Hoppa till huvudinnehåll

Kemi

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner.


Det finns 22 sidor som är taggade med Kemi:

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Disp Elin Alexandersson

Reducing signal interference in complex NMR spectra Characterization and quantification of metabolites in mixtures Charlotta.eriksson@slu.se Elin Alexandersson försvarar sin avhandling "Reducing

Metaboliter till växtskyddsmedel

En lista på 38 metaboliter till växtskyddsmedel har identifierats som relevanta att analysera i svenska grund- och ytvatten av SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB). Kunskapen om

PhD-halftime seminar by Tove Florén

Tove Floréns halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Tove Floréns halvtidsseminarium. Tove Floréns avhandling fokuserar på markkemi, specifikt nanopartiklar. Hennes preliminära

Nytt nanomaterial för effektivare och billigare produktion av vätgas

Fossilfri vätgas har en nyckelroll i den tunga industrins gröna omställning, men produktion via elektrolys kräver stora mängder energi. Nu har forskare från SLU och Stockholms universitet tagit fram

Nya insikter om föroreningar av kvicksilver i akvatiska ekosystem

Föroreningar av potentiellt giftigt kvicksilver är den enskilt vanligaste orsaken till att europeiska vatten inte uppnår målen i EU:s ramdirektiv för vatten. Frågan om torvmarker kommer fortsätta att

Vattenkvalitet diskuteras ur flera perspektiv

Skadliga kemikalier finns överallt. Experter jobbar på olika håll för att detta problem ska vara möjligt att kontrollera och förhoppningsvis även minska. För att samla krafter och hitta hållbara

Så ska risken för spridning av kadmium minska i samband med återföring av näring till åkermark

I ett nytt projekt finansierat av FORMAS ska forskare vid SLU och KTH förbättra återföringen av näringsämnen i jordbruket genom att utveckla riskbedömningen för kadmium i åkermark. Det är en

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Teknik som tar bort PFAS från förorenat vatten har utvärderats

Samma egenskaper som gör högfluorerade ämnen (PFAS) användbara gör dem också problematiska i naturen. De är mycket svåra att bryta ner och vissa kan orsaka hälsoproblem. Ett centralt, men svårt sätt

Ny SLU-professor vill veta om vi ska vara oroliga

Det finns förmodligen mer än 100 000 organiska miljöföroreningar som cirkulerar i miljön. Den nytillträdde SLU-professorn i organisk miljökemi, Lutz Ahrens, fokuserar på att identifiera nya farliga

Internationella våtmarksdagen

Vi ser att våtmarker blir allt mer intressanta. Detta har ofta att göra med de pågående klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden, för vilka våtmarker spelar en viktig roll.

Loading…