Timavlönad för kortvarig anställningsperiod

Senast ändrad: 04 april 2024

Verksamheten har ibland behov att erbjuda mycket korta tidsbegränsade anställningar som endast är några timmar eller dagar och där den anställde har rätt att tacka ja eller nej vid varje anställningserbjudande.

Varje sådant anställningstillfälle är antingen en särskild visstidsanställning (SÄVA), en säsongsanställning eller ett vikariat (om det är en person som ersätter en annan person) även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Alla anställningar ska annonseras. Annonsen publiceras i ReachMee på svenska eller på svenska och engelska. Som svensk myndighet kan SLU inte annonsera enbart på engelska.

Klicka på rubriken på de expanderbara menyerna för att läsa mer.

Begreppen arbetstagare och uppdragstagare

Fråga HR-specialist: Om du är osäker på huruvida en anställd är arbetstagare eller uppdragstagare kan du kontakta din HR-specialist för hjälp med bedömningen.

Arbetstagare

Utgångspunkten är att personer som utför arbete för SLU är arbetstagare. De är anställda och omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS). En kortvarigt anställd person som uppbär timlön har alltid någon av anställningsformerna SÄVA, säsongsanställning eller vikariat.

När de läggs in i Primula registreras en ny anställning av institutionsadministratör/HR-stöd/PA. 

Uppdragstagare

Uppdragstagare är inte anställda vid SLU och omfattas inte av LAS och de rättigheter som följer av lagen. Det innebär bland annat att uppdragstagare inte behöver få ”information om anställning-dokumentet” eller något anställningsbevis, och vi behöver inte räkna LAS-dagar eftersom det inte finns någon anställning som riskerar att övergå till en tillsvidareanställning efter en viss tid. Förhållandet mellan uppdragstagaren och SLU regleras genom ett uppdragsavtal.  

Bedömning från fall till fall

Huruvida någon är uppdragstagare eller arbetstagare ska bedömas från fall till fall. Omständigheter som enligt praxis talar för att en person är uppdragstagare är bland annat att personen samtidigt har möjlighet att utföra liknande arbete åt annan, att personen använder egna verktyg/redskap vid utförande av arbetet och att arbetsåtagandet är begränsat till viss eller möjligen vissa bestämda uppgifter.

Utifrån de kriterier som framgår av praxis bedöms arbete inom rollerna i tabellen nedan som arbete som normalt utförs av uppdragstagare.

Observera att det inte är statiskt och att de rättigheter som följer av att vara arbetstagare inte kan avtalas bort. En person som har en av rollerna i tabellen kan på grund av omständigheterna i det enskilda fallet bedömas vara arbetstagare.

Roll

Uppdragstagare

Opponenter

x (hanteras av löneenheten och underlag ska skickas till loner@slu.se)

Sakkunniga

x (hanteras av löneenheten och underlag ska skickas till loner@slu.se)

Pedagogiskt stöd, skrivstöd

x

Studentambassadörer

x

Anteckningshjälp

x Obs - personen måste vara medstudent på samma kurs

Studentmentorer

x

Studenter som deltar vid mässor

x specialistkunskap som student

Kursutvärderingshjälp (400 kr)

x

Gästföreläsare

Kan vara uppdragstagare om det rör sig om enstaka föreläsningar (hög frihet, specialistkompetens som inte finns hos oss), egen dator, material

Tentamensvakter/tentamensvärdar är inte uppdragstagare.

Tabellen kan komma att kompletteras med fler kategorier framöver.

Utbetalning av ersättning till uppdragstagare

Uppdragsarvode till en uppdragstagare hanteras av våra lönespecialister. Institutionsadministratör/HR-stöd/PA skickar uppgifter (personnummer, namn, adress och period) till sin lönespecialist. Lönespecialisten lägger in personen i primula och därefter lägger institutionsadministratör/PA/HR-stödet in en utbetalning i primula.

Information om anställning och anställningsbevis

Kontakta din HR-specialist vid frågor.

Information om anställning ska lämnas vid första tillfället när en tidsbegränsad anställning påbörjas, använd denna mall: Information om tidsbegränsad anställning. Den upprättas i två exemplar, varav den anställde får det ena och den andra behåller ni så länge tills det går att registrera informationen i Primula.

Utöver information om anställning klargörs vilken anställningsform (vikariat/SÄVA/säsong) och vilken anställningstid personen ska arbeta. Välj anställningsbevis utifrån anställningsform: Anställningsbevis SÄVA, Anställningsbevis vikariat eller Anställningsbevis säsong. Den upprättas i två exemplar, varav den anställde får det ena och den andra behåller ni så länge tills det går att registrera informationen i Primula.

