du läsa mer om villkoren och beloppen vid de olika tillfällena. 

Riktlinjer för löneökning vid ny kompetens eller befordran gällande from 2016-03-01.

Rapporter

I Primula självservice finns funktionen rapportgeneratorn där listor över olika saldon som: övertid, komp. tid semesterdagar osv ska tas ut för sin personal. Chefer och prefekter har även tillgång till detta verktyg. Viktigt för uppföljning av personalkostnader.

Nedan angivna rapporter ska tas ut varje månad för att rätt lön ska gå ut till de anställda samt för att undvika löneskulder.

 • Anställning upphör –> Tjänster / Rapportgeneratorn
 • Ledigheter upphörà Tjänster / Rapportgenerator
 • Lönekostnadsspec à Tjänster / Lönekostnadsspecifikation
 • Personalredovisning à Tjänster / Personalredovisning

Det är prefektens ansvar att kontrollera och godkänna rapporten personalredovisning med underskrift varje månad. Prefekt kan välja att delegera till annan ansvarig chef. Underlagen ska arkiveras månadsvis på institutionen för eventuell kontroll av internrevisionen eller riksrevisionen.

Enligt rektors delegationsordning ingår det i prefekternas uppdrag att utöva både personalansvar och ekonomiskt ansvar för institutionernas verksamhet.

ReachMee + rekrytering

Logga in i ReachMee

 

Viktig information!

Viktig information vid skapande av projekt i ReachMee

Om ni skapar projekt i det nya gränssnittet i ReachMee är det viktigt att ni alltid väljer Integritetspolicy - Samtycke, behandling av personuppgifter ReachMee.

Nya funktioner

 1. Digital referenstagning (referenscheck)
  Vi lanserade en ny funktion i ReachMee 17 maj som heter Referenscheck (Refapp) och innebär digital referenstagning. Med en digital referenstagning sker all kontakt mellan kandidaten, referensgivaren och rekryteraren digitalt. Referensfrågorna skickas ut och samlas in digitalt och rekryteraren får sedan en rapport till sig när allt är klart.

  Instruktionsvideo Refapp
  Manual Refapp 

 2. Interaktiv bokningsguide
  Funktionen Interaktiv bokningsguide finns nu aktiverad i ReachMee för att underlätta för er att boka in kandidater till intervjuer. Ni kan enkelt skapa flera bokningstillfällen och låta kandidater välja mellan flera alternativ.

  Informationsvideo Interaktiv bokningsguide.

Manual

Manual ReachMee (uppdaterad 2023-06-02)

Integrering mellan ReachMee och Public 360 - ändringar vid annonsskapande i ReachMee

Kommande utbildningar i ReachMee

Under hösten 2023 erbjuder vi två digitala utbildningstillfällen på svenska i ReachMee.

 • 4 oktober 13.00–14.30
 • 23 oktober 10.00–11.30

Vi kommer gå igenom hela processen i ReachMee från registrering av projekt till publicering av annons, nyheter i ReachMee, samt informera om processen inför avslut av rekrytering.

Utbildningen riktar sig främst till de som idag skapar projekt i ReachMee. Utbildning sker digitalt via Zoom. 

Anmäl dig till utbildningen i ReachMee här

Publicering

Vid publicering i andra kanaler än de vanliga ex. tidingar är det viktigt att följa SLU:s grafiska profil, här hittar du annonsmallar.

Processkarta

Processen från registrering av projekt till publicering

Hjälp vid rekrytering

Mall för underlag för kravprofil

Intervjufrågor

Här är förslag på intervjufrågor vid rekrytering av TA-personal

Här är förslag på intervjufrågor vid rekrytering av chef

Referenstagning

Här är förslag på referensmall

Rekvirering från Arbetsförmedlingen

AMS – medel – rekvirering 

Rekvirering av AMS medel görs av institutionen. För frågor ta kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Har ni problem får ni snabba svar här: utbetalning@arbetsformedlingen.se 

För att få behörighet att rekvirera via arbetsförmedlingens hemsida kontakta loner@slu.se 

Ni kommer att få ett mail till er varje gång det finns något att rekvirera, en gång per månad. Denna funktion väljs via – Min sida-Notifiering.

 

Reseräkningar

Den anställde gör sin egen reseräkning och Personalregistreringsrollen har granskningsansvar av reseräkningar.

Här finns instruktionen för Stöd till Attestant.

Reskostnader för personer med SINK-beslut

Reskostnader för personer med SINK-beslut som är bosatta i utlandet registreras via reseräkningssystemet. Detta gäller oavsett anställningsform. SINK-beslut med samordningsnummer och skatteregistreringsnummer måste fortfarande finnas som tidigare.

Hittas inte personen i Primula, kontakta loner@slu.se

Skatt, SINK, mm

A-skattsedel

Vid nyanställningar är det viktigt att påminna den anställde att skicka in en A-skattsedel för att rätt skatt ska dras. Saknas uppgifter om skattetabell dras tabell 33 plus 10% i förhöjd skatt.

Skatt för timavlönade och uppdragstagare

30% skatt dras för timavlönad samt uppdragstagare där SLU inte är huvudarbetsgivare. Önskas det att en högre procent ska dras i skatt meddelas detta till löneenheten via mail och det gäller då tills vidare.

Jämkning skolungdom/studerande

För att undvika att skatteavdraget blir för stort för skolungdomar/studerande som bara jobbar extra kan de ansöka om jämkning. Det är viktigt att ansökningsblanketten skickas till löneenheten i samband med att anställningen registreras, dock senast stoppdatum för "underlag till löneenheten”, se lönekörningsschema. Om jämkningsblanketten kommer in efter stoppdatum korrigeras inte skatten av SLU i efterhand enligt Skatteverket regelverk. Intygsblanketten finns på skatteverkets hemsida.

Person bosatt utomlands

För att utbetalning av ersättning för utländska personer samt redovisning i arbetsgivardeklarationen ska fungera så bra som möjligt finns det krav på nedanstående underlag:

1. SINK-beslut

2. Kopia på ANSÖKAN om SINK-skatt

Dessa underlag skickas till loner@slu.se i samband med att anställningen registreras.

Ansökan om SINK-skatt

På Skatteverkets hemsida hämtas blanketten Ansökan om Särskild inkomstskatt för utomlands bosatt "SINK-skatt", blankett nr SKV 4350 eller blankett SKV 4350_en på engelska. Uppgift i fältet "Skatteregistreringsnummer (TIN) i hemlandet" krävs för att arbetsgivardeklarationen ska godkännas av Skatteverket.

Tänk på att fylla i ansökan noggrant om vart arbetet utförts då det vanligtvis är skattefritt arvode om arbetet utförts i hemlandet.

 

Här hittar du mer information för regler av skatteavdrag.

Timavlönade

Här kan du läsa om timavlönade.

Trygghetsstiftelsen

Vad är Trygghetsstiftelsen?

Trygghetsstiftelsen (TSN) stöttar den som är statligt anställd och som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut.

Vem kan få stöd?

En arbetstagare som har haft en tidsbegränsad anställning i minst två år i följd, hos en och samma statliga arbetsgivare, omfattas av omställningsavtalet. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

Tillsvidareanställda med minst ett års anställning som sägs upp på grund av arbetsbrist. Denna process hanteras av HR-specialist. 

Mer information om Trygghetsstiftelsen hittas på Trygghetsstiftelsens hemsida.

Hur går anmälan till?

Personalroll behöver regelbundet gå igenom tidsbegränsade anställningar som ska avslutas, minst en gång per månad. I Primula kan listan ”Adm - Flagga: Anställning upphör” hämtas. Två månader innan en anställning tar slut hanterar personalroll underskriftsblanketten till TSN. Personalroll fyller i blanketten och ber medarbetaren signera. Blanketten scannas därefter och mejlas till HRADM@slu.se som gör anmälan till TSN.

Underskriftsblankett för anmälan till Trygghetsstiftelsen

Underskriftsblankett - sv

Underskriftsblankett - eng


Kontaktinformation

Mejladresser:

I första hand ska man vända sig till sin HR-specialist/HR-administratör/lönespecialist vid frågor men är ärendet av en mer allmän art kan ni vända er till dessa mejladresser: