Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.


Det finns 181 sidor som är taggade med Institutionen för vatten och miljö:

MACRO-DB 5.0 lanserad

MACRO-DB är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) tillhandahåller verktyget som har

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Storymap: rätt åtgärd på rätt plats

För att minska näringsläckage från jordbruk har forskare vid SLU tagit fram ett verktyg som enkelt visar hur åtgärder passar olika platser och lägen. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad

Ny finansiering för vattenforskning

Under hösten 2022 har institutionen för vatten och miljö, SLU, kunnat glädja sig åt flera forskningsbidrag och kan öka vår kunskap om vatten ur flera perspektiv. Den nya forskningen kommer lära oss

600 sjöar och 1000 vattendrag till nya bedömningsgrunder

Under hösten 2022 har ett uppdaterat sätt att bedöma näringsämnen i sötvatten blivit infört i Sverige. Bedömningarna gäller vatten i Sverige och är nu harmoniserat med bedömningar av vatten i

Mälarseminariet 2022

Välkommen till Mälarseminariet 2022 vattenmiljo-webb@slu.se Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2022 års Mälarseminarium. Vi berättar

Vattenforskare får pris för bästa doktorsavhandling

Alberto Celma som disputerade i Spanien 2021 har tilldelats pris för sin doktorsavhandling om förbättring av screening-tekniker som används för att hitta kända och okända substanser i vatten. Alberto

World Antimicrobial Awareness Week 18-24 november – SLU bidrar med kunskap

På den Europeiska antibiotikadagen 18 november, drar den årliga World Antimicrobial Awareness Week igång. Årets tema är Spread Awareness, Stop Resistance. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten

Bottensediment avslöjar hur livet i fjällsjöar påverkas av ett varmare klimat

Spåren av det allt varmare klimatet är särskilt tydliga i fjällvärlden. Grönskan breder ut sig över tidigare bar mark, och samtidigt blir fjällsjöarna mer näringsfattiga. Klimatförändringar verkar

Finns det gift i dricksvattnet?

Den här frågan tränar Alberto Celma och Svante Rehnstam från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, på att kunna svara på. De deltar i ett projekt som har målet att öka möjligheten till identifikation

James Kurén Weldon

james.weldon@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn

Placering och storlek avgör våtmarkens kostnadseffektivitet

Sedan början av 1990-talet har många våtmarker anlagts i Sverige. Anledningarna har varit flera. Men det är hittills få studier som följt upp hur effektiva våtmarkerna verkligen är. Våtmarker har

Loading…