Det är viktigt att alla uppgifter anges i blanketten eftersom det har betydelse vid tillgodoräkning av anställningstid. När det gäller SÄVA är det särskilt viktigt att fylla i de dagar SLU och arbetstagaren kommer överens om vid ett tillfälle, för det utgör en anställning. Kommer SLU och arbetstagaren överens om ytterligare dagar utgör det ytterligare en anställning. Dessa överenskommelser om anställning utgör olika sätt att beräkna anställningstid, se fliken Beräkning av anställningstid. Observera att timmar ska anges i hundradelar, se omvandlingstabell.

 

Beräkning av anställningstid

Kontakta din HR-specialist vid frågor.

Nytt från och med 1 oktober 2022 är att om en arbetstagare har haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid i särskild visstidsanställning vid tillämpning av lag (1982:80) om anställningsskydd §5a, se exempel. 

En särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 360 dagar under en femårsperiod.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än 24 månader under en femårsperiod.

En säsongsanställning kan vara högst 10 månader per år och för denna anställning gäller särskilda regler för beräkning av anställningstid. 

 

Lönesättning och övertid

Lönen för timavlönad personal sätts individuellt med utgångspunkt i SLU:s lönepolicy. Lönesättning ska baseras på medarbetarens kompetens och problemlösningsförmåga i förhållande till arbetsuppgifternas komplexitet samt vilket ansvar, befogenheter och självständighet som arbetet innebär.

Övertid

Övertid är sådan beordrad arbetstid som fullgörs utöver den ordinarie arbetstiden den aktuella dagen. Utgångspunkten är att timavlönad personal inte ska arbeta övertid. Övertidsarbete och övertidsersättning till timavlönad personal ska därmed nyttjas och betalas ut restriktivt. Villkoren för när det är möjligt är samma som för personal med månadslön och framgår av SLU:s lokala arbetstidsavtal. Dessa kan du läsa i sin helhet här.

Vid osäkerhet, kontakta din HR-specialist.

Utlägg och ersättningar

Eventuella utlägg och ersättningar i samband med tjänsteresa ska registreras vid institution/avdelning i reseräkningssystemet.

Skatt och jämkning

30% skatt dras på timersättningen. Önskar personen att en högre procent ska dras i skatt, meddelas detta till löneenheten via mail och gäller tillsvidare.

OBS! Underlag för utbetalning av arvode till personer med beslut om SINK-skatt (beslut särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) ska även fortsättningsvis skickas till löneenheten för registrering.

Jämkning skolungdom/studerande

För att undvika att skatteavdraget blir för stort för skolungdomar/studerande som bara jobbar extra kan de ansöka om jämkning. Det är viktigt att ansökningsblanketten från Skatteverket skickas till löneenheten så snart som möjligt, gärna redan innan personen börjar arbeta. Allra senast måste blanketten vara inne enligt brytdatum på lönekörningsschema Primula. Detta för att jämkningen ska hinna registreras i lönesystemet innan löneutbetalningen sker.

Kommer jämkningsblanketten in efter stoppdatum korrigeras inte skatten i efterhand.

Sjuklön

En arbetstagare som har en anställning och som arbetat sammanhängande i 14 dagar har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i sjukperioden. Sjukanmälan registreras i Primula av institutionsadministratören.

Utbetalning

Utbetalning av timersättning sker vid ordinarie löneutbetalningstillfälle (se Lönekörningsschema Primula). Den anställde måste registrera sitt konto i Swedbanks kontoregister. Här kan du läsa mer om hur man går tillväga.

Arkivering

Innevarande år + 2 år förvaras underlagen hos institutionen och skickas därefter till centralarkivet (arkiveras totalt i 7 år). Underlag för 2022 skickas in exempelvis in 2025.

Underlagen "Tillfällig ersättning till personer bosatta utomlands" skickas in kontinuerligt till löneenheten där de arkiveras.

För att underlätta den centrala arkiveringen ska underlagen arkiveras i särskilda arkivlådor som inte är arkivbeständiga. Ultunabutiken tillhandahåller numera endast Cont-boxen som låda för arkivering av redovisningsmaterial, efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. Dessa lådor passar hyllorna och är tillräckligt starka för att stå emot tyngden när lådorna staplas på varandra. 

Du kan underlätta vårt arbete genom att:

  • använda Cont-boxen vid arkivering
  • märk boxarna på högsidan/långsidan med öppningen uppåt. Märk enligt exemplet (inst orghemnummer, år, personnummer): 
    984    2010:1        Pers.nr xx xx xx  -- xx xx xx
  • sortera underlagen i personnummerordning, med det lägsta numret överst i lådan
  • fylla boxarna så att det lätt går att lyfta ut bunten vid granskning, men utan att det blir fler boxar än nödvändigt i arkivet, d v s lagom fyllda lådor.

Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU