SLU-nyhet

Vilka metaboliter till växtskyddsmedel borde vi leta efter i svenska vatten?

Publicerad: 07 maj 2024
Framsida CKB rapport 2024:1

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Kunskapen om vilka metaboliter som kan finnas i svensk vattenmiljö och som skulle kunna ha negativ effekt på miljön eller människors hälsa är bristfällig. Syftet med detta projekt har varit att, utifrån olika underlag, identifiera vilka metaboliter från växtskyddsmedel som kan vara relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten.

- Den här informationen är viktig för att vi ska kunna hålla det nationella  miljöövervakningsprogrammet aktuellt men även andra, t.ex. dricksvattenproducenter, borde kunna vara intresserade av listan, säger Gustaf Boström som är huvudförfattare till rapporten och biträdande föreståndare för CKB. 

Projektet har finansierats av Naturvårdsverket och det nya är att vattenprover från Sverige har skickats till ett tyskt laboratorium som har ett omfattande analyspaket just för metaboliter. 67 metaboliter ingick i analyserna och totalt 22 detekterades, 7 i grundvatten och 22 i ytvatten.

Övriga underlag som användes var:

  • Resultat från tidigare analyser av metaboliter i Sverige och Danmark
  • Underlag om relevans baserat på data från registreringsprocessen för växtskyddsmedel
  • Genomgång av lagstiftning och diskussion med berörda myndigheter

En lista på 38 metaboliter från växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten. Fyra av metaboliterna ingår redan i analyserna inom det nationella miljöövervakningsprogrammet som bedrivs vid SLU, fyra kan inkluderas i programmet från och med 2024 och en metabolit kan inkluderas i en ny metod för mycket polära ämnen som utvecklas av CKB med finansiering av Naturvårdsverket. De resterande kommer att testas för att inkluderas i programmet efter prioritering i samråd med berörda myndigheter.

Gustaf Boström berättar att målsättningen är att hålla kunskapen om metaboliter som är relevanta att analysera uppdaterad när nya ämnen tillkommer på marknaden och kunskapen kring befintliga ämnen utvecklas. Detta kommer göras genom ett upprättat samarbete med Kemikalieinspektionen.

Boström, G., Tröger, R., Jonsson, O. & Gönczi, M. Identifiering av metaboliter från växtskyddsmedel relevanta att analysera i svenska yt- och grundvatten. 2024. CKB rapport 2024:1. Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05