CV-sida

Göran Ericsson

Göran Ericsson
Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Det är därför jag trivs på SLU! I am the Dean for the Faculty of Forest Sciences, and Chaired Professor in Wildlife Ecology. I serve on various boards and committees of trust nationally and internationally, including governmental assignments. I regularly assist the European Research Executive Agency (REA) as an expert in various programs and calls. Utanför SLU bidrar jag med min kompetens som ledamot och utvärderare i olika styrelser och kommittéer nationellt och internationellt, inklusive regeringsuppdrag. Jag assisterar regelbundet Genomförandeorganet för forskning (REA)- som finansierar forskning och innovation och som förvaltar EU:s forskningsbidrag .

Presentation

På SLU bidrar vi med kunskap om samspelet mellan vilda djur, växter och människor. Vi leder projekt och program från söder till norr i Sverige, ofta i nära samarbete med andra SLU-are, andra universitet, offentliga myndigheter, den gröna sektorn och med icke-statliga organisationer. Jag och min kollegor arbetar mycket med miljöanalysuppdrag internt och externt. Vi samarbetar brett med gröna sektorn för bidra med kunskap till de svenska miljömålen och FN: s hållbara utvecklingsmål i linje med SLU:s strategi och värdegrund.

Internationellt driver vi flera samarbetsprojekt i Europa, Afrika, Asien och Nordamerika. VFM är attraktiva för personal och studenter från hela världen. Regionalt samarbetar vi med Umeå universitet och arktiska aktörer.

VFM:s verksamhet är bärande delar av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet påverkar och berör.  

Min verksamhet vid SLU omfattar växter, djur och människor . Som strategisk ledare för ett ämnesområde främjar och uppmuntrar jag grundforskning och en bred tillämning i samhället - nu och framtiden. I Europa är jag en av föregångarna och en av de tidiga initiativtagarna till forskning, utbildning och samverkan inom samhällsaspekter av vilda djur och natur (”Human Dimension of Wildlife”). Jag har de senasete tre åren medverkat i SVT:s succésatsning ”Den stora älgvandringen”.

Vår institution ger flera mycket populära kurser om fiskar, vilt och skogens alla djur som på ett bra sätt introducerar SLUs bredd inom forskning och utbildning. Vi ger vi det avancerade internationella, interdisciplinära masterprogrammet "Skötsel av vilt- och fiskepopulationer" där samhällsaspekter är ett genomgående tema.

Undervisning

Avancerad nivå 

Tillsammans med kollegor från institutionen för skogsekonomi har jag 2017 utvecklat forskarskolan Ekologi och Samhälle (ECOS: Ecology and Society). Jag är en av arkitekterna till vårt framgångsrika internationella masterprogram ”Management and Conservation of Fish and Wildlife” från 2007. Unikt inom programmet - för Europa - är det tvärvetenskapliga kursblocket ”Samhällsaspekter av vilt- och fiskeförvaltning” Human Dimensions of Fish and Wildlife.  

Grundutbildning

Jag har tillsammans med mina kollegor tagit fram ett paket med skyltfönsterkurser (MOC) om djur och natur i allmänhet på grundnivå- Uppptäck vår vilda natur – på distans. Kurserna tillhör SLUs 10 mest sökta kurser och är bra ingångar till våra grundutbildningar. Jag deltar regelbundet som lärare och handledare på kurser på alla nivåer.

Forskning

Jag är ämnesföreträdare för zoekologi och fakultetsprofessor i viltekologi sedan 2011, jag är också professor i vilt- och fisketurism sedan 2007. Målet med min forskning är att förstå vilda djurs ekologi och ekosystemfunktion. Fokus är samspelet mellan växter, djur och samhälle. För att bättre förstå de sociala-ekologiska processerna är långtidsdata om djur, miljö, klimat och mänskliga aktiviteter viktiga . Vi använder de senaste teknikerna inom ekologi, övervakning av djur och miljö, GIS och fjärranalys. Det inkluderar tekniker för att hantera djur, utveckling av stora databaser, samt uppföljning och kartering av växt-djurinteraktioner som viltbete och skogsskada. Arbetet sker både i fält och under kontrollerade förhållanden. Verksamheten är kopplad till SLU:s verksamhetsorter, SITES och till SLU:s FOMA uppdrag. 

Zooekologi har ett mycket aktivt samarbete med hela den gröna sektorn; internationellt sker det med ledande universitet, institut och globala frivilligorganisationer särskilt i Afrika, Asien och Nordamerika. 

Miljöanalys

Jag har genom åren främst arbetat med omfattade miljönalysuppdrag om populationskattningar av stora däggdjur och deras påverkan på miljön tillsammans med andra myndigheter och organisationer. 2012 och 2018 (revidering) var jag delegerad av rektor att för SLU att leda arbetet med Regeringsuppdraget om den nya älgförvaltningen. Fokus där var kvalitetssäkring av inventeringmetoder och framtagande av ett nationellt utbildningspaket i adaptiv viltförvaltning. 

Samverkan

Samverkan är och har alltid varit en del av min vardag. Forskning, utbildning och miljöanalysuppdrag om vilda djur, natur och människor bygger på samverkan för att lyckas.  Jag medverkar regelbundet i olika kommitter och organ med andra aktörer, och jag medverkar regelbundet i olika typer av mediakanaler; både gamla och nya. 

Bakgrund

När jag var nästan klar ekonom 1990, så tog jag ett studieuppehåll för att läsa lite biologi. Och på den vägen är det fortfarande.... I korthet ser min akademiska resa ut så här. Jag har en masterexamen från Uppsala universitet 1994, disputerade i viltekologi vid SLU 1999, postdoc i USA 2000-2002, docent 2002, professor 2007 i vilt- och fisketurism, och fakultetsprofessor i viltekologi 2011. Stf prefekt från 2007 och prefekt från 2016 vid Institutionen för vilt, fisk och miljö.

För att kompetensutveckla mig och för att kunna förstå vad som händer runt omkring mig har jag sedan 2007 verkat i olika roller utanför SLU nationellt och internationellt. Större uppdrag har varit - och är fortsatt - Norges forskningsråd och REA, EU genomförandemyndighet för forskning.

 

Handledning

Jag har hittills handlett 11 doktorander fram till disputation, varav 6 som huvudhandledare. Jag har också handlett 48 examensarbetare och 7 postdoktorer.  

Publikationer i urval

Genomslaget av forskningen som jag deltar i kan ni följa via Google Scholar: 
 https://scholar.google.com/citations?user=XUBmQs8AAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Goeran_Ericsson

Länkar

https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/

https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/

https://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/education/meet-our-students/

https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/management-of-fish-and-wildlife-populations/

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/algforvaltning/
Publikationslista: