Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 143 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

25 miljoner till forskningsprojekt vid institutionen för vatten och miljö

Fem olika projekt har beviljats fem miljoner kronor var i Naturvårdsverkets utlysningar om våtmarkers ekosystemstjänster samt kumulativa effekter på miljön. Naturvårdsverket har haft två riktade

Aswin Thirunavukkarasu

I study the chemistry and the biology of decomposition process led by the microbes in the boreal forest soils. By doing so, I learn the mechanistic biogeochemical understanding of soil organic

Diflufenikan uppmäts fortfarande över riktvärdet i skånska vattendrag

Under åren 2018-2020 bedrev Säkert växtskydd en informationskampanj riktad mot lantbruket i Skåne. Syftet var att genom ökad medvetenhet och frivilliga åtgärder minska riskerna för att diflufenikan

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Undersökning av bottenfauna och kiselalger i jordbruksvattendrag

Tack vare medfinansiering från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett unikt dataunderlag kunnat tas fram där både uppmätta halter av bekämpningsmedel och tillståndet för biologiska

Ny rapport jämför provtagningsmetoder för bekämpningsmedel

I en ny rapport från SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) jämförs tre olika metoder för provtagning av bekämpningsmedel i ytvatten. Resultaten visar på betydande fördelar av att

Daisuke Goto

Fish population ecology, food web ecology, and fisheries management My principal scientific interest and experience focus on understanding fisheries sustainability in an ecosystem context as part of

Adrià Sunyer Caldú

Jag är doktorandgäst från universitetet i Barcelona, ​​Spanien, med anknytning till Institute of Environmental Assessment and Water Research i Spanish National Research Council (IDAEA-CSIC).

Achim Grelle

Läs mer om Achim Grelle på engelska.

QWARTS slutkonferens

Räcker vittringen till ett hållbart skogsbruk? Inbjudan till QWARTS slutkonferens vattenmiljo-webb@slu.se QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

QWARTS-projektet avslutat

Det stora forskningsprojektet QWARTS om vittring har avslutats och den 5 februari hölls en slutkonferens. QWARTS-programmet har haft som mål att förbättra beräkningarna av vittring med fokus på ett

Kevin Bishop

Min forskning skiljer mänsklig påverkan på akvatiska ekosystem från den naturliga variationen i tid och rum. Skogsbruk, kvicksilver, och hydrologi har varit de stora frågor jag har arbetat med i båda

Loading